Skip to content Skip to footer

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša, Pondelok 04.03.2019, 19.30, Téma: Striedmosť, až priveľmi aktuálna pre môj život…

Pod podjazdom sme zbadali starú ženičku. Niesla klietku s papagájom a odháňala od seba deti. Köster sa zastavil. „Kam vás máme odviezť?“ spýtal sa. „Bože môj dobrý, veď ja nemám peniaze na drožku,“ povedala. „Ani ich nepotrebujete,“ Oto nato. „Mám dnes narodeniny a rozvážam zadarmo.“ Nedôverčivo zovrela v rukách klietku. „Ale potom to predsa len bude niečo stáť.“ Upokojili sme ju nasadla. „Načo ste si kúpili toho papagája, tetuška?“ spýtal som sa, keď sa usalašila. „Na večery,“ povedala. „Myslíte, že krmivo je drahé?“ „Nie“, odvetil som. „Ale prečo na večery?“ „Vie predsa rozprávať,“ odvetila a zahľadela sa na mňa jasnými očami. „Budem mať pri sebe aspoň niekoho, kto vie tiež rozprávať.“ „Ach tak…“ povedal som. (Erich Maria Remarque – Traja kamaráti)

Žena, ktorá si kúpila papagája, aby nebola sama, aby sa mala s kým rozprávať… Prečo bola sama? Čo spôsobilo jej samotu? Aké ťažké je byť sám… „Beda samému, keď padne. Nemá pri sebe druha, čo by ho zdvihol,“ píše sa v Knihe Kazateľ (Kaz 4,10).

Aké šťastie má neznámy mladík, ktorý nechce byť osamelý, a tak vyhľadá Ježiša, aby pri ňom našiel svoje útočisko, aby pri Ježišovi našiel odpoveď na otázku, ktorú hľadal. Ale v závere stretnutia neznámy mládenec odišiel od Ježiša zarmútený, lebo mal veľký majetok. A na stránkach evanjelia sa s ním už nikdy nestretneme. Zostal sám so svojím bohatstvom (Mk 10, 17-22).

„Čo priviedlo neznámeho mladíka k Ježišovi?“, pýta sa pápež sv. Ján Pavol II. v Apoštolskom liste chlapcom a dievčatám celého sveta z roku 1985. „Mladíka priviedla k Ježišovi túžba po večnom živote. A čo ho od Ježiša odviedlo? Majetok. V tejto chvíli spoznávame, čo je skutočným bohatstvom a čo je falošným bohatstvom nášho života. Skutočným bohatstvom je to, čo mladíka priviedlo k Ježišovi, a teda vnútorná túžba po ozajstnom šťastí, po večnom šťastí. A čo je falošným bohatstvom? To, čo mladíka od Ježiša odviedlo preč, teda majetok. Majetok nikdy nemôže byť ozajstným bohatstvom, lebo majetok zvyčajne od Boha odvádza a často spôsobuje osamelosť ľudí. Ukážkovo o tom spieva skupina Turbo: „Chtěl jsem mít to, co chlapi mívaj, za sebe když spátky se dívaj… Krásnej dům už mám, zústal jsem v něm sám, ja a mých šest strun, téměř prázdnej dům.“

Azda tu pochopíme, prečo Ježiš je na neznámeho mladíka tak náročný a žiada, aby sa vzdal svojho majetku. Ježiš totiž pri stretnutí s mladíkom spozoroval, že mladík veľmi lipne na majetku, že je na ňom závislý a že už nie je slobodný a to mu spôsobuje osamelosť…

Aj v dnešnej dobe pozorujeme extrémnu osamelosť ľudí. Nepociťujú úctu k sebe, nemajú úctu k druhým, ani k Bohu a toto všetko sa premieta do agresie. Koľko agresie sa nachádza na sociálnych sieťach, koľko agresie je aj teraz pred prezidentskými voľbami… Čo s tým, ako sa z toho dostať, ako zostať slobodným a naplno radostným, čo nám pomôže zachovať si správny vzťah k sebe, k druhým a k veciam tohto sveta?

Striedmosť, áno striedmosť je jedna z najaktuálnejších čností pre človeka minulosti, súčasnosti, ale aj budúcnosti. Prečo? Tlak konzumu a reklamy je príliš silný. Mnohí ľudia stratili nad sebou kontrolu. Prišli pomaly o zdravý rozum. Stali sa zákazníkmi z povolania. Stali sa zúrivými konzumentmi. Prakticky bez obmedzenia. Striedmosť a bezhraničný konzum sú dva zásadné a hlboké protiklady.

Striedmosť patrí k štyrom základným – kardinálnym čnostiam. Okrem nej sem ešte patria: Rozvážnosť, Spravodlivosť a Mravná sila. Striedmosť zároveň patrí k siedmim čnostiam, ktoré sú protikladom siedmich hlavných hriechov. Medzi týchto sedem čností patria: pokora, štedrosť, dobroprajnosť, mierumilovnosť, cudnosť, striedmosť, činorodosť.

Ak sa pozrieme na význam slova striedmosť tak vo výkladových slovníkoch nájdeme k nej aj tieto synonymá: mierny, triezvy, striezlivý, zdržanlivý, majúci zmysel pre mieru (najmä v telesných pôžitkoch).

Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí o striedmosti v článku č. 1809. Striedmosť, resp. Miernosť je:

  • morálna čnosť, ktorá zmierňuje príťažlivosť rozkoší a dáva rovnováhu pri používaní stvorených dobier.
  • Zabezpečuje nadvládu vôle nad pudmi a udržiava túžby v medziach počestnosti.
  • Mierny človek zameriava svoje zmyslové túžby na dobro, zachováva zdravú zdržanlivosť a „nechodí za tým, po čom srdce túži“ (Sir 5,2).
  • V Starom zákone sa často chváli miernosť: „Nežeň sa za náruživosťou, ale odvráť sa od svojej hriešnej vôle“ (Sir 18,30).
  • V Novom zákone sa táto čnosť volá „umiernenosťou“ alebo „triezvosťou“. Máme žiť „v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne“ (Tít 2,12).

Existuje dnes vôbec téma, ktorá by bola menej atraktívna ako striedmosť? Keď sa Benjamin Franklin, americký vynálezca, novinár a jeden z vodcov americkej revolúcie, vydal na cestu čnostným životom, bola to táto čnosť, na ktorú sa sústredil ako prvú, pretože: „…má tendenciu budovať charakteristickú pevnosť a čistotu mysle, ktorá je potrebná pre zachovanie neustálej bdelosti, udržiavanie ostražitosti voči vábivým prastarým zvykom a neprestajnému pokušeniu.“ Dosiahnutie sebadisciplíny v oblasti jedenia a pitia vytvorí lepší predpoklad pre zachovávanie iných, náročnejších cností. (https://muzom.sk/o-cnostnom-zivote-striedmost/)

Striedmosť je vzácna a výnimočná cnosť. Základná kresťanská hodnota. Vyjadruje múdry a vyrovnaný vzťah k materiálnym statkom. Striedmy človek má kontrolu nad vlastnou spotrebou, dobre a dokonale pozná svoje skutočné potreby. Dobre pozná, koľko skutočne potrebuje. To mu dáva pocit spokojnosti a vnútornej rovnováhy. Striedmy človek nikdy nesúťaží so svojim okolím. Nepotrebuje sa s nikým porovnávať. Vie, čo skutočne potrebuje a je spokojný s tým, čo má.

Striedmosť je výsada múdrych a zrelých ľudí. Známka ich duchovnej zrelosti. Striedmosť a šťastie sú spojené nádoby. Striedmosť je základom zdravia. Základom dobrej telesnej a duševnej kondície. Striedmosť v jedle a pití je základom dobrého zdravia a dlhého života. Striedmosť v utrácaní peňazí je základom dostatku a dlhodobej osobnej prosperity. Základom pokoja a dobrých výsledkov. Striedmosť je spojená s vysokou dávkou sebadisciplíny. Taký človek má predpoklady na pokojný a plnohodnotný život. Mnohí významní ľudia vynikali striedmosťou. Je to základ pevného charakteru a stabilného hodnotového systému. Nesmierne cenná ľudská hodnota. Symbol dôstojnosti. Zdroj rešpektu a uznania. (https://stromzdravia.sk/zdravie-a-uspech/striedmost-na-prvom-mieste/)

Nie sme aj my príliš osamelí? A aké sú naše reakcie, sú častejšie pokojné alebo agresívne? A ak sú nervózne, až agresívne, tak potom prečo? Nie je táto čnosť striedmosti – miernosti až príliš aktuálna pre nás? Čo s našou stravou, čo s pitím, s používaním alkoholických nápojov, s fajčením, čo so stráveným časom na internete, na sociálnych sieťach, čo s našim voľným časom, teda čo s tým? Kde je ukryté moje skutočné bohatstvo, kde je moje srdce? Nie je tým papagájom pre mňa internet, mobil, sociálne siete?

Žiaľ, bohatý mladík odišiel, stratil sa do neznáma. Nájde sa ešte? A nezostane sám? A nájde aspoň nejakého papagája, ktorý sa bude s ním po večeroch rozprávať?

Text a Foto: Jozef Žvanda