Skip to content Skip to footer

Príhovor na mládežníckej sv. omši, 17. 9. 2014 – Zástupy žasli

Dnes sme počuli v evanjeliu (Lk 7, 11 – 17) o zástupe ľudí, pri ktorom sa Pán Ježiš zastavil. Ježiš vnímal bolesť  matky, ktorá odprevádzala mŕtve telo svojho syna.

Dnes sa univerzitou tiahli zástupy študentov a pedagógov KU. Čím boli naplnené srdcia ľudí z tohto zástupu? Prváci robili neisté kroky začiatočníkov naplnené očakávaniami a obavami, ostrieľaní prežívali tiež svoju neistotu… Pán Ježiš rovnako citlivo vníma naše potreby. Nikto z nás nie je prehliadnutý a zabudnutý.

Zástup nesmie zabúdať, že sme Boží ľud, chceme byť Boží ľud, chceme vedome prežívať, že uprostred nás je živý Boh. K tomuto nadstaveniu nám môžu pomôcť témymládežníckych sv. omší: modlitba „Otče náš“ (zimný semester), téma rodiny (letný semester).

Ako by sme mohli charakterizovať modlitbu „Otče náš“? V Katechizme katolíckej Cirkvi a (KKC) a v YuoCat-e (Katechizmus pre mladých) sa dočítame, že „Otče náš“ je súhrnom evanjelia (Tertulián), jedinečnou modlitbou a najdokonalejšou modlitbou (sv. Tomáš Akvinský). Je to viac ako modlitba, lebo je to cesta, ktorá vedie priamo do srdca Otca (YC).

Dnes by som sa zastavil s vami pri úvodnej časti modlitby: „Otče náš, ktorý si na nebesiach.“

Čo obsahuje oslovenie Otče? Pri uvažovaní nad oslovením Boha ako Otca je potrebné očistiť si srdce od ľudskej predstavy otcovstva a materstva. Toto prvé  slovo modlitby nás pozýva ku adorácii, pretože v oslovení Otec, Boh zjavuje svoje meno. V tomto slove sme pozvaní ku poklone a vďačnosti, pretože si pripomíname to, keď nás Boh adoptoval za svoje deti. Nech je našou odpoveďou pokorné a dôverujúce srdce.

Čo znamená v modlitbe „Otče náš“ osobné zámeno náš?  Toto slovné spojenie vyjadruje, že všetky prisľúbenia Božej lásky sa splnili v Ježišovi Kristovi. Zároveň spomínané privlastňovacie zámeno obsahuje prosbu za jednotu s Ježišom,  s kresťanmi i s tými, ktorí nepoznajú Ježiša. Taktiež je toto zámeno lekciou postoja medzi nami – máme sa správať medzi sebou tak,  ako nás prijíma Boh – Otec.

Čo predstavuje v modlitbe „Otče náš“  ďalšia časť – „ktorý si na nebesiach“?  Nebesianepredstavujú priestor, ale poukazujú  na Božiu vznešenosť, na to, že Boh je nad všetko, že je Svätý.  Nebesia sú odkazom na pravú vlasť.

Zástupy žasli, keď Pán Ježiš pred ich očami vzkriesil mládenca. Chceme žasnúť i my, na pôde našej univerzity, preto vstúpme v novom akademickom roku do novej blízkosti s Bohom.

o. Róbert Slotka