Skip to content Skip to footer

Hosť na KU: Mons. Andrej Imrich – Identita, základ ľudskej dôstojnosti

Do intelektuálnej formácie „Hosť na KU“ v utorok 5.4.2016 prispel emeritný pomocný biskup spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich s témou o identite človeka. Otec biskup rozvinul tému v nasledujúcich bodoch: darca identity, identita človeka ako muža a ženy, identita rodiny, narušenie ľudskej identity a jej obnovenie i povýšenie na kresťanskú identitu, identita cirkvi, identita školy a Katolíckej univerzity a rozvoj rozličných typov identít.

Duch Svätý je ten, kto dáva identitu človeku a všetkému stvoreniu. Štruktúru rodiny tvorí jeden Adam a jedna Eva. Poslaním rodiny je prijatie detí a úcta v rodine. Keď je muž v rodine rytierom a ochrancom a voči manželke má úctu, potom je manželka v rodine kráľovnou a ich deti sú princovia a princezné. Kresťanská viera zdokonaľuje identitu človeka, posväcuje identitu rodiny, človek človeku sa stáva bratom, sestrou, matkou i otcom. Poslaním školy je vzdelávať a vychovávať. Tieto dve časti jej poslania sú neoddeliteľné. Katolícka univerzita má smerovať svoju výchovu k rozhodnutiu – vždy a za každých okolností si volím konať dobro. Tento úmysel je potrebné zapaľovať a obnovovať. Otec biskup vo svojej osobnej skúsenosti vníma základnú školu a jej učiteľov ako rodičovský dom. Na Katolícku univerzitu sa pozerá ako na inštitúciu, ktorá urobila veľa dobra, preto si zaslúži lásku. Vyzval členov spoločenstva Katolíckej univerzity, aby sa usilovali vrátiť jej dobré meno. Katolícka univerzita má byť bezpečnou pôdou, bezpečným miestom pre majetok, dobré meno a katolícku vieru.

V závere svojej prednášky otec biskup upriamil našu pozornosť na pestovanie ľudskej, náboženskej, národnej a profesijnej identity. Pestovanie národnej identity vidí v tom, že nebudeme robiť Slovensku hanbu a budeme mať v úcte ostatné národy. Náboženská identita spočíva v tom, že človek vie, ako má byť katolíkom, nerobí hanbu Bohu a cirkvi a má v úcte ostatné náboženstvá. Profesijná identita spočíva v tom, že študent je hrdý na svoju univerzitu, robí jej česť a váži si ľudí na univerzite i mimo univerzity.

J. E. Mons. Andrej Imrich sa narodil 9. 1. 1948 v Mníšku nad Popradom. Za kňaza bol vysvätený 8. 6. 1974. Pôsobil na viacerých miestach ako kaplán  (Rabča, Dolný Kubín, Spišská Nová Ves) a správca farnosti (Zázrivá, Trstená). V roku 1989 bol menovaný za generálneho vikára. O tri roky neskôr 4. 6. 1992 bol menovaný za pomocného biskupa Spišskej diecézy. Biskupská vysviacka bola 11. júla 1992 v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule. Počas svojho biskupského pôsobenia zastával mnohé funkcie v Konferencii biskupov Slovenska, v Spišskej diecéze a na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Slavomíra Matlová

Foto: Anton Kulan