Skip to content Skip to footer

Téma: Vďačnosť. Vysokoškolská svätá omša, Pondelok 12.11.2018. Kazateľ: o. Róbert Slotka

Pokračujme v zbieraní lupienkov z ruže čnostného života blahoslavenej Anky Kolesárovej.

Čo je vďačnosť?

Etymológia vychádza z latinského slova gratitudo, ktoré je odvodené od slova gratia (milosť). Božia milosť je charakterizovaná ako dar daný zadarmo. Preto vďačnosť môžeme jednoducho vysvetliť ako odpoveď na dar, vďačnosť je pamäťou srdca.

S vďačnosťou sme sa stretli od detstva. Múdri rodičia trpezlivo čakajú, pokým dieťa nevyjadrí postoj vďačnosti. Pre dieťa sú to prvé kroky formovania svedomia, cez ktoré dieťa nadstavuje svoj vzťah k dospelým.

K vďačnosti sa človek dostáva cestou. Jej etapami sú spoznávanie dobra, jeho ocenenie, vďačnosť, pričom vďačnosť musí byť vždy vyjadrená navonok.

Nevďačnosť by sme mohli prirovnať k sirote. Tým, že sa sirota môže cítiť, že nikdy a nikde nie je doma, podobne aj nevďačný človek si nevšíma dobrodenia, berie ich ako samozrejmosť, je neustále nespokojný akoby vykorenený.

Sám Pán Ježiš nás vyzýva k vďačnosti (Lk 17, 12 – 19). Keď uzdravil desiatich malomocných a poslal ich za kňazom, iba jeden z nich sa k nemu vrátil, aby sa mu poďakoval (bol cudzinec, Samaritán). Pán Ježiš sa opýtal, kde sú ostatní?

Vstúpme do konkrétnych prejavov vďačnosti. Vďačnosť voči človeku môžeme rozvíjať v rodinných vzťahoch, vzťahoch spoločenstva veriacich a vzťahoch v rámci univerzity. Vďačnosť voči Bohu je potrebné rozvíjať slovom v modlitbe, predovšetkým pri sv. prijímaní, skutkom – prostredníctvom milodaru.

Príkladom vďačnosti je pre nás sv. Martin z Tours, ktorý vďačnosť voči človeku prejavil svojim rodičom, keď po svojom odchode z rímskej armády a pobyte v ústraní prišiel do svojho rodiska v Panónii, aby odovzdal svoju skúsenosť viery v Pána Ježiša. Jeho vďačnosť voči Bohu môžeme objaviť v postojoch vernosti voči Pánu Ježišovi, keď bol prenasledovaný zo strany ariánov (blud, ktorý popiera božstvo Ježiša Krista).

Nech nám Pán udelí milosť, aby sme zosilneli vo vďačnosti na príhovor blahoslavenej Anky Kolesárovej.

Róbert Slotka

Foto: Internet