Skip to content Skip to footer

Príhovor na mládežníckej sv. omši, 29. 2. 2016: Milosrdenstvo u proroka Izaiáša a Ozeáša

Čo vieme o prorokovi Izaiášovi? Jeho meno z hebrejčiny znamená „Pán je spása.“ Pôsobil v Južnom/Judskom kráľovstve v čase náboženskej a politickej krízy v rokoch 740 – 687 pred Kr.

Veľmi pekný text o milosrdenstve u Izaiáša nachádzame v tejto časti: „Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba.“ (Iz 49, 15)

Aký je kontext biblického úryvku? Izraelský ľud je v zajatí a ozývajú sa pochybnosti o Pánovej starostlivosti. Pán túto domnienku vyvracia tým, že pripomína materinskú lásku k dieťaťu. Pán je vo vzťahu k svojmu ľudu verný a má neustále na zreteli svoj ľud. Čokoľvek koná, je znamením jeho lásky a starostlivosti. I keď vydal Jeruzalem do moci nepriateľov, má ho pred očami a nezabúda na svoj ľud. Týmto obrazom svedčí Izaiáš o vernosti a nehe Pána.

Čo vieme o prorokovi Ozeášovi? Jeho meno z hebrejčiny znamená „Pán spasil.“ Pôsobil v Severnom/Izraelskom kráľovstve v časoch politického zmätku a nábožensko-mravného úpadku v rokoch 750 – 725 pred Kr.

U proroka Ozeáša nachádzame tieto slová o milosrdenstve: „Keď bol Izrael mladý, miloval som ho a z Egypta som povolal svojho syna. Volali ich, lenže odchádzali od nich, obetovali bálom a modlám pálili kadidlo. A ja som vodil Efraima, vzal som si ich na ramená, no nezbadali, že ich opatrujem. Povrazmi ľudskosti som ich tiahol, lanami lásky; bol som, ako kto dvíha jarmo ponad ich líca, a skláňal som sa k nemu chovať ho.“ (Oz 11, 1 – 4)

Aký biblický odkaz môže objaviť v tomto texte? Ozeáš vyjadruje Pánovu lásku k ľudu vzťahom otca a syna. Láskavý otec volal syna k poslušnosti, posielal mu poslov, aby mu ukazovali cestu. Ľud touto láskou pohŕdal. Ale Boh ho neopustil. Znova ho učil chodiť, liečil a uzdravoval ho. Z Izraela snímal jarmo ako láskavý hospodár, ktorý nezabúda na zviera, ktoré mu slúži. Skláňa sa k nemu a kŕmi ho. Týmito obrazmi svedčí Ozeáš o trpezlivej a nežnej láske, s ktorou Boh koná so spurným ľudom, aby ho získal pre seba.

Prejavmi milosrdenstva v úryvkoch sú prvky ako láska, neha, vernosť, iniciatíva, zľutovanie, starostlivosť, odpustenie, trpezlivosť, kreativita, ochrana, pomoc.

Nech nás Pán posilní, aby sme kráčali po ceste Božieho milosrdenstva.

diakon Lukáš