Skip to content Skip to footer

Škola rodiny: Preventívny výchovný systém

V utorok 22.02.2011 sme sa zúčastnili na prvej prednáške v letnom semestri z cyklu Školy rodiny. Na internáte Ruža nám saleziánski spolupracovníci- pani Mlynčeková, pán Keprt priblížili preventívny systém výchovy. Jeho autorom je priateľ nás mladých, svätý don Bosco. Don Bosco vytváral preventívny výchovný systém postupne a postavil ho na tom, čo zažil vo vlastnej rodine a na tom, čo ho naučila jeho mama Margarita. O tom, že jeho výchovný systém prinášal úspechy vo výchove chlapcov svedčí i to, že preventívny výchovný systém don Bosca sa využíva i v dnešnej dome, nielen v saleziánskych oratóriách.

Hlavných cieľom pre don Bosca bolo vychovať zo svojich chlapcov predovšetkým dobrých kresťanov a čestných občanov. Jeho systém výchovy bol a stále je postavený na troch pilieroch – na rozume, viere a láskavosti. Veľký dôraz kládol tiež na dôveru k chlapcom. Dôveroval im, i keď niekedy pri tom veľmi riskoval. Ale veril tomu, že bez dôvery a bez lásky k chlapcom nič nedosiahne. A bolo toho veru veľa, k čomu chcel don Bosco svojich chlapcov viesť. Predovšetkým ich chcel naučiť tomu, aby pracovali s láskou, aby pristupovali ku sviatostiam, plnili si svoje povinnosti, mali v úcte autority, a aby sa vyhýbali zlej spoločnosti.
Don Bosco nám môže byť i v dnešnej dobe veľkým príkladom. Predovšetkým v tom, že sa snažil v každom človeku nájsť to dobré a na tom dobrom ďalej stavať. Koľkokrát my na prvý pohľad odsúdime človeka a ani mu nedáme šancu ukázať nám tú svoju dobrú stránku? Skúsme sa už teraz my, budúci rodičia či pedagógovia, pozerať na druhých ľudí očami a srdcom don Bosca
Saleziánski dobrovoľníci sa v rámci nášho stretnutia podelili i so svojimi poznatkami a skúsenosťami zo svojich rodín. Dali nám tiež rady do našich budúcich rodín – na čo by sme nemali zabúdať. V prvom rade je dôležité, aby rodičia do hĺbky poznali svoje deti – treba teda dbať na častú komunikáciu s deťmi. Rodičia majú byť príkladom pre svoje deti i v oblasti viery . Práve to v dnešnej dobe veľmi chýba. Rodičov v odovzdávaní viery často nahrádzajú už iba starí rodičia. Veľký dôraz kládli naši prednášajúci na objatia v rodine, na spoločnú modlitbu i na časté pochválenie detí.
Počas hodinovej prednášky saleziánski dobrovoľníci nevyčerpali všetky informácie o preventívnom výchovnom systéme a odporučili nám knihu- Výchovný systém don Bosca a dvojdielny film o živote don Bosca, kde sa môžeme my všetci nechať inšpirovať tým, ako si don Bosco vedel získať srdcia (nielen) mladých ľudí.
Najbližšie stretnutie Školy rodiny sa uskutoční 8.3.2011 na internáte Ruža s určite zaujímavou prednáškou- Spiritualita rodinného života. Srdečne všetkých pozývame.

Ivka, PF 1. Mgr. ŠPMP