Skip to content Skip to footer

Hosť na KU: Ako sa vyznať vo svojom srdci?

Na podujatí „Hosť na KU“ sme 4. 4. 2017 privítali kňaza košickej arcidiecézy PhDr. Mgr. Imricha Degra, PhD s témou – Rozlišovanie duchov.

O čom bola prednáška?

Hosť vo svojej prednáške vychádzal z objektu skúmania, pokračoval rozdelením impulzov, stanovením cieľu duchovného rozlišovania a uviedol kritériá i konkrétne prejavy pôsobenia Božieho ducha, zlého ducha a ľudského ducha v duši človeka.

Cieľ a kritériá duchovného rozlišovania

Otec Imrich jasne určil cieľ duchovného rozlišovania, ktorý spočíva v nadobudnutí vyváženosti a morálnej istoty. Kritériá rozlišovania sa opierajú o princípy viery, nájdeme ich dobre podchytené v živote sv. Antona pustovníka. Démonický duch nemôže pôsobiť na našu dušu, sme však zodpovední za naše ľudské konanie.

Prejavy Božieho ducha, zlého ducha a ľudského ducha

Boží duch má tieto prejavy: je dobrý, pravdivý, ponúka, spôsobuje rast viery a rast ovocia Ducha Svätého, priťahuje k sebe (sme viac smädní po Bohu), posilňuje lásku. Naproti tomu zlý duch: vždy je zlý, je klamárom (lož podsúva ako pravdu), núti, spôsobuje rast v pochybnostiach a ovocia tela, odťahuje nás od Boha, spôsobuje pýchu. Ľudský duch koná podľa prirodzenosti, je dvojtvárny alebo ľahostajný, má vlastné kritériá, je prítomný v žiadostivosti a prejavuje sa v ťažkých hriechoch. Platí zásada, že čím viac kritérií nájdeme v sebe, tým nadobudneme väčšiu istotu, aký duch v nás pôsobí.

Postoje v duchovnom rozlišovaní

Keď zistíme, že v nás pôsobí Boží duch, podľa neho máme konať. Ak v nás pôsobí zlý duch, musíme sa mu vzoprieť. Ak zistíme, že v nás účinkuje ľudský duch, máme sa cvičiť v čnostiach.

Pár slov o hosťovi

Hosť je kňazom Košickej arcidiecézy. Je rodákom z Prešova – Solivar. Teologické štúdiá absolvoval na RKCMBF KU TI v Spišskom Podhradí v rokoch 1990 – 1995. Doktorskú prácu z filozofie obhájil na Filozofickej fakulte KU v Ľubline. V súčasnosti prednáša dejiny filozofie, filozofickú antropológiu, filozofiu Boha a personalizmus na Teologickej fakulte KU v Košiciach. Od roku 2010 pôsobí v službe exorcistu pre celú Košickú arcidiecézu.

Róbert Slotka