Skip to content Skip to footer

Vysokoškolská sv. omša 25. január 2021. Obrátenie sv. Pavla a naša “Alma Mater”

Záver Lukášovho Evanjelia – učeníci sa po Ježišovom nanebovstúpení s veľkou radosťou vrátili z Olivovej hory do Jeruzalema. Táto ich veľká radosť zaujala aj emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý sa pýta: „Ako je to možné, že sa apoštoli vrátili do Jeruzalema s tak veľkou radosťou, keď sa pred chvíľou rozlúčili so svojim učiteľom a určite už tušili, že tu na tomto svete sa už s ním nestretnú. Prečo tá radosť?“ Benedikt XVI. pri tomto uvažovaní pripomína ešte jeden návrat apoštolov do Jeruzalema, a to návrat po Ježišovej smrti. Bol to presmutný návrat. Podľa chápania apoštolov padol celý Ježišov sľubný projekt, ktorého súčasťou boli aj oni, a tak nasledovalo ich sklamanie, bezradnosť, zúfalstvo. Aké dva rozdielne návraty. Nuž, čo bolo dôvodom veľkej radosti apoštolov po rozlúčke s Pánom, ktorý sa vrátil do neba?

Istota Ježišových slov.

Istota Ježišových slov, dôvodom radosti apoštolov bola istota Ježišových slov. Koľkokrát toto slovo nepočúvali a žili si vo svojom vlastnom svete. Keď Ježiš otvorene hovoril, že ho vydajú do rúk ľudí, že zomrie, ale že na tretí deň vstane z mŕtvych, nepočúvali ho, ale riešili svoje záležitosti. Veľký piatok ich zbavil ich pozemských predstáv a ambícií. Ale potom prišlo nedeľné ráno a Ježišovo vzkriesenie a nedeľný večer, keď sa im zhromaždeným a ustráchaným sám zjavil vo večeradle. Evanjelista Lukáš takto o tom píše: 44 Potom im povedal: ,Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.´ 45 Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, 46 a povedal im: ,Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych 47 a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. 48 Vy ste toho svedkami. 49 Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti!“´

Čo je dôvodom radosti apoštolov po rozlúčke s Ježišom? Istota Ježišových slov. Splnilo sa všetko, čo im Ježiš, počas celého času, čo bol s nimi, povedal. Apoštoli sú tak presvedčení, že sa splnia aj jeho posledné slová, ktoré im povedal teraz, skôr než sa s nimi rozlúčil: „Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti!“ Toto slovo sa splní. Ježiš ich zhora vystrojí mocou Ducha Svätého, a tak zostane s nimi až do skončenia sveta. Bude to už Duch Svätý, ktorý tu bude konať, ktorý bude konať, ktorý vloží do ich slov a skutkov Božiu moc.

Obrátenie Apoštola Pavla, obrátenie toho, ktorý túto Cestu prenasledoval až na smrť: spútaval mužov i ženy a dával ich do väzenia. Obrátenie Apoštola Pavla, ktorý od veľkňaza a celej veľrady dostal listy pre bratov a šiel do Damasku, aby aj tých, čo tam boli, v putách priviedol do Jeruzalema na potrestanie, a hlas ktorý počul z neba, keď sa blížil k Damasku: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“, je odpoveďou na príčinu radosti apoštolov po Ježišovom nanebovstúpení. On je tu stále, ich Pán, náš Pán Ježiš Kristus a jeho Duch, ktorý vanie, kde chce, ako chce a kedy chce, ktorý sa dotýka srdca Šavla, aby ho zmenil na Apoštola Pavla, z ktorého Ježiš urobí nádobu na roznesenie Evanjelia po celom svete, to nie je len to, čo sa udialo veľmi dávno, na začiatku kresťanstva. Toto sa deje aj dnes.

Aj my máme dôvod k radosti.

Náš Pán je tu dnes aj s nami, aj dnes vanie jeho Duch, ktorý je hlavným hýbateľom ľudských sŕdc, je hlavným hýbateľom všetkého dobrého. Aj dnes si povoláva nových apoštolov, aby zaniesli jeho evanjelium až na samý kraj sveta. Akým úžasným dielom je Katolícka univerzita v Ružomberku. Najbližšia januárová nedeľa bude z rozhodnutia KBS Nedeľou Katolíckej univerzity, ktorá sa usiluje formovať myseľ a srdcia jej študentov, pedagógov a zamestnancov. Akým darom je pre Cirkev, pre Slovensko, Európu a sveta Katolícka univerzita v Ružomberku. Koľko mladých duší prešlo univerzitou počas jej dvadsaťjedenročného trvania. Koľko je dnes skvelých učiteľov, pedagógov, vychovávateľov, psychológov, žurnalistov, historikov, záchranárov, ošetrovateľov, fyzioterapeutov, koľko kňazov a zasvätených osôb, koľko krásnych manželstiev spomedzi našich absolventov. Počas tých rokov sme si prešli aj mnohými neľahkými skúškami a dá sa povedať, že stále nimi prechádzame, ale napriek tomu všetkému cítime, že Pán je s nami, že je blízko pri nás, že mu záleží na tomto diele. Za týmto úžasným dielom stojí obrovská túžba našich predkov mať Katolícku univerzitu na Slovensku, ich modlitby a obety.

Pán je stále s nami.

Preto vo vedomí, že Pán je stále s nami sa máme aj my tešiť a radovať, zároveň máme voči našej Katolíckej univerzite záväzok vďačnosti a zodpovednosti. Aj my potrebujem svoje osobné obrátenie, obrátenie sa na Boha, nielen veriť v Boha, ale aj veriť Bohu. Zvlášť v dnešnej dobe máme veriť Bohu a dôverovať mu, že nás vedie svojim Duchom Svätým, že ak sa budeme zodpovedne pripravovať na svoje budúce povolanie, že ak sa budeme usilovať o svoj ľudský, intelektuálny a duchovný rast, že On nám toto naše úsilie požehná a mocou svojho Ducha Svätého nám ponúkne aj riešenia. Potrebujeme sa pozerať do toho najdokonalejšieho zrkadla, ktorým je Ježiš spolu s Máriou, jeho matkou, ktorá naučí všetky dievčatá a ženy pravej ženskosti a nežnosti  a so svätým Jozefom, ktorý naučí nás mužov pravej mužskosti a mužnosti. My sme si tým istí, sme si tým istí, že Pán splní svoje slovo, že bude stáť aj naďalej pri nás, že Pán má silu zmeniť aj naše srdcia, tak ako zmenil Pavlovo srdce. Sme si istí, že Pánovo slovo platí, a tak aj vďaka našej Katolíckej univerzite v Ružomberku bude meniť srdcia mladíkov a dievčat, ktorí u nás študujú, aby ich vnútorne pretvoril a zušľachtil a aby sa aj oni stali novými ohlasovateľmi, budovateľmi a protagonistami civilizácie lásky.

Jozef Žvanda

Foto: Internet