Skip to content Skip to footer

Slovo z Kaplnky. Štvrtok 12.04.2018, Boha treba viac poslúchať ako ľudí… O interpretácii Božieho slova

Boha treba viac poslúchať ako ľudí… O interpretácii Božieho slova.

Dnes stoja apoštoli pred veľradou a veľkňaz im vyčíta, že porušili prísny zákaz učiť v Kristovom mene. Apoštol Peter nato odpovedá: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí…“ (Sk 5, 27-33)

Keď v úvode veľkonočnej vigílie počas obradu svetla vstupoval kňaz do chrámu so zapálenou veľkonočnou sviecou, jej svetlo prerážalo tmu chrámu a zaletelo aj do jeho najtmavších zákutí. V tej chvíli kňaz zaintonoval: „Kristus, svetlo sveta!“ A Boží ľud odpovedal: „Bohu vďaka!“

Naozaj Bohu vďaka za Krista, Svetlo sveta, ktorý je našim svetlom. On a svetlo jeho slova preniká tmy nášho života, v ktorom je až príliš veľa svetiel. Svetla televíznych prijímačov, počítačov, displeje našich smartfónov vnášajú do nášho života toľko umelého svetla, že pre svoj silný jas spôsobujú hmlu. A tak sa stáva, že pre túto umelú hmlu už nevidíme hviezdy, nevidíme človeka a v človeku brata a sestru. Moderné komunikačné prostriedky nás zahmlievajú umelým svetlom svojho slova, ktoré nám neraz lichotí, ktoré nás často opíja rožkom, ponúka lacné a rýchle bezbolestné riešenia, zavádza nás, náš pohľad upriamuje iba na tento pozemský život, kde si to treba užiť tu a teraz a veci neriešiť. A tak sa ľahko v našom živote stáva, že sa s týmto „zahmlievacím“ slovom dávame do reči, že ľahko dávame na toto slovo. A potom aj často v hmle slov a prázdnych rečí zablúdime.

Zaiste, nie všetky slová, ktoré zaznievajú z úst človeka cez masmédiá sú tou hmlou, nie všetky zahmlievajú. Ako ich rozlíšiť? Ako rozlíšiť či nám niekto hovorí pravdu alebo nás zavádza, či to s nami myslí naozaj úprimne alebo má s nami bočné úmysly? A ako počúvať viac Boha?

Kľúčom k rozlišovaniu je aj dnešné slovo apoštola Petra: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí…“ Aby sme v tej tme života celkom neoslepli, kľúčom k rozlišovaniu je Božie slovo, zvlášť slovo Evanjelia, v ktorom sa nám cez Ježiša, jeho slová a skutky prihovára sám Boh. Kristus je Svetlo sveta a svetlo jeho slova je pochodňou na našich chodníkoch, svetlom pre naše nohy. Toto slovo si však nesmieme sami ľubovoľne vysvetľovať a interpretovať. Nesprávna interpretácia Božieho slova by nás mohla ľahko pomýliť. Tak by sme už v skutočnosti nepočúvali Boha, ale seba samých alebo druhých a ich výmysly. A Boha treba predsa viac poslúchať. Nuž naše uvažovanie nad Božím slovom, počúvanie Ježiša a správna interpretácia,  má byť v súlade s Magistériom, Učiteľským úradom Cirkvi, ktorý reprezentujú otcovia biskupi na čele so Svätým Otcom. Oni sú pomazaní Duchom Svätým, aby správne rozlišovali a interpretovali Božie slovo. A tak, ak máme Boha poslúchať viac ako človeka, potrebujeme správne čítať Božie slovo, správne rozjímať nad Božím slovom a rešpektovať Učiteľský úrad Cirkvi, rešpektovať slová Svätého Otca a kolégia biskupov, ktorí sú strážcami Božieho slova a zodpovední za pravdivé ohlasovanie večnej pravdy, Pánovej pravdy, lebo nie pravda, ale pravda Pánova zvíťazí.

Viac poslúchať Boha nám pomôže aj to, ak si preštudujeme nasledujúce dokumenty:

  1. Interpretácia Biblie v Katolíckej Cirkvi.
  2. Dogmatická konštitúcia Druhého vatikánskeho koncilu Dei Verbum o Božom slove.
  3. Katechizmus Katolíckej cirkvi.
  4. Komentáre ku Svätému písmu majú mať cirkevné schválenie tzv. Nihil obstat.

Boha treba viac poslúchať… Áno, ak poslúchame Boha, potom nebudem mať problém vidieť v človeku brata a sestru a nebudeme mať problém im načúvať.

Jozef Žvanda

Foto: Internet