Skip to content Skip to footer

Príhovor na mládežníckej sv. omši, 10. 11. 2014 – Otče náš: „… a neuveď nás do pokušenia…“

Keď sa modlíme modlitbu Otče náš v rýchlosti, prehliadneme záver modlitby. Čo obsahuje šiesta prosba Modlitby Pána?

Odpoveď nachádzame v KKC (2846 – 2849) i v odkaze pápeža Benedikt  XVI.: Ježiš Nazaretský I. V spomínaných prameňoch čítame, že hoci prosba má pohoršujúce znenie, jej grécky výraz znamená: „ Nedovoľ, aby sme prišli do pokušenia; nedopusť, aby sme podľahli pokušeniu.“ Apoštol Jakub nás usmerňuje: „Nech nik v pokušení nehovorí: Boh ma pokúša…“ (Jak 1, 16) Pri hľadaní pôvodcu pokušenia, pokúšanie Pána Ježiša na púšti nám odkrýva jeho totožnosť  (Mt 4, 1),  pokušenie prichádza od Diabla.

Čo vieme o Pokušiteľovi? Otec Jozef Maretta – exorcista prešovskej eparchie vo svojej knihe „Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete“ a o. Imrich Degro – exorcista košickej arcidiecézy predstavujú Diabla ako ducha, ktorý má rôznu podobu. Diabol nie je sám, je ich veľký počet. Sú pomenovaní podľa nerestí, majú však aj osobné pomenovania. Ich utrpením je nenávisť, ktorá ich stravuje. Diabol pôsobí na človeka v týchto oblastiach: myseľ (myšlienky), srdce (túžby a emócie), telo (fyzické a psychické zdravie), materiálne zabezpečenie (financie, majetok), blízke osoby. Prečo Boh dovolí Diablovi, aby nás pokúšal? Jeho pôsobenie je následkom hriechu, môže poslúžiť na náš duchovný rast, je výzvou ku pokániu, taktiež môže viesť ku osláveniu Boha,  je potvrdením pravdivosti viery, svedectvom o realite duchovného sveta a zahanbením Diabla. Podľa stupňa intenzity útoky Diabla môžeme rozdeliť do týchto kategórií: pokušenie, útlak (infestácia), zviazanosť (obsesia) a posadnutosť.

Čo je pokušenie? Pokušenie nás chce odlákať od dobra a priviesť k zlu. Pokušenie môže vychádzať z nás alebo mimo nás. Pokušenie od nás vychádza z týchto oblastí: žiadostivosť ( telo – hlad, smäd, spánok a zábava; oči – túžba po kráse, pýcha – ctižiadostivosť), povaha, vzdelanie, myšlienky (obviňovanie – si zlý…, klamstvo – Boh ťa nemá rád, Boh ti neodpustí, Boh je zlý…), predstavy. Pokušenie mimo nás má nasledujúci pôvod: situácie a prostredie (spoločenský nátlak, verejná mienka, prispôsobovanie sa). Cez pokušenie priamo alebo nepriamo pôsobí Diabol.

Aká je obrana proti pokušeniu? Dobrou pomôckou na usmernenie pokušenia je výsmech: „Aká hlúposť ma to napadla..“ Aby sme účinne odporovali pokušeniu, potrebujeme sa vyhýbať príležitostiam k zlému. Naučme sa rozlišovať pokušenie, súhlas s ním a odkrývajme jeho klamstvo. Neospravedlňujme sa, ak sme podľahli pokušeniu, hľadajme cesty pokánia v Božom milosrdenstve.  Usilujme sa o pravidelný duchovný život, ktorý spočíva v osobnej modlitbe, čítaní Božieho slova, prijímaní sviatostí a používanie svätenín. Pestujme triezvosť  života, ktorá spočíva v miernosti a sebazápore. Ak je pokušenie silné, môžeme vstúpiť do modlitby autoexorcizmu: „V mene Pána Ježiša zriekam sa …, Duchu Svätý, Ty prenikni túto oblasť môjho života.“

Odovzdajme svoj život Ježišovi a žime v jeho prítomnosti, potom budeme účinne odolávať pokušeniu.

o. Róbert