Skip to content Skip to footer

P. František Štrbka OSB – kázeň na mládežníckej sv. omši, 23.2.2014

Pri mládežníckej sv. omši v rámci Roka zasväteného života sa nám prihovoril benediktín z kláštora v Sampore, páter František. Vo svojej kázni nás obohatil benediktínskou spiritualitou.

Vychádzal z pravidiel sv. Benedikta, v ktorých sv. Benedikt odporúča tieto pravidlá na pôstne obdobie pre mníchov: čistota života, zmývanie nedbalostí, modlitba so slzami, zdržanlivosť, s radosťou Ducha Svätého očakávať Veľkú noc… Mních má odovzdať na začiatku pôstneho obdobia predstavenému svoje predsavzatie.

Zo spomínaných pravidiel vystupujú dve spoločné skutočnosti: dôležitosť času a radosť. Boh dáva každému toľko času, aby sme ho správne využili. Je dôležité položiť si v pôstnom období otázku: „Nakoľko ovplyvňuje môj život to, že som kresťanom?“ V knihe Levitikus čítame Božiu výzvu: „Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý!“ (Lv 19, 2) Boh nás volá ku svätosti života, ktorú môžeme dosiahnuť s Božou milosťou, s múdrosťou, bdelosťou, neochvejnou vernosťou a radosťou.

Páter František nám predstavil nezvyčajné sľuby, ktoré prijímajú benediktíni: sľub stálosti, konverzie a poslušnosti. Benediktínske sľuby súvisia aj s manželskou cestou, ktorá si tiež vyžaduje vernosť vo vzťahu, neustále obrátenie a poslušnosť voči Bohu i človeku. Benediktínske sľuby sú zakotvené v hesle: „ORA ET LABORA“. Heslo predstavuje správnu vyváženosť života.

Na záver príhovoru nám páter František odovzdal výzvu sv. Benedikta: „Nikomu a ničomu nedávať prednosť pred Kristom.“

Benediktíni sú najstarším rádom západnej Cirkvi, ktorý stál pri zrode modernej Európy. Presné správy o tom, kedy sa benediktíni po prvýkrát na Slovensku usadili, sa nezachovali. Spoľahlivé údaje o činnosti synov sv. Benedikta v našej krajine nachádzame z prelomu 9. až 10. storočia, no prvé zmienky o ich pôsobení na našom území siahajú pred misiu sv. Cyrila a sv. Metoda. Od tohto času tu povstalo viacero opátstiev a množstvo ďalších kláštorov (Svätá Mara, Radvaň nad Hronom, Spišské Podhradie, Štiavnik, Nové mesto nad Váhom…)  a rezidencií. V období tureckej expanzie, nepokojov, protihabsburgských bojov dochádza k pustnutiu kláštorov a snahy o obnovu utlmil v 18. storočí nepriaznivý vplyv osvietenstva. Komunistický režim dovŕšil dielo skazy a násilne prerušil tisícročnú benediktínsku tradíciu na Slovensku. Až po revolúcii v roku 1989 a následnej cirkevnej obnove na našom území mohli znova ožiť staré rehoľné tradície (Sampor, 2010). Prevzaté z www.benediktini.sk