Skip to content Skip to footer

Hosť na KU: Projekty charity

Dňa 15.11.2016 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Projekty charity. Prednášku moderoval o. Róbert Slotka a jeho hosťom bol biskup spišskej diecézy Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.

Prednáška bola zameraná na projekty Slovenskej katolíckej charity (SKCH). Táto organizácia vznikla v roku 1927 s cieľom zabezpečiť organizačnú stránku charitatívnej pomoci Cirkvi chudobným a jej prvým prezidentom bol biskup Bubnič. V päťdesiatych rokoch bola jej činnosť pozastavená a opätovne sa mohla vrátiť k svojmu pôvodnému poslaniu až po roku 1989. V súčasnosti ju tvorí desať diecéznych a arcidiecéznych charít a Sekretariát v Bratislave. Diecézne charity pomáhajú napĺňať biskupom poslanie ujať sa biednych a núdznych, ku ktorému sa zaviazali pri biskupskej vysviacke. Cieľovou skupinou diecéznych charít sú seniori, nevyliečiteľne chorí a zomierajúci, tehotné ženy a matky s deťmi v núdzi, ľudia bez domova, atď., spolu je to v súčasnosti asi 20 000 ľudí. Sekretariát je koordinačným centrom pre národné projekty, riadi činnosť diecéznych charít v právnej, mediálnej a zahraničnej oblasti a má na starosti humanitárnu a rozvojovú pomoc v spolupráci s Caritas Europa a Caritas internacionalis. Caritas internacionalis zároveň komunikuje aj s charitami mimo Európy.

Otec biskup nám vo svojej prednáške objasnil aj niekoľko faktov z pozadia projektov, do ktorých sa zapájajú aj bežní občania. Zbierky na charitu, ktoré sa pravidelne konajú v jednotlivých farnostiach, sú v prvom rade určené diecéznym charitám, a ak je potrebné podporiť väčší projekt, prispeje naň každá diecéza. Napríklad do Talianska sa na podporu obyvateľov zasiahnutých zemetrasením podarilo poslať až 100 000 eur. Projekt adopcie na diaľku má svoje počiatky v Indii a existuje už 20 rokov. Na pôde jednotlivých krajín zvyčajne komunikujeme s rehoľami a biskupstvami, ktoré sú zárukou reálnej šance, že peniaze poslúžia tomu správnemu účelu. Nejde o fyzickú adopciu detí, ale o podporu vzdelania a sociálnej situácie  detí z rozvojových krajín v domácom prostredí, pričom je darca o použití finančných prostriedkov pravidelne informovaný. Okrem toho pomoc deťom v rozvojových krajinách zahŕňa aj budovanie škôl, centier pre opustené deti a centier pre HIV pozitívne deti, ktoré vírus spravidla zdedili po svojich rodičoch. Inú úroveň pomoci predstavuje financovanie kurzov a výučby remesiel, s cieľom zabezpečenia finančnej sebestačnosti mladých ľudí v rozvojových krajinách. Podpora migrantov sa realizuje na niekoľkých úrovniach, na jednej strane je to pomoc kresťanským komunitám vnútorne presídlených utečencov, aby neboli nútení opustiť svoju vlasť, na druhej strane je to podpora kresťanských utečencov na slovenskej pôde, ktorá zahŕňa výučbu slovenského jazyka, pracovné poradenstvo, asistenciu na úradoch a pod.

V diskusii sa otec biskup vyjadril ku fenoménu života bezdomovcov na Slovensku a ku zapojeniu mladých do charitatívnej činnosti vo farnostiach.

Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. Sa narodil 6.7.1953 v Spišskom Štvrtku, za kňaza bol vysvätený v roku 1976 a pôsobil v Spišskej Novej Vsi, v Dolnom Kubíne, ale tiež ako farský administrátor v Liptovských Revúcach. V roku 1990 bol vymenovaný za vicerektora Kňazského seminára Jána Vojtaššáka. Okrem toho pôsobil ako odborný asistent na Teologickom inštitúte CMBF UK v Spišskom Podhradí a v roku 1997 získal licenciát z teológie na Katolíckej univerzite v Ľubline. 28.6.2002 bol vymenovaný za spišského pomocného biskupa a v roku 2002 sa stal predsedom rady pre pastoráciu v zdravotníctve a v Slovenskej katolíckej charite. 4. 8. 2011 bol menovaný za spišského diecézneho biskupa.

Slavomíra Matlová