Skip to content Skip to footer

Vysokoškolská svätá omša, Pondelok 24.04.2017. Téma: Panna Mária, Matka, ktorá zjednocuje rodinu a pomáha jej

Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“ Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

Nočný dialóg Ježiša s Nikodémom, ktorý patrí k farizejom. Nikodém – hĺbavý muž a uvažuje nad znameniami, ktoré koná Ježiš. Na Nikodémove slová, že nik nemôže robiť také skutky, ako robí Ježiš, ak nie je s ním Boh, Ježiš odpovedá: „Aby si toto všetko pochopil, aby si raz dosiahol Božie kráľovstvo, ktoré ohlasujem aj svojimi skutkami, musíš sa narodiť znova, narodiť sa z hora, narodiť sa z vody a z Ducha.“ Ale Nikodém nerozumie.

Ježiš tak hovorí o dvoch druhoch narodenia sa, o fyzickom a o duchovnom.

Fyzické narodenie je zrodením sa zo ženy, matky pre tento svet. Dátum nášho narodenia nám napíšu do rodného listu. Takto prichádza na svet každý človek. Jestvuje však ešte aj duchovné narodenie: z vody a z Ducha, ktoré sa deje v krste. To ešte Nikodém nevie, ešte sa neudiali veľkonočné udalosti, na apoštolov ešte nezostúpil Duch Svätý, a preto ani oni sami nechápu Ježišove slová. Nikodém, aj keď vzdelaný muž, má tak isté právo na nechápanie. Časom však aj on, pod vplyvom udalostí, ktoré sa udejú s Ježišom, aj on bude musieť pochopiť, čo to duchovné narodenie z vody a z Ducha vôbec znamená.

Podobne možno chápať aj otcovstvo, či materstvo, o ktorom by malo byť aj naše dnešné uvažovanie. Jeho témou je Panna Mária, Matka, ktorá zjednocuje rodinu. Jestvuje fyzické materstvo a duchovné materstvo. Fyzickou matkou sa stáva každá žena, ktorá pocíti pod svojim srdcom život a tento život aj privedie na tento svet. Nie každá žena je obdarená takýmto darom, lebo dieťa nie je samozrejmosťou. Priviesť dieťa na tento svet je veľkým Božím darom. Dievčatá sa majú na to dobre pripravovať, modliť sa za to a už teraz sa na túto chvíľu tešiť. Byť fyzickou matkou však nestačí. Každá matka, ktorá porodí do tohto sveta dieťa, má sa stáť aj duchovnou matkou, má denne duchovne rodiť svoje dieťa do tohto sveta. A tak je to zápas o svoje dieťa dobrou výchovou, láskou k Bohu a človeku, modlitbou, obetou. Zápas o svoje dieťa, aj keď ono už dospelo. To je to slovo, ktoré povedal na počiatku, po prvom hriechu Boh na adresu ženy: „V bolestiach budeš rodiť svoje deti…“ Denne bude matka zápasiť o srdce svojho dieťaťa. Tak sa matka stáva aj duchovnou matkou.

Duchovné materstvo však nežijú iba ženy, ktoré do tohto sveta porodili svoje dieťa. Pre duchovné materstvo sú pozvané aj iné ženy, ženy, ktoré nemôžu mať dieťa. Dievčatá a ženy, ktoré sa rozhodli pre zasvätený život, sú duchovnými matkami, lebo denne vo svojich modlitbách, vo svojej službe, vo svojej obete zápasia o deti toho sveta. Duchovnou matkou je aj každá pani učiteľka, vychovávateľka, každá žena, ktorá pomáha človeku na jeho životnej ceste, každá žena, ktorá pomáha človeku rásť.

Jestvuje ešte jeden druh duchovného materstva, materstvo našej nebeskej Matky, Panny Márie. Ona je fyzickou a duchovnou matkou svojho syna, Ježiša Krista. V Ježišovi Kristovi, v jeho umučení, smrti, pochovaní a zmŕtvychvstaní sme sa stali Božími adoptovanými deťmi, duchovnými bratmi a sestrami Ježiša Krista, duchovnými synmi a dcérami našej nebeskej Matky. Svoju matku nám náš Pán zveril vo chvíli svojho ukrižovania. „Hľa, tvoja matka,“ povedal Jánovi a cez Jána povedal aj nám. „Hľa, tvoj syn,“ povedal matke, a tak sme sa stali jej synmi a dcérami.

Panna Mária stála od začiatku až do konca pri svojom synovi, dnes stojí aj pri nás, bdie nad nami a chráni nás, chráni a zjednocuje naše rodiny. Naša nebeská Matka bdie nad nami a nad našimi rodinami mnohorakým spôsobom. Predstavme si aspoň tri situácie, v ktorých Mária, naša nebeská Matka bdie nad nami.

Mária bdie nad nami a pozýva nás k modlitbe a k pokániu

Mária v Betleheme porodila svojho jediného syna, ktorého už nikdy neopustila. Aj keď dospel a ona bola od neho fyzicky vzdialená, vždy bdela nad svojim synom. Možno nie vždy mu rozumela, ale v rozhodujúcej chvíli stála pri svojom synovi. Aj v tej najdôležitejšej, pod krížom. Podobne Mária bdie aj nad nami, svojimi deťmi.

V roku 1517 pribil na dvere chrámu v Nemeckom Wittenbergu augustiánsky mních Dr. Martin Luther 99 téz, v ktorých kritizoval nezdravú situáciu v Katolíckej cirkvi. Ani netušil, čo tento jeho spočiatku úprimný úmysel, spôsobí . Martin Luther tak naštartoval reformáciu, rozdelenie cirkvi a rozdelenie Európy, ktoré trvá do dnešných čias, sedliacke vojny a mnoho krvi. Šestnásť rokov neskôr, 09.12.1531 sa v Mexiku zjavuje 57 ročnému Juanovi Diegovi Panna Mária očarujúcej krásy. Mária povedala Juanovi: Ja som Nepoškvrnená Panna Mária, Matka pravého Boha, cez ktorého všetko žije, Pána všetkých vecí, Pána neba a zeme. Je mojím želaním, aby mi tu postavili Boží dom, kde celú svoju lásku, svoj súcit a milosť, svoju pomoc a ochranu chcem preukázať a venovať ľuďom. Ja som vaša milostiplná Matka, Matka všetkých ľudí, všetkých tých, ktorí Ma ľúbia, ktorí ku Mne volajú, ktorí majú ku Mne dôveru. Tu chcem vypočuť váš plač a vaše starosti, zmierniť a liečiť vaše utrpenie, vašu núdzu a vaše nešťastie.“

V roku 1798 vypukla vo Francúzsku revolúcia. Hodnoty ako sloboda, rovnosť a bratstvo boli hlboko pošliapané. Revolucionári zavraždili a uväznili množstvo nevinných kňazov a zasvätených osôb, množstvo nevinných veriacich kresťanov. 11.02.1858 sa vo francúzskom mestečku Lurdy zjavuje malému dievčaťu Bernadete Soubirusovej Panna Mária, ktorá sa predstavuje ako Nepoškvrnené počatie. Pozýva všetkých k modlitbe a na mieste zjavenia vytryskne prameň so zázračnou liečivou vodou.

V máji 1917 pomaly vrcholí Prvá svetová vojna a v Rusku sa pripravuje komunistický puč, ktorý ako mor zakrátko zasiahne veľkú časť Európy a sveta. 13.05.1917 sa v malej portugalskej dedinke Fatima zjavuje trom malým pastierikom Panna Mária, ktorá cez chudobné deti zjavuje svetu tri tajomstvá a vyzýva svet k pokániu a k modlitbe posvätného ruženca. Len tak bude svet zachránený.

Zjavenia Panny Márie v mexickom Guadalupe, vo francúzskych Lurdoch, v portugalskej Fatime a všade na svete, kde sa dejú tieto znamenia naznačujú, že Mária, nebeská Matka nad svojimi deťmi, nad nami bdie a nikdy nás neopúšťa. Zvlášť je s nami v našich najťažších chvíľach, stojí pri našich krížoch, tak ako stála pri kríži svojho syna a pozýva nás k modlitbe a k pokániu. Všade, kde sa zjavuje, zjavuje sa s ružencom v ruke a tak nás prostredníctvom tejto meditatívnej modlitby pozýva kontemplovať tvár jej syna, tvár nášho Pána. Modlitba posvätného ruženca hlboko zjednocuje modliacu sa rodinu, Cirkev, nad ktorými drží Panna Máriu zvláštnu ochrannú ruku.

Mária pozýva urobiť všetko, čo nám jej syn, Ježiš, povie.

Na svadbe v Káne Galilejskej, kam pozvali aj Máriu, Ježiša a jeho učeníkov, zrazu Ježišova matka spozoruje problém. Svadobčanom hrozí „fopa“, nemajú už vína. Jedine Mária to spozoruje a tak prosí svojho syna, aby pomohol. Nakoniec Mária povie sluhom: „Urobte všetko, čo vám povie.“ Sluhovia poslúchnu, a tak Ježiš zázračným premenením vody na víno zachráni novomanželov pre výsmechom a pohŕdaním.

„Urobte všetko, čo vám povie,“ zaznieva aj nám dvetisíc rokov od spomínanej situácie. Ak človek je poslušný Ježišovmu slovu, ak mu uverí, nemôže sa zmýliť, do jeho života vstúpi iné, nové kvalitnejšie víno života, ako to víno, ktoré pil doteraz. To platí pre každého z nás, tak pre učiteľa, kňaza ako aj pre študenta, to platí aj pre rodinu. Panna Mária, Nebeská Matka, pomáha našim rodinám aj tým, že neustále vyzýva, urobte všetko čo vám povie.

Mária, naša nebeská matka, chráni rodinu a pomáha jej aj príkladom služby

Tu sa môžeme na chvíľu vrátiť k Máriinmu putovaniu za Alžbetou, svojou príbuznou. Potom, čo jej anjel Gabriel oznámil, že sa stane matkou Božieho Syna, Mária odchádza na juh do Júdska, aby pomáhala svojej príbuznej Alžbete, ktorá bola v požehnanom stave. Ochota Márie slúžiť prinesie veľa dobra pre obe ženy, ale aj pre celé ľudstvo všetkých čias. Alžbeta, naplnená Duchom Svätým, oslovuje slúžiacu Máriu slovom požehnaná medzi ženami. Mária na Alžbetine slová v Duchu Svätom chválospevom Magnifikát.

Naša nebeská Matka, Panna Mária, tak pomáha každému z nás príkladom služby. Pozýva aj nás, aby potom, čo počujeme radostnú zvesť – evanjelium v chráme, či doma pri čítaní Božieho slova, aby sme si obuli topánky pútnika, aby sme vykročili na cestu služby. A tak získame veľa, rovnako, ako veľa získala aj Panna Mária a jej príbuzná Alžbeta. To platí aj o nás. Ak sme otvorení pre nezištnú službu, oveľa viacej získame, ako dáme, lebo Boh je veľkorysý. Ak rodina a jej jednotliví členovia budú ochotní vzájomnej službe, zažijú kúsok neba už tu na zemi a v pokoji spolu zvládnu radostné aj menej radostné chvíle vo svojom živote. Vždy budú spolu a nič v tomto svete nerozbije ich putá.

Nuž reč tu bola o narodení sa nielen z tela matky, ale aj z vody a z Ducha Svätého. Reč bola aj o tom, že nestačí dieťa na tento svet priniesť, dieťa treba vychovávať, treba sa stáť duchovnou matkou, duchovným otcom. A hovorili sme si aj o tom, že máme ešte jednu matku, duchovnú matku, našu Nebeskú Matku, Pannu Máriu. Tá nad nami bdie, pozýva nás, aby sme denne v modlitbe kontemplovali tvár jej syna, tvár Božieho Syna, aby sme poslúchli jeho slová  a aby sme urobili všetko, čo nám povie. Panna Mária nás napokon pozýva k službe. Aj naďalej nám z neba slúži, bdie nad nami a chráni nás, chráni naše rodiny a zjednocuje ich. Nech je za to Bohu veľká chvála a vďaka. Amen

Jozef Žvanda