Skip to content Skip to footer

Veľký kancelár KU Mons. Bernard Bober sa dnes dožíva životného jubilea

Dnes (3.11.) jubiluje košický arcibiskup-metropolita a veľký kancelár Katolíckej univerzity v Ružomberku Mons. Bernard Bober. Gratulácia k dožitým sedemdesiatinám prichádza aj z našej alma mater.

Cum caritate oboedientia et misericordia. Toto je biskupské heslo Mons. Bernarda Bobera, ktoré znamená „S láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom“.

Zdá sa mi, akoby všetky tri slová boli v protiklade k dnešnej dobe. Namiesto lásky preferujeme sebalásku, egoizmus, konflikt, nenávisť, úskočnosť. Namiesto poslušnosti si ceníme agresivitu, odpor, vzdor, pýchu. Namiesto milosrdenstva nám nechýba túžba trestať, stať sa vykonávateľom nami chápanej „spravodlivosti“, žiadame odplatu i pomstu.

Ale tomuto svetu máme ponúknuť iné svedectvo. Ako chlieb potrebuje soľ i kvas, aj my máme súčasnú civilizáciu pretvárať s láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom. S láskou k Bohu i k ľuďom, s poslušnosťou k Pravde, s milosrdenstvom, ktoré má byť dokonalé.

Nech nám biskupské heslo dnes jubilujúceho 70-ročného Mons. Bernarda Bobera je posilou do dnešných dní. Ďakujem pánovi arcibiskupovi, že aj funkciu veľkého kancelára KU vykonáva s láskou a zodpovednosťou. Pri tomto sa mi žiada aj dodať: priamo, férovo a odvážne.

Byť veľkým kancelárom Katolíckej univerzity v Ružomberku je výrazom veľkej zodpovednosti. Veľký kancelár zastupuje Konferenciu biskupov Slovenska na KU a KU pred Svätou stolicou, dbá o zachovávanie katolíckej náuky viery a mravov, potvrdzuje kandidáta na rektora a kandidáta na dekana, prijíma vyznanie viery od rektora, má právo zúčastňovať sa zasadnutí všetkých samosprávnych a riadiacich orgánov KU a fakúlt, Správnej rady a vedeckých rád a mohli by sme ďalej pokračovať mnohými právomocami.

Znamená to – okrem spomínanej zodpovednosti – aj prijatie aktívnej účasti na živote a rozvoji jedinej katolíckej univerzity u nás. Starosti (i radosti) na KU sú starosťami a radosťami veľkého kancelára. Vážim si, že Mons. Bernard Bober si „osvojil“ Katolícku univerzitu a viem, že mu dianie u nás leží na srdci a naviac nám pomáha modlitbou, radou, povzbudením i mnohými konkrétnymi skutkami.

Vaša Excelencia, otec arcibiskup,

prijmite aj od nás, ľudí z Katolíckej univerzity, prianie pevného zdravia, životnej spokojnosti, silu viery, a predovšetkým istotu Božej prítomnosti a lásky do Vašich ďalších produktívnych rokov! Nech Vás Najvyšší zahŕňa premnohými darmi pre úžitok nás všetkých!

To Vám praje
Jaroslav Demko, rektor KU a celá Katolícka univerzita v Ružomberku

 

Foto: Internet

Zdroj:

http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/71396-gratulacia-velkemu-kancelarovi-ku-k-jeho-70-narodeninam