Skip to content Skip to footer

Kolégium KU 2016-2017. Je čas prihlásiť sa!

Prihlásenie sa do Kolégia KU

Termín: Do 31. mája 2016 do 11.59

Ako sa prihlásiť:

Osobne: V priestoroch Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka (UPaC) v Ružomberku, Budova PF KU, Hrabovská cesta 1, Ružomberok

E-mailom: kolegium.ku@gmail.com

Telefonicky: +421 918722142

Čo má obsahovať prihlasovací formulár?

  • Meno a priezvisko; ročník; študijný odbor; stupeň vysokoškolského štúdia; fakulta; doterajší študijný priemer; adresa trvalého bydliska; kontakt – telefonický a E-mailová adresa
  • Motivačná esej – 2 normostrany formátu A4, v ktorej záujemca o pobyt v Kolégiu KU vyjadrí svoje dôvody, prečo chce absolvovať ročný študijný pobyt v Kolégiu KU

Kedy sa uskutoční prijímací pohovor?

Streda 8. júna 2016 o 09.59 v priestoroch UPaC

Slovo špirituála Kolégia KU

Milí študenti! Verím, že aj vás oslovuje myšlienka, ktorá sa skrýva v úlohe našej univerzity: „formovať myseľ a srdce“. Osobitne ma teší, že na tomto krásnom poslaní univerzity, môže istým spôsobom participovať aj Kolégium na KU, ktoré v akademickom roku 2016/17 otvára svoj piaty ročník. To staré a dobré nám známe “magis quam eruditio“ je ako zlatá niť, popretkávana krátkymi dejinami našej univerzity, ale aj dejinami Kolégia.

Úmyslom je vytvoriť študentom priestor pre väčší duchovný, spoločenský a intelektuálny rast. Zdôrazňujem – väčší, pretože kolégium je vo všetkých spôsoboch svojej činnosti charakterizované slovkom „magis“ – „viac“. Teda do študentského života chce vložiť isté výzvy. Hĺbku duchovného života, solídnosť v štúdiu, tiež poriadok, sebapoznanie, radosť a priestor pre kreativitu v ich spoločenskom živote. Inými slovami, dáva možnosť mladému človekovi – pravda ak daný program prijme a s ním sa stotožní – využiť reálny potenciál, ktorý v sebe má a vyrásť v zrelú osobnosť.

Áno, chceme ísť viac do kvality, hĺbky, pravdy, ľudskosti i duchovna. Chceme, aby štúdium človeka menilo. Neskrývame úlohu formácie – sme si vedomí, že v deň keď sa prestaneme meniť, prestaneme rásť.

Život v Kolégiu je príležitosťou pre osobný rast v celom spektre akademických, duchovných a kultúrno-spoločenských dimenzií človeka.

Prosím, zoznámte sa: Kolégium –  „mini internát“, krásne malé spoločenstvo, zdravo ambicióznych študentov /15-20/, ktorí okrem štúdia vo svojich študijných odboroch, zúčastňujú sa vo voľnom čase na zaujímavom duchovnom, spoločenskom a intelektuálnom programe Kolégia.

Ak chceš byť „in“, ak chceš vedieť „viac“ kolegium.ku.sk

(P. František Kovaľ, SJ, spirituál Kolégia KU)

Kto sa môže prihlásiť?

– Študenti KU v Ružomberku v dennej forme, z každého ročníka bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia so serióznym záujmom o svoj intelektuálny a duchovný rast. Študentom 1. roč. Bc. štúdia, vzhľadom na pomerne náročnú zmenu zo stredoškolského na vysokoškolský systém štúdia, odporúčame najprv jednoročnú aklimatizáciu na pôde KU

– Študenti KU v Ružomberku, ktorí budú s ochotou rešpektovať podmienky a program Kolégia KU počas celého akademického roka

– Študenti KU v Ružomberku s dobrým študijným prospechom, ktorí neabsolvujú nadštandardné štúdium

– Študenti KU v Ružomberku so zmyslom pre spoločenstvo, obetu a náročnosť na seba samého

Koľko študentov Kolégium KU príjme?

Podľa kapacitných možností a kvality uchádzačov riaditeľ a špirituál Kolégia KU vyberú 15 – 20 študentov na základe vyplneného prihlasovacieho formulára, krátkej motivačnej eseje a osobného pohovoru

Aký je výstup z ročného pôsobenia v Kolégia KU?

Okrem veľmi užitočne prežitého roka na pôde KU, sú to ďalšie hlbšie informácie a skúsenosti v oblasti intelektuálneho a duchovného života, spoznanie osobností z akademického, kultúrneho, spoločenského, politického a duchovného života.

Absolventi po splnení požiadaviek súvisiacich s pôsobením v Kolégiu KU získavajú Certifikát o absolvovaní intelektuálno-duchovnej formácie v Kolégiu KU.

 

Jozef Žvanda, riaditeľ Kolégia KU

Foto: Internet