Skip to content Skip to footer

Aj so zdravotným postihnutím veľa dokážeme

20.  a 21. novembra 2012 sa v priestoroch nášho UPaC Jána Vojtaššáka konala odborná prednáška spojená so seminárom pod názvom „Videnie nevidiacich“. Akcia bola určená nielen pre študentov a pedagógov vysokých škôl, ale j pre možných zamestnávateľov. Projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu „Prekročme spolu bariéry“ Nadácie Orange.

Hlavnou garantkou projektu sa stala p. Margaréta Domiterová, aktívna sociálna pracovníčka a koordinátorkou zamestnankyňa UPaC Jána Vojtaššáka Slávka Rišová. M. Domiterová vo svojom vystúpení načrtla, ako sa v dejinách ľudstva už od čias praveku a staroveku zaobchádzalo so zdravotne postihnutými jedincami, ktorí boli pre spoločnosť príťažou a často boli kvôli tomu i zabíjaní. Až v období stredoveku rehoľníci v kláštoroch poskytovali zdravotne postihnutým útočisko a starali sa o nich, ale v rámci sociálneho statusu stáli takíto ľudia na pokraji spoločnosti a boli vylučovaní z aktívneho života. Podobne to bolo aj v období novoveku, až v 20. storočí sa situácia začala pozvoľne meniť. Zaujímavý bol aj empirický výskum, ktorý priamo ukázal, ako sú zdravotne postihnutí – v našom prípade zrakovo postihnutí a nevidiaci vnímaní dnes. Výskum poukazuje na to, že v rámci normy prijíma týchto ľudí len vlastná rodina. Problematickejšie je to už na verejnosti – v škole, na úradoch, u lekára a na verejných priestranstvách, kde voči takýmto ľuďom stále pretrvávajú predsudky.

Ďalším bodom prednášky bola prezentácia kompenzačných pomôcok, ktoré môžu nevidiacim a slabozrakým uľahčiť prácu i orientáciu v teréne. Patrí sem napríklad hlasový mobil, čítacia lupa, špeciálne upravený zvukový počítač, kuchynská a telesná váha so zakomponovaným zvukom, dokonca rozlišovač farieb, aby sa i nevidiaci dokázal vkusne obliecť. Všetky tieto pomôcky je možné zakúpiť v predajni Únie slabozrakých a nevidiacich Slovenska, ktorá sídli na Sekulskej ulici v Bratislave.

Ďalší deň seminára bol určený na  otvorenú diskusiu s tými, ktorí majú zrakový problém, či už v rámci úplnej alebo praktickej slepoty. Do diskusie sa zapojil aj študent žurnalistiky Ondrej Rosík a zamestnankyňa UPaC Slavomíra Mátlová, ktorá je absolventkou KU v odbore slovenský a anglický jazyk. Opísali, ako oni vnímajú svoj zrakový handicap a vysvetlili aj to, ako sa aj so závažným postihnutím dá plnohodnotne žiť a pracovať.

Seminár priniesol množstvo zaujímavých tém, námetov i podnetov, ako by sa dal tento fenomén v budúcnosti optimálne riešiť. Dôležitá je predovšetkým vzájomná komunikácia a spolupráca nielen s predstaviteľmi štátu, ktorí často tento problém prehliadajú, ale aj s predstaviteľmi samospráv, ktoré majú priamu možnosť spolupracovať so zrakovo postihnutými občanmi už v mieste ich bydliska.

HELENA PALAŤKOVÁ