Skip to content Skip to footer

Kázeň na mládežníckej sv. omši, 2. 3. 2015 – Miera milosrdenstva

Chcel by som vám ponúknuť zamyslenie nad témou – angažovanosť v osobnom dozrievaní  v oblasti emócií  a nálad. Načrtnutá téma nás pozýva vziať zodpovedne život do svojich rúk, tým sa dobre pripraviť na povolanie v láske i upevňovať mieru milosrdenstva v nás.

Inšpiráciu k problematike som čerpal od P. Jozefa Augustyna SJ z knihy „Otcovstvo“ a z biblickej postavy kráľa Dávida. Urobme sondu do vlastnej duše, aby sme sa vyznali vo svojich emóciách a náladách.

Aké sú kritériá na rozlíšenie nezrelých a autentických emócií a nálad? Prvým kritériom je vnímanie dôsledkov nálad, nakoľko ma emócie otvárajú voči sebe, ľuďom a Bohu. Toto rozlišovanie môžeme nájsť v situácii prenasledovania Dávida Šaulom (1 Sam 24). Druhým kritériom je skúmanie osobnej slobody, či ma nálada k niečomu núti, uzatvára do seba i pred ľuďmi. Príklad rozlišovania v tomto kritériu môžeme vnímať v priateľstve medzi Jonatánom a Dávidom (1 Sam 20).

Ako máme rozvíjať zrelé emócie?

  1. Sebauvedomením (úprimnosťou a pravdivosťou voči sebe) zisťujeme, čo sa deje vo svete našich citov a zážitkov.

Nezrelá nálada zotročuje, oberá nás o schopnosť vidieť svet objektívne. Nezrelé nálady spôsobujú: život v imaginárnom svete (mieša sa v ňom veľkosť a sila so znechutením a nepriateľstvom), plytkosť a povrchnosť vo vzťahu, morálny chaos, nedostatok empatie a citlivosti. Prejavy nezrelých nálad môžeme pozorovať v postoji kráľa Šaula voči Dávidovi – hodenie kopije na Dávida (1 Sam 18, 6 – 15), pasca pri získaní Míchol za manželku (1 Sam 18, 17 – 30). Nezrelé nálady majú dopad v manželstve, keď otec svojimi náladami zaťažuje deti, ktoré strácajú sebaistotu a bezpečie, žijú v strese, prežívajú ťažké krivdy, majú spomalení intelektuálny a emocionálny vývin.

  1. Emocionálna samostatnosť – nadobúda sa prijímaním ťažkých situácií (postoj Dávida v Ž 51).
  2. Mlčanie – pestuje sa modlitbou a rozjímaním (modlitba dodáva Boží pohľad, hľadáme v nej podstatu veci, prostredníctvom nej odolávame pokušeniu).
  3. Pestovať nezištnosť – znak rodičovskej lásky.

Nech nám Pán pomáha vytvárať si mieru milosrdenstva a zobrať zodpovednosť za oblasť našich emócií.

o. Róbert

Foto: Internet