Skip to content Skip to footer

Priprav sa na skúšku… Slovo z Kaplnky, Utorok 26.02.2019

„Syn môj, keď sa chystáš slúžiť Bohu, upevni sa v spravodlivosti a bázni a priprav sa na skúšku“ (Sir 2, 1-13).

Slúžiť Bohu znamená:

 • dať mu svoje srdce, myseľ, dušu, tak ako Mária, keď odpovedala: „Hľa, služobnica Pána…“
 • zvelebovať ho, chváliť ho za jeho stvoriteľské a vykupiteľské dielo.
 • zvelebovať ho za jeho Syna Ježiša Krista, za Božiu Matku, Pannu Máriu, za svätých, za Cirkev, za Božie slovo a za sviatosti.
 • slúžiť aj Bohu aj človeku.
 • mať úctu k Bohu, mať úctu k človeku.
 • hovoriť pravdu o Bohu a pravdu o človeku.
 • milovať Boha a milovať človeka.
 • spôsob, ako najlepšie zrealizovať svoj život, svoje túžby plány.
 • darovať Bohu svoj život a Boh nám dá oveľa viac, než žiadame a prosíme.

Slúžiť Bohu znamená:

 • pripraviť sa na skúšku.
 • pripraviť sa na zápas, na boj, nie s krvou, nie s človekom, ale so Zlým duchom, ktorý je proti všetkému dobrému, ktorý nenávidí Boha, nenávidí Cirkev, nenávidí kňazov, rodinu, deti, mládež, spoločenstvo.
 • pripraviť sa na zápas so Zlým duchom, ktorý rozbíja a ničí, stavia múry a ktorý stavia ľudí proti sebe.
 • rátať s tým, že čím viacej sa usilujeme slúžiť Bohu, tým prichádzajú väčšie skúšky.
 • Dôverovať, že v v tomto boji nie som sám, lebo ak je Boh za nás, kto je proti nám?

Tento fakt si musíme uvedomiť aj my na Katolíckej univerzite v Ružomberku, ktorá je až príliš dobrým dielom. Všetci spoločne sa usilujeme budovať spoločenstvo, vzdelávať, vychovávať a viesť mladých ľudí ku kresťanským hodnotám, preto o to viac musíme rátať s ťažkosťami a problémami. Len aby nás diabol nenachytal na našich vzájomných hádkach a hašterení sa, ako sa mu to, žiaľ, už v minulosti podarilo.

Toto je skúsenosť aj apoštola Pavla: „Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení; sme bezradní, ale nepoddávame sa; prenasledujú nás, ale nie sme opustení; zrážajú nás, ale nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život. A tak kým žijeme, ustavične sa vydávame na smrť pre Ježiša, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. V nás teda účinkuje smrť, vo vás život“ (2 Kor 4, 8-12).

Nuž stojí za to pustiť sa do náročnej úlohy a slúžiť Bohu ako kňaz, ako zasvätená osoba, ako statočný otec, statočná mama, ako učiteľ, lekár, kuchár… Statoční ľudia určite zažijú skúšky, ale nemusia sa báť, lebo ak je Boh za nás, kto je proti nám? A náš Pán nás uisťuje: „Neboj sa maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.“ (Lk 12, 32)

Text a foto: Jozef Žvanda