Skip to content Skip to footer

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša, 19.04.2021, Exhortácia pápeža sv. Jána Pavla II.: Familiaris consortio

Potulky so sv. Jánom Pavlom II. – Familiaris consortio

Milí mladí priatelia, vo svojom príhovore sa chcem venovať problematike rodiny z exhortácie pápeža sv. Jána Pavla II. – Familiaris consortio (Rodinné spoločenstvo).

Pred vydaním exhortácie sa uskutočnila biskupská synoda v Ríme (26.9.-25.10.1980). Za generálneho sekretára biskupskej synody bol zvolený slovenský biskup Jozef Tomko, ktorý mal oživovať proces synody. Sv. Ján Pavol II. bol prítomný pri každom generálnom zhromaždení, robil si poznámky, do diskusie nevstupoval. Každého člena synody pozval na obed alebo večeru.

Pár slov o exhortácii: 2. exhortácia, podpísaná 22.11.1981 (sviatok Krista Kráľa), 4. rok pontifikátu, 61. rok, rok atentátu na pápeža. Dokument patrí medzi dokumenty zásadnej dôležitosti celého pontifikátu sv. Jána Pavla II.

Časti dokumentu: úvod, 1. časť – Svetlá a tiene dnešnej rodiny, 2. časť – Manželstvo a rodina v Božom pláne, 3. časť – Úlohy kresťanskej rodiny, 4. časť – Pastorácia rodín, jej etapy, štruktúra; záver.

Zastavím sa pri úlohách kresťanskej rodiny, v exhortácii sú predstavené nasledovne: vytváranie osobného spoločenstva, služba životu, účasť na rozvoji spoločnosti, účasť na živote a poslaní Cirkvi. Uvediem pár zaujímavých bodov z jednotlivých úloh kresťanskej rodiny.

Vytváranie osobného spoločenstva – Poslaním rodiny je strážiť, prejavovať a sprostredkovať lásku ako ozvenu a účasť na Božej láske k ľudskému pokoleniu a na láske Krista k Cirkvi. (FC 17.) Láska je základom a dušou, vnútorným princípom a hnacou silou manželského a rodinného spoločenstva. (FC 18.) Manželia sú pozvaní k neprestajnému rastu vo vernosti manželskému sľubu vo vzájomnom darovaní sa. (FC 19.) Jednou z najnaliehavejších povinností kresťanských manželov, je vydávať svedectvo o neoceniteľnej hodnote manželskej nerozlučiteľnosti a vernosti. (FC 20.) Rozlišovacím znakom kresťanských rodín je to, že vedia každé dieťa prijať, milovať, mať ho v úcte, postarať sa o jednotnú výchovu – citovú, vzdelávaciu a duchovnú. (FC 26.)

Služba životu je prezentovaná v dvoch častiach – odovzdávanie života a výchova. Hlavnou úlohou rodiny je odovzdávanie života, plodením prenášať Boží obraz z človeka na človeka. (FC 28.) Plodnosť manželskej lásky sa neobmedzuje iba na plodenie detí. (FC 29.) Rodičia sú prvými a hlavnými vychovávateľmi svojich detí. (FC 36.) Láska rodičov je zdrojom a dušou výchovy, je normou, ktorá hýbe výchovnú činnosť. (FC 36.) Rodinný život sa stáva cestou viery, úvodom do kresťanského života a školou nasledovania Krista. (FC 39.) Rodičia sú pre svoje deti prvými hlásateľmi evanjelia. (FC 39.)

Účasť rodiny na rozvoji spoločnosti – Rodina je prvou a živou bunkou spoločnosti. (FC 42.) Rodina je nenahraditeľnou školou zmyslu pre spoločnosť – vzájomný rešpekt, spravodlivosť, dialóg a lásku. (FC 43.) Rodina dnes vlastní ohromnú silu – vytrháva človeka z anonymity, udržuje vedomie osobnej dôstojnosti, obohacuje jednotlivca hlbokým ľudským cítením, aktívne včleňuje do tkaniva ľudskej spoločnosti. (FC 43.) Rodiny sa majú zasadzovať, aby štátne zákony pozitívne podporovali a chránili práva a povinnosti rodiny. (FC 44.) Zaujímavou časťou je Charta práv rodiny, kde sú vypočítané prirodzené práva rodiny. (FC 46.)

Účasť rodiny na živote a poslaní Cirkvi – Rodina je domáca Cirkev. (FC 49.) Rodina evanjelium uplatňuje a evanjelium má z nej vyžarovať. (FC 52.) Služba hlásať evanjelium je vlastnou povinnosťou kresťanských rodičov a ničím ju nemožno nahradiť. (FC 53.) Kresťanská rodina je spoločenstvom dialógu s Bohom. (FC 55.) Kresťanská rodina podľa nového prikázania realizuje úctu a službu voči každému človeku. (FC 64.)

Záver: Milovať rodinu znamená – vedieť si vážiť jej hodnotu a zveľaďovať ju. Milovať rodinu znemená – vedieť rozpoznať nebezpečenstvá a prekonávať ich. Milovať rodinu znamená – pričiňovať sa o vytváranie takých podmienok, ktoré by podporovali jej rast a rozvoj.  (FC 86.)

Modlitba:

Nech ochraňuje, obraňuje, osvecuje rodinu sv. Jozef, neúnavný robotník a jemný strážca.

Nech Panna Mária, tak ako je Matkou Cirkvi, nech je Matkou domácej Cirkvi a nech sa s jej materskou pomocou každá rodina stáva domácou Cirkvou.

Nech je Kristus Pán, Kráľ vesmíru a Kráľ rodín, prítomný tak ako v Káne, tak aj vo všetkých kresťanských domoch a nech tam rozdáva svetlo, radosť, vyrovnanosť a silu. Amen (FC 86.)

 

Róbert Slotka

Foto: Internet