Skip to content Skip to footer

Prorocká úloha katolíckych univerzít

(List rektora KU na Nedeľu Katolíckej univerzity v Ružomberku 29. januára 2012)

V dejinách vyvoleného národa sa s výnimočnou úctou spomínajú proroci, ktorí počas svojho

života bývali prenasledovaní a obyčajne zomierali násilnou smrťou. Boh ich vzbudil vo

vyvolenom národe, aby vystupovali proti nespravodlivosti a neustále očisťovali

zdeformovanú ideu o budúcom Mesiášovi. Rozhodne vystupovali proti prekrúteniam tejto

Božej idey, ktoré vyplývali z pohodlného egoizmu jedných, úzkeho nacionalizmu druhých

alebo politickej chamtivosti ďalších. Proroci, Boží ľudia, povolávaní k tomu, aby obraňovali

pravdu, boli považovaní za nepriateľov. Za nepriateľov náboženstva, vlasti, národa –

v závislosti od toho, ako sa to ľuďom viac hodilo pre ochranu ich vlastných záujmov pred

nespochybniteľnou prorockou činnosťou.

Kristus na začiatku svojho verejného účinkovania využil pri svojom poslaní autoritu

proroka, ktorú už spoločnosť poznala. Spasiteľ začínal svoje poslanie tam, kde ho proroci

končili, a síce od momentu, v ktorom sa stretáva so sebou predpoveď a jej uskutočnenie:

„Tvoj Boh… vzbudí ti proroka… spomedzi tvojich bratov…“ (Dt 18, 15). Ľudia v ňom videli

proroka, dokonca viac: „… učil ich totiž ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci… Čo to je? Nové

učenie s mocou!“ (Mk 1, 21-28). Kristus svoj národ vovádzal do tajomstva pravdy o sebe. Nič

nevnucoval, do ničoho nenútil. Chcel, aby ľudia sami objavili pravdu.

Táto cesta trvá. Je ňou neustály proces realizácie Božieho prísľubu, pričom proces

poznávania Krista je rovnako ťažký ako v čase jeho očakávania. Aj dnes máme prorokov –

ľudí, ktorí vidia a chápu. Tiež povolávaných, čiže obdarovaných charizmou pochopiť to, čo

je v našej dobe najdôležitejšie. Sú medzi nimi: bl. Matka Tereza z Kalkaty, sv. Maximilián

Kolbe, bl. Ján Pavol II., Benedikt XVI., či Martin Luther King.

Možno povedať, že prorokmi našich čias vo svete sú aj katolícke univerzity, ktoré hľadajú

pravdu a chcú sa s ňou deliť s ostatnými ľuďmi. Katolícke univerzity, vrátane našej, tiež

pripomínajú súčasnému svetu, čo je podstatou kresťanstva. Prostredníctvom ich činnosti,

úzko spojenej s pápežom a miestnymi biskupmi, Kristus sa stáva čoraz bližším. Podobne ako

pred vekmi, keď mal ešte len prísť. On predsa neustále prichádza na svet, aj dnes, v období

neistôt, predovšetkým ekonomického charakteru, akejsi neprehľadnosti, možného sociálneho

kolapsu. Prorocké poslanie Katolíckej univerzity zohráva dôležitú úlohu v nastávajúcom

období.

Slovenská spoločnosť sa snaží sama odpovedať na potreby a dať tak príklad zrelej, silnej

a vnútorne pevnej spoločnosti. Spoločnosť zocelená vo veľkej námahe, v duchu

obety, zriekania sa seba samej a nezištnej služby, spoločnosť, ktorá sa nerozhliada hneď po

cudzej pomoci, ale sama sa snaží pomôcť, takáto spoločnosť je veľkou nádejou pre národ

i štát. Preto tiež všetko to, čo v duchu obety napĺňa históriu mladej Katolíckej univerzity, je

vynikajúcou školou spoločenskej výchovy.

My, generácia prvých rokov Katolíckej univerzity v Ružomberku, podieľali sme sa na jej

činnosti v náročnom období. Spomíname na ľudí – kňazov i laikov – ktorí prekonávali jej

„detské choroby“. Sú pre nás povzbudením i príkladom, ako trpezlivo a pokojne prekonávať

všetky ťažkosti a slúžiť vytýčeným cieľom.

Konferencia biskupov Slovenska, vidiac náročnú cestu univerzity a zároveň oceňujúc jej

vedecký a výchovný prínos, neobmedzuje sa len na úlohu dobroprajného pozorovateľa, ale

podniká taktiež kroky k tomu, aby univerzita mala zabezpečené nielen jestvovanie, ale aj

perspektívy ďalšieho rozvoja, za čo jej vyjadrujeme poďakovanie.

Naďalej sa uchádzame o morálnu i finančnú podporu každého priateľa Katolíckej univerzity.

Peňažné dary zhromaždené veriacimi celého Slovenska na jednej strane ešte viac zdôrazňujú

spojenie Katolíckej univerzity so širokým okruhom veriacich, na druhej strane vytvárajú

väčšie možnosti pre vedecký výskum, najmä pre prehĺbenie kresťanskej kultúry, čo nie je

možné uskutočniť bez modernej univerzitnej knižnice.

S vďakou našim podporovateľom už teraz pozývame všetkých priateľov Katolíckej

univerzity na slávnostné otvorenie novej Univerzitnej knižnice KU, ktoré je naplánované

tento rok 12. 12. 2012.

prof. Tadeusz Zasepa, PhD.

rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku