Skip to content Skip to footer

Svätí a SDM Madrid

Svätí nás sprevádzajú počas celého liturgického roka. Dnes máme spomienku na mučenice z prvých storočí- sv. Perpetuu a Felicitu. Svätí sú naši Boží priatelia, ktorí sú pre nás vzorom vytrvalosti pri nasledovaní Pána a naši Boží priatelia, orodovníci. Svätí sú ako vytrážové okná stredovekých katedrál, ktoré cez svoj život prepúšťajú jas Božej blíkosti. Svojich Božích orodovníkov majú aj SDM Madrid 2011: sv. Isidor z Madridu, sv. Ján od Kríža, sv. Mária Toribiová (de la Cabeza), sv. Ján z Avily, sv. Terézia Avilská, sv. František Xaverský, sv. Ružena z Limy, sv. Ignác z Loyoly, sv. Rafael Arnáiz Baron.

Zoznam svätých je náznakom dejín cirkvi v Španielsku: od prvých svätých z Madridu (sv. Izidor a sv. Mária), cez zakladateľov rehôľ (sv. Terézia a sv. Ignác), misionára (sv. František Xaverský), autora mystickej literatúry (sv. Ján z Kríža), iniciátora spirituality diecéznych kňazov (sv. Ján z Avily), po prvú svätú Latinskej Ameriky (sv. Ružena z Limy) a mladého muža zo súčasnosti (sv. Rafael Arnáiz). Všetci spomínaní svätí sú španielskeho pôvodu.

Počuli ste niečo o sv. Izidorovi Roľníkovi? Sv. Izidor, roľník (1080-1130) sa narodil pri Madride v rodine chudobného roľníka. Rodičia ho viedli k nábožnosti a k pracovitému životu. Každé ráno chodil na svätú omšu. Po smrti rodičov nastúpil do služby k bohatému madridskému mešťanovi, jeho spolusluhovia mu závideli a robili mu mnohé nepríjemnosti. Neskôr Izidor odišiel na sever, kde sa oženil. V manželstve mal jedného syna, ktorí zomrel v detskom veku. Aj tam pracoval Izidor u bohatého statkára, kde zažil mnohé príkoria od spolupracovníkov. Po istom čase sa vrátili do Madridu. Tu si našiel zamestnanie u šľachtica, ktorý ho urobil správcom svojho majetku. Izidor si vzorne plnil svoje povinnosti, mal súcit s ľuďmi i so zvieratami.

Čo povedať o sv. Márii Toribiovej? Sv. Mária Toribiová (de la Cabeza) bola manželkou sv. Izidora roľníka. Mária vynikala láskavosťou, duchom služby, skromnosťou, čistotou, úctou k Bohu. Hoci bola ženou v domácnosti, ochotne pomáhala manželovi v jeho povinnostiach, pomocnú ruku podala aj v miestnom farskom spoločenstve. Mária má druhé meno Toribi (hlava), pretože z jej pozostatkov sa najlepšie zachovala jej hlava. Jej telo a telo jej manžela sú pochované v kostole sv. Andreja v Madride.

Kto bol sv. Ján z Avily? Sv. Ján z Avily (1500-1569) sa narodil v južnom Španielsku v bohatej rodine židovského pôvodu, preto mal celý život problémy. Po neúspešných štúdiách sa vrátil domov a tri roky sa venoval modlitbe a rozjímaniu. Pokračoval v štúdiu filozofie a teológie. Po kňazskej vysviacke pôsobil ako ľudový misionár v Seville a iných mestách, vyučoval katechizmus, učil ľudí modlitbe a veľa spovedal. Žil v chudobe, kritizoval nespravodlivosť bohatých, preto bol obžalovaní u inkvizície a uväznený. Tam napísal základy jeho najznámejšieho diela „Audi filia“ (Počúvaj dcéra) a pravdepodobne preložil aj „Nasledovanie Krista“ do španielčiny. Po dvoch rokoch bol prepustený z väzenia, odišiel do Cordoby. Vďaka kázňam sv. Jána sa obrátil aj Ján z Boha a František Borgiáš. V rokoch 1535-1551 sa okolo neho vytvorila skupina kňazov, ktorých charakterizovala horlivosť v kázaní, v ľudových misiách, pri katechizovaní. Hoci bol na sklonku život často chorý, ochotne pomohol duchovnou radou, duchovným vedením a veľa písal. Za svätého bol vyhlásený v roku 1970.

Čím sa môžeme inšpirovať od spomínaných Božích priateľov? Naši svätí manželia mali vieru hlboko zakorenenú- denná účasť na sv. omši, dôvera v Boha pri smrti jediného syna, cesta odpustenia pri „hádzaní polien“ v práci, intenzívny život s Bohom v každodennosti. Sv. Ján bol takisto pevne postavený na Kristovi- nepodľahol znechuteniu z neúspechu v štúdiu, venoval čas modlitbe, zasvätil svoj život Bohu, bol horlivým kňazom aj v utrpení, bol obhajcom utláčaných, nebol zatrpknutý z väzenia, svojou živou vierou zapaľoval vieru laikov i kňazov.

Na záver vám chcem pripomenúť slová sv. otca Benedikta XVI., že vy- mladí máte jedinečné právo, prijať duchovné bohatstvo predchádzajúcich generácií, aj od týchto Božích priateľov, ktorých som vám predstavil. Do nastávajúceho pôstneho obdobia vám vyprosujem rozhodné vykročenie za Ježišom.

Žehná vás o. Róbert.

Zdroje:

Porov. Sargánková I.: Vatikán potvrdil místa setkání SDM 2011. In: [online]. 7.9.2010. [cit. 1.12.2010]. Dostupné na internete: <http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/vatikan-potvrdil-mista-setkani-sdm-2011/>.
Porov. Masný M.: Sv. Izidor, roľník. In: [online].[cit. 1.12.2010]. Dostupné na internete: <http://www.knazi.sk/svati/isvaty.php?svid=16>.
Porov. Saints and patrons. In: [online].25.6.2010.[cit. 1.12.2010]. Dostupné na internete: <http://www.madrid11.com/en/camino/saints-and-patrons>.
Porov. Masný M.: SvJán z Avily. In: [online].[cit. 1.12.2010]. Dostupné na internete: <http://www.knazi.sk/svati/isvaty.php?svid=17>.