Skip to content Skip to footer

Pondelková mládežka 11.02.2013: Priateľstvo s Bohom

Počas vysokoškolskej mládežníckej sv. omše v pondelok 11.02.2013 o 19.30 v Kostole Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku na začiatku letného semestra v akademickom roku 2012/2013 sa prítomným vysokoškolákom prihovoril duchovný otec Jozef Žvanda, správca Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka v Ružomberku, ktorý hovoril o priateľstve s Bohom. Tu je text príhovoru.

V dnešnom evanjeliovom príbehu počúvame o tom, ako mnohí prinášali k Ježišovi chorých, ktorých on hneď uzdravil (Porov. Mk 6, 53-56). Pomohol im zbaviť sa bremena, ktoré ich v živote ťažilo. Avšak, ako poznáme Ježiša, jemu nešlo iba o uzdravenie tela. Toto bol len začiatok procesu, ktorý mal viesť k celkovému uzdraveniu, k uzdraveniu tela a duše. Poslaním Ježiša na zemi však nebolo garantovať nám stále pozemské zdravie. Úplne a trvalé zdravie tela a duše dosiahneme až vo večnosti. Práve pre túto večnosť potrebujeme budovať trvalý vzťah s Ježišom, priateľstvo s Ježišom, priateľstvo s Bohom.

O tomto priateľstve veľmi pekne píše jezuitský páter James Martin SJ v knihe pod názvom Jezuitský návod takmer na všetko:  „Spôsob, ktorým rozmýšľame o priateľstvách, nám môže pomôcť premýšľať  o našom vzťahu s Bohom a prehĺbiť ho.“ Čo prospieva dobrému priateľstvu, prospieva i dobrému vzťahu s Bohom a to prospieva i dobrej modlitbe. Teda čo prospieva dobrému priateľstvu?

  1. Mať na seba čas. Priateľstvo prekvitá, ak so svojim priateľom trávime čas. Len týmto spôsobom sa môže vybudovať dobrý vzťah medzi priateľmi. Tak je to aj s Bohom. Aj On túži po vzťahu s nami. Pre vzťah a priateľstvo s Bohom, je dôležitá modlitba, čiže čas zámerne strávený s Bohom. Ak nám záleží na priateľstve s bohom, potom je potrebné sa pýtať: Koľko času som ochotný venovať Bohu, len On a ja?
  2. Poznanie. Priatelia, aby boli naozajstnými priateľmi, nuž potrebujú sa poznať. Hovoria o svojich rodinách, priateľoch, záľubách… Podobne ak chceme budovať priateľstvo s Bohom, potrebujeme ho poznať. Vynikajúcou pomôckou v tom nám môže byť skúsenosť iných, keď nám iní hovoria o svojom vzťahu s Bohom. Tak 15. Augusta 2000 na začiatok Svetových dní mládeže v Ríme hovoril podvečer o svojom vzťahu s Bohom , o ceste svojej viery bl. Ján Pavol II. Aj ja som bol tam prítomný a načerpal som silu zo svedectva tohto svätého pápeža mladých.

Iným prostriedkom, ako budovať priateľstvo s Bohom je cesta Svätým písmom. Z Písma môžeme vypozorovať vzťah Boha k nám osobne, k ľudstvu a k jednotlivcom.  Jezuita, páter Karl Rahner SJ (1904-1984) napísal, že poznať Boha je dôležitejšie, ako mať o Bohu vedomosti.  Ak chceme lepšie poznať Boha, a tak budovať priateľstvo s ním, nuž môžeme ho spoznať prostredníctvom Ježiša.  Jeden z dôvodov, prečo sa Boh stal človekom je, aby nám ukázal, aký Boh v skutočnosti je. Poznať  Boha môžeme aj zo života svätých.

  1. Úprimnosť. Dobré priateľstvo si vyžaduje aj úprimnosť, a teda hovoriť o svojom živote, deliť sa o svoje pocity, hovoriť o sebe otvorene. Čo by sa stalo, ak by sme vo vzťahu k nejakému človeku neboli úprimní? Ako je možné byť úprimný k Bohu v modlitbe? Znamená to zdieľať s Bohom všetko. Zdieľať i veci, ktoré považuje pre rozhovor s Bohom za nevhodné. A tak sem patria aj hnev, smútok, sklamania a zatrpknutosť. Niekedy nás rozptyľujú myšlienky o sexe. A ti je potrebné predložiť Bohu a využiť ich ako pripomienku, že je skvelé byť živým, je skvelé byť Božím stvorením a že sme úžasne stvorení.
  2. Počúvanie. Priateľstvo si vyžaduje počúvanie. Sotvakto by nás považoval za dobrých priateľov, keby sme len rozprávali. Čo znamená počúvať Boha? Napr. Nejaký priateľ môže povedať čosi, čo nám otvorí okno našej duše a my máme pocit, že k nám hovorí Boh. Niekedy nám môže pomôcť, ak si predstavíme Ježiš, ako sa na nejakom mieste prihovára ľuďom. Ak naozaj dobre počúvame, potom nás jeho slová vedú k väčšej láske a súcitu.
  3. Pozorné načúvanie. Boh k nám v modlitbe hovorí prostredníctvom citov. Keď čítame obľúbený úryvok z Biblie, Boh nás môže naplniť pocitom šťastia alebo hnevom nad zlým zaobchádzaním s Ježišom. Nahliadnutie. Boha môžeme prosiť o vyjasnenie nejakej veci v novom svetle. Uvidíme nový spôsob riešenia starého problému. Spomienky.  Keď je nám smutno, Boh nám môže vyvolať spomienky na krásne chvíle, ktoré sme zažili, na dobrých priateľov, a tak nám môže pomôcť zahnať smútok preč. Túžby. Boh v nás môže vyvolať aj túžby, túžbu po Bohu, po svätosti, po zmene, po napredovaní v živote. Takto sa k nám prihovára neraz v tichu, podobne, ako sa kedysi v tichu prihováral na vrchu Horeb Eliášovi. Nehovoril ani z búrky, ani z ohňa, ale z tichého vánku (1 Kr 19,12).
  4. Zmena. S priateľstvom súvisí aj zmena. Časom dozrejeme, niektoré naše postoje sa zmenia, dobrí priatelia však rešpektujú túto zmenu. Aj náš vzťah s Bohom dozrieva. Niekedy potrebujeme zmeniť svoje mylné pohľady na Boha a prestať ho chápať ako policajta, sudcu, ako neodpúšťajúceho rodiča. Boh je láska a chce byť našim priateľom. Boh túži po našej zmene, aby sme sa zriekli hriešnych návykov, aby sme začali žiť nový život. Často sa stáva, že ľudia sa na istý čas svojho náboženstva vzdajú. Časom, keď sa vrátia, v kombinácii so svojou skúsenosťou nadobudnú zrelšiu vieru.
  5. Mlčanie. Mlčanie je súčasťou každého vzťahu. Ak s niekým absolvujeme napr. dlhú cestu autom, nemusíme neustále rozprávať, lebo ináč sa vodič na cestu nesústredí. Alebo keď sa dvaja zaľúbení prechádzajú po pláži, nemusia neustále hovoriť, a aj tak cítia, že sa majú radi. V priateľskom vzťahu s Bohom Boh niekedy mlčí. Poznali to mnohí svätí. Avšak aj keď Božiu prítomnosť nepociťujem, viem, že je tu prítomný. Ba práve vtedy, keď mi je najťažšie, vtedy je On pri mne najbližšie.

Boh niekedy mlčí z viacerých dôvodov. Čím viac budeme v Božej prítomnosti, aj keď ho nebudeme pociťovať, tým viac nás bude premieňať. S kým sa stretávame, takým sa stávame. Mojžiš prežil istý čas v Božej prítomnosti a potom mu žiarila tvár.

Niekedy nám ticho počas modlitby padne ťažko, lebo už nie sme schopní oceniť ticho. Moderné technológie vytvorili svet neustálych podnetov. A tak postupne strácame umenie žiť v tichu. Zotrvať v tichu je jeden z najlepších spôsobov načúvať Bohu. Ticho uľahčuje načúvanie vlastnému srdcu.

  1. Náš vzťah k Bohu sa v priebehu života mení. Niekedy je to príjemná zmena, niekedy túto zmenu sprevádzajú skúšky a napätia. Dôležité však je, ako v každom priateľskom vzťahu, vytrvať a v konečnom dôsledku spoznať a milovať Druhého hlbšie. A aj Druhému dovoliť, aby nás spoznal a miloval hlbšie.

 

 

MARTIN, J. Jezuitský návod takmer na všetko. Trnava : Dobrá kniha, 2012, s. 137-169.