Skip to content Skip to footer

Mládežka s Košickým eparchom o. Biskupom Milanom Chauturom

Prvý októbrový týždeň sa na pôde našej Katolíckej univerzity konali Akademické misie pod vedením pátrov redemptoristov, ktoré nás jednak voviedli do Roku viery, vyhláseného Svätým otcom Benediktom XVI. a zároveň upriamili našu pozornosť na blížiace sa 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Aby heslo misií „Kde je Pánov Duch, tam je sloboda“ (Porov. 2 Kor 3, 17) zotrvalo v našich mysliach čo najdlhšie, duchovní otcovia nášho UPaC pozvali na návštevu košického eparchu, o. biskupa Milana Chautura, ktorý s nimi v pondelok 8. októbra 2012 večer o 19.30 celebroval mládežnícku svätú omšu.

Otec biskup v homílii upriamil pozornosť na úzky vzťah medzi vierou a vedou, medzi ktorými bola v našej nedávnej minulosti takmer neprekonateľná bariéra. Vyzdvihol snahu študujúcich mladých ľudí, ktorí popri poznávaní nového zveľaďujú aj svoju vieru alebo sa aspoň o to snažia. Zdôraznil, že Pán dal ľuďom dobro na to, aby ho šírili a zároveň ním eliminovali existujúce zlo. Študentom prezradil, akými ťažkosťami prechádzal ako gréckokatolícky kňaz počas totalitného režimu, keď vtedajšia komunistická moc systematicky prenasledovala Cirkev a zvlášť sa snažila obmedziť činnosť gréckokatolíckej Cirkvi vo vtedajšom Československu.

Mladých vyzval, aby neochvejne dôverovali Bohu a neustále sa utiekali k našej nebeskej Matke, Panne Márii. Po skončení svätej omše, ktorej predchádzala modlitba Posvätného ruženca, prebehlo s otcom biskupom diskusné fórum, kde mali študenti možnosť dozvedieť sa niečo z jeho života. Otec Milan prezradil, že sa narodil v roku 1957 v dnes už neexistujúcej malej obci v okrese Snina. Kňazom chcel byť už ako malý chlapec. Táto túžba vznikla možno aj preto, že v čase jeho detstva bolo verejne aktívnych kňazov žalostne málo. Opísal svoje spomienky z čias vojenčiny, keď mu jeho veliteľ, presvedčený komunista „politruk“ nevedel oponovať na otázky náboženstva, čo veľakrát pobavilo jeho „spolubojovníkov“.

Priznal sa, že je fanúšikom futbalu, ktorý i on sám s mládežou hrával. Na školách aj za čias socializmu vymýšľal pre žiakov rôzne púte a kultúrne akcie, avšak nezabúdal ich viesť aj k povinnostiam. V rámci KBS pôsobí ako predseda Rady pre rodinu, takže základom dobrého spoločenstva je pre neho dobre fungujúca rodina. Keďže on sám je ctiteľom Panny Márie, vyzval študentov, aby sa často modlili Posvätný ruženec, vďaka ktorému môžeme získať od Pána mnohé milosti. Aktívne pôsobí i v oblasti charity, kde upriamil pozornosť na mladého študenta Frederika Ozanama – horlivého misionára 19. storočia, ktorý práve počas svojich vysokoškolských štúdií objavil v sebe ochotu pomáhať  starým, chorým, opusteným a núdznym. Na záver stretnutia zaželal otec biskup študentom veľa úspechov a síl do už rozbehnutého akademického roka a víziu Akademických misií tak posunul do ďalších našich dní.

HELENA PALAŤKOVÁ