Skip to content Skip to footer

Vysokoškolská svätá omša, pondelok 20.02.2017. Téma: Fatimské tajomstvo

V tomto roku si pripomíname sté výročie zjavení Panny Márie trom malým pastierikom vo Fatime v Portugalsku. Aký význam majú tieto znamenia pre nás, pre túto dobu, v ktorej žijeme? Toto je otázka, na ktorú sa budeme usilovať dať aspoň čiastočnú odpoveď počas našich vysokoškolských svätých omší. Dnes chcem túto tému otvoriť a trocha nám ju priblížiť. Nuž aký má odkaz pre nás Fatima z roku 1917?

Fatimské posolstvo Matky Božej je plné nežnej materinskej lásky k nám. Je aktuálne pre naše časy, ale aj pre budúce pokolenia. Cirkev sa vyjadrila k týmto zjaveniam Matky Božej 13.10.1930, keď miestny biskup vyhlásil za hodné dôvery videnia, ktoré mali deti a úradne povolil kult Fatimskej Panny Márie.

Vo Fatime Boh zasahuje skrze Pannu Máriu použijúc tri malé, nevzdelané deti, ktoré nevedia ani čítať, ani písať. Naviac vekom sú veľmi mladučké, desaťročná Lucia, deväťročný František a sedemročná Hyacintka. František zomrel 4.4.1919, Hyacintka 20.2.1920. Blahorečení boli 13.5.2000 vo Fatime. Lucia zomrela 13.2.2005.

Kongregácia pre náuku viery v dokumente o Fatime uvádza, že „posolstvo Fatimy je najprorockejšie z moderných zjavení“ a určite ovplyvnilo Cirkev i celý svet najviac zo všetkých zjavení XX. storočia.

Verejné a súkromné zjavenie.

Verejné zjavenie – Nazýva sa zjavenie, lebo sa v ňom Boh postupne dal spoznávať ľuďom až do toho okamihu, keď sa sám stal človekom, aby pritiahol k sebe a zjednotil celý svet prostredníctvom vteleného Syna, Ježiša Krista. Svoje literárne vyjadrenie našla v dvoch častiach Biblie, v Starom a Novom zákone.

Sv. Ján z Kríža hovorí: „Keď nám Boh dal svojho Syna, ktorý je jediné a definitívne Slovo, spolu a naraz nám týmto svojím jediným Slovom povedal všetko a nemá už čo povedať.“

Božie zjavenie sa uzavrelo uskutočnením Kristovho tajomstva. No hoci je Zjavenie zavŕšené, jeho obsah nie je plne rozvitý. Je úlohou kresťanskej viery v priebehu storočí postupne pochopiť jeho úplný význam. Je tu Duch Boží – sprievodca, ktorý otvára poznanie a nanovo otvára poklad samého Ježiša Krista, ktorého hĺbka je nevyčerpateľná.

Termín „súkromné zjavenie“ sa vzťahuje na všetky videnia a zjavenia, ktoré sa udiali po uzavretí Nového zákona. Ich úlohou nie je dopĺňať Kristovo definitívne zjavenie, ale pomáhať, aby sa ono plnšie žilo v istom dejinnom období. Kritériom pravdy a hodnoty súkromného zjavenia je jeho zameranie na samého Krista.

V takomto zmysle treba chápať aj „fatimské“ tajomstvo, ktoré je súkromným zjavením.

Prvé dve „fatimské tajomstvá“

  1. mája 1917 sa v Portugalsku, vo Fatime v údolí Cova da Iria zjavuje Panna Mária trom malým pastierikom. Potom ich vyzýva, aby na toto miesto prichádzali vždy trinásteho v nasledujúcich mesiacoch. Týmto zjaveniam predchádzali v nedávnej dobe tri zjavenia anjela.
  2. júla 1917 v odovzdáva Panna Mária deťom tri tajomstvá. Deti v priebehu hrozného okamihu zakúsili videnie pekla. Videli pád duší biednych hriešnikov.

Sestra Lucia hovorí: „Vtedy nám Panna Mária povedala: ,Videli ste peklo, kam sa dostávajú duše úbohých hriešnikov. Aby ich zachránil, chce Boh vo svete zaviesť úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak ľudia urobia, čo vám poviem, veľa duší sa zachráni a bude mier. Vojna sa chýli ku koncu. Ak neprestanú urážať Boha, vypukne za pontifikátu Pia XI. nová, krutejšia vojna. Až uvidíte noc ožiarenú neznámym svetlom, vedzte, že to je veľké znamenie, ktorým Boh dáva najavo, že potrestá svet za jeho zločiny vojnou, hladom, prenasledovaním Cirkvi a Svätého Otca. Aby sa tomu zabránilo, prídem požiadať o zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a o zmierne sväté prijímania počas prvých sobôt v mesiaci. Ak ľudia splnia moje želanie, Rusko sa obráti a bude mier. Ak nie, bude Rusko šíriť svoje bludy po svete a Svätý Otec bude musieť veľa trpieť, rôzne národy budú zničené. Ale nakoniec zvíťazí moje Nepoškvrnené Srdce.“

Kľúčovým výrazom prvej a druhej časti „tajomstva“, je spasiť duše prostredníctvom Máriinho nepoškvrneného srdca. Máriine prečisté srdce má väčšiu moc, ako je moc Zlého, preto sa veriaci ľudia majú k nej upierať a sami majú svoje srdcia pripodobniť srdcu Panny Márie.

Tretie „fatimské tajomstvo“

Kľúčovým výrazom tretej časti „tajomstva“, je trojnásobné zvolanie: „Pokánie! Pokánie! Pokánie!“ V tomto trojnásobnom zvolaní zaznieva naliehavosť  pokánia – obrátenia – viery.

V jednom z rozhovorov sr. Lucia povedala, že ako cieľ všetkých zjavení sa jej čoraz jasnejšie ukazovalo napomáhanie rastu vo viere, v nádeji a v láske.

Prvé dve tajomstvá, ktoré zverila Panna Mária deťom, boli zverejnené zakrátko. Tretie tajomstvo bolo zverejnené až 13. mája 2000. Sr. Lucia píše:

„…videli sme po ľavej strane Našej Panej trochu vyššie anjela s ohnivým mečom v ľavej ruke. Šľahal z neho iskriaci plameň, ktorý ako sa zdá, mal zapáliť celý svet. Iskry však zhasínali pri dotyku s jasom Našej Panej, ktorý vychádzal z jej pravej ruky smerom k nemu. Anjel ukazujúc pravou rukou na zem silným hlasom povedal: Pokánie, pokánie, pokánie!“

A v nesmiernom svetle, ktorým je Boh, sme videli: ,niečo podobné tomu, ako sa vidia osoby v zrkadle, keď pred ním prechádzajú’ biskupa oblečeného do bieleho ,mali sme predtuchu, že je to Svätý Otec’. Iní rôzni biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky vystupovali na strmý vrch, na vrchole ktorého bol veľký kríž z neotesaných kmeňov, akoby boli z kôry korkového stromu. Svätý Otec, skôr než tam prišiel, prešiel cez veľké mesto spolovice zrúcané a neistým krokom, strápený bolesťou a utrpením, modlil sa za duše mŕtvych, s ktorými sa stretal na svojej ceste. Keď prišiel na vrchol vrchu, kľačiac pod veľkým krížom bol zabitý skupinou vojakov, ktorí naňho strieľali z rôznych zbraní a šípmi a takým istým spôsobom zomierali jedni po druhých biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky a rôzne svetské osoby, muži a ženy z rôznych tried a postavenia. Pod ramenami kríža boli dvaja anjeli. Každý z nich mal v ruke krištáľovú krhlu a do nej zbierali krv mučeníkov a ňou polievali duše, ktoré sa približovali k Bohu.“

Ako chápať tieto obrazy?

Anjel s horiacim mečom nehovorí iba o čírej fantázii. Sám človek vyhotovil svojimi objavmi ohnivý meč, ktorým sa sám môže zničiť. Videnie ďalej poukazuje na moc, ktorá odporuje ničiacej sile – jas Božej Matky. Celé toto videnie sa v skutočnosti deje len preto, aby ľudskú slobodu zameralo správnym smerom, a tak dať do pohybu sily zmeny na dobro. Videnie hovorí skôr o nebezpečenstve a o ceste, ako sa pred nimi zachrániť.

Strmý vrch, veľké, napoly zbúrané mesto a nakoniec kríž z neotesaných kameňov – mesto môže byť miestom spolužitia a pokroku, ale aj miestom nebezpečenstva a hrozby. Kríž na vrchu sa vyníma ako znak biedy dejín a ako prísľub pre dejiny.

Potom sa tu objavujú ľudia: biskup odetý v bielom ide na čele veľkého zástupu pomedzi ľudské mŕtvoly, je to via crucis. V tomto videní možno rozpoznať XX. storočie, ako storočie mučeníkov, utrpenia a prenasledovania Cirkvi, storočie dvoch svetových vojen…

Videnie z tretej časti „tajomstva“, ktoré je spočiatku také stiesňujúce, sa končí obrazom nádeje: žiadne utrpenie nie je márne a práve trpiaca Cirkev mučeníkov sa stane znamením ukazujúcim človekovi, aby hľadal Boha. Tretia časť „fatimského“ tajomstva nepriniesla šokujúce apokalyptické výjavy, ale ide tu o povzbudenie na modlitbu ako na cestu k spáse duší a vtom istom zmysle výzva na pokánie a obrátenie.

Vo svete vidíme, že Zlý má v tomto svete moc. Moc má však aj naša sloboda, lebo naša sloboda sa neustále necháva odvádzať od Boha. Ale odkedy má sám Boh ľudské srdce a tak obrátil ľudskú slobodu smerom k dobru, smerom k Bohu, teda sloboda rozhodnúť sa pre zlo už  nemá posledné slovo. Odvtedy platia slová Písma: „Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ Fatimské posolstvo nás pozýva dôverovať tomuto prísľubu.

Jozef Žvanda

Zdroj:

http://www.maria.sk/zjavenia-panny-marie-vo-fatime

Kongregácia pre náuku viery.: Fatimské posolstvo. Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2006

Foto: Internet