Skip to content Skip to footer

Hosť na KU: Politika na princípe kresťanských hodnôt nie je utópiou

Dňa 29. 11. 2016 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila posledná prednáška v tomto semestri pod názvom Viera a politika. Prednášku moderoval o. Róbert Slotka a jeho hosťom bol primátor mesta Levoča a zároveň podpredseda strany KDH – PaedDr. Milan Majerský.

Prednáška zahŕňala hneď niekoľko tematických okruhov, a to  jednak z oblasti komunálnej politiky (kresťanské prúdy v  politike na východnom Slovensku, spolupráca primátora so študentským parlamentom, kampaň za zrušenie hazardu na pôde mesta Levoča a vzťah primátora s rómskou komunitou), a jednak z oblasti politiky na štátnej úrovni (zmeny stanov KDH a špecifiká kresťanskej demokracie). Nosným pilierom prednášky bola pritom politika na princípe kresťanských hodnôt. Podľa vyjadrenia p. Majerského politika môže, dokonca musí korešpondovať s vierou, pretože v politike bez viery bude vždy niečo chýbať.

Z prednášky sme sa dozvedeli o aktivitách kresťanskej mládeže na prelome socializmu a demokracie a o procese postupnej aktivizácie mladých levočských kresťanov v komunálnej politike. V súčasnosti sa vedenie mesta Levoča vyznačuje dôrazom na kresťanské princípy a spolupatričnosťou medzi poslancami a primátorom. V Levoči funguje aj aktívna spolupráca medzi primátorom a študentským parlamentom. Každé dva alebo tri mesiace sa tu konajú tzv. raňajky s primátorom, počas ktorých prebieha diskusia o aktuálnych problémoch a návrhoch na rôzne podujatia. Výsledkom takýchto diskusií bolo napríklad nedávne otvorenie multifunkčného ihriska na cirkevnom gymnáziu alebo snaha o otvorenie nízkoprahového zariadenia. V kampani za zrušenie hazardu zohrala kľúčovú úlohu potreba odbremeniť rodiny od hráčskej závislosti jej členov a túto iniciatívu podporili aj jednotliví obyvatelia Levoče. V súčasnosti v Levoči už nie sú vydávané licencie pre zriadenie herní a v roku 2017 vypršia licencie posledným dvom herniam. K úspešnosti kampane do značnej miery prispelo aj spoločenstvo Pavol pri kláštore minoritov. Vzťahy medzi primátorom Levoče a rómskou komunitou sú kladné, no na riešenie rómskej otázky nestačia opatrenia samosprávy, ale sú potrebné celoplošné zmeny v zákone a tiež zmena postoja väčšinového obyvateľstva (ochota legálne zamestnať Rómov). P. Majerský v tejto súvislosti zdôraznil potrebu zákona na podporu rodín, ktorý by motivoval manželov k plodeniu detí, ale zároveň by motivoval niekoľkonásobných rodičov k aktívnemu hľadaniu práce.

V rámci diskusie sa p. Majerský vyjadril aj k otázkam zmien vo vnútri strany KDH. Stanovy v strane boli donedávna nastavené tak, že musela investovať 80 % úsilia do svojho vnútra a neostávala jej energia na riešenie skutočných problémov ľudí, preto sa nové vedenie rozhodlo tieto stanovy zmeniť. Zároveň bol vypracovaný program pod názvom “Nový November”, ktorý je zameraný na problémy najbežnejších ľudí. P. Majerský zodpovedal aj otázku, v čom je špecifické kresťanské poňatie demokracie. Mala by sa odvíjať od kresťanskej náuky Cirkvi a snažiť sa o to, aby bola sociálna spravodlivosť uplatnená na všetkých úrovniach politiky. Jej hlavnou zásadou je neodopierať vlastníctvo toho druhého, ale priznať zaslúžený príjem človeku podľa jeho schopností. P. Majerský vo svojej prednáške nastolil koncepciu založenú na logickom prepojení kresťanských zásad a konkrétnych politických krokov, z ktorej sa dá usúdiť, že spravodlivosť v politike by mohla byť reálnym cieľom.

PaedDr. Milan Majerský sa narodil v roku 1971 v Levoči, absolvoval štúdium náboženskej a etickej výchovy na Prešovskej univerzite a 18 rokov pôsobil ako pedagóg na Gymnáziu sv. Františka Assiského v Levoči. V roku 1998 bol zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva a v súčasnosti je už druhý rok levočským primátorom. Okrem toho aktívne pôsobí v strane KDH, kde bol v júni 2016 zvolený za podpredsedu.

Slavomíra Matlová