Skip to content Skip to footer

Pôstna kvapka krvi

Ďňa 28. marca 2012 prebiehala v priestoroch Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka v Ružomberku charitatívno – zdravotnícka akcia s názvom „Pôstna kvapka krvi“, s podtitulom „Daruj krv, zachrániš život“. Ide o tradičnú akciu, ktorá sa u nás koná pravidelne, predovšetkým v adventnom a pôstnom období.

V našom UPC – čku sa zastavilo šesťdesiat mladých ľudí, ktorí prišli darovať krv. Neprichádzali sem s cieľom predvádzať sa a robiť zo seba komerčných hrdinov, ale zapojili sa do akcie nezištne, s pocitom zodpovednosti a spolupatričnosti. Krv darovali študenti, pedagógovia i nepedagogickí zamestnanci našej Katolíckej univerzity. Odber krvi realizovala pobočka transfúznej stanice z Martina.

Darcovstvo krvi má kľúčový význam práve teraz, krátko pred Veľkou nocou. O niekoľko dní budeme sláviť najdôležitejšie sviatky liturgického roka, t. j. utrpenie a slávne Zmŕtvychvstanie nášho Pána, Ježiša Krista. Pán Ježiš nám ústami evanjelistov často pripomína, že neprišiel na tento svet preto, aby sa dal obsluhovať, ale aby on sám slúžil. Jeho služba a láska k nám ľuďom siaha až tak ďaleko, že bol ochotný vyliať na kríži svoju vlastnú krv, aby nás priblížil k nebeskému Otcovi. Jeho krvavú obetu si pravidelne nekrvavým spôsobom pripomíname na každej svätej omši. Počas Poslednej večere so svojimi učeníkmi ustanovil Sviatosť oltárnu, keď hovorí: „Vezmite tento kalich a pite z neho všetci. Je to krv, ktorá sa vylieva za vás, je to krv Novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.“        Z  Ježišových slov vyplýva, že krv povýšil na najvyššiu úroveň, ako niečo, čo prináša nielen duchovné, ale aj telesné uzdravenie. Bez krvi by nebolo života – keď jej je nedostatok, ohrozené sú životy tisícok ľudí na svete. Preto každý, kto sa podujal darovať svoju krv, môže zachrániť ľudský život. Všetkým ochotným darcom patrí vďaka a modlitba. Aj takto, so snahou konať skutky telesného milosrdenstva, uzatvárame čas pôstu, čas stíšenia sa a čas darovania seba samých…

HELENA PALAŤKOVÁ