Skip to content Skip to footer

Hosť na KU: Mystika nie je privilégiom jednotlivcov

Dňa 26.3.2019 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Mystik otvorených očí. Hosťom otca Róberta Slotku bol jezuita a predstavený exercičného domu v Piešťanoch páter Ján Benkovský, SJ, ktorý vedie duchovné cvičenia a už roky sa venuje ignaciánskej spiritualite.

Buďme kvasom pre tento svet

Všetky veľké činy v Cirkvi, vrátane rozvíjania vedy a umenia, sa diali vďaka mystikom, a to do takej miery, nakoľko dokázali vnímať Boha novým spôsobom. Pre každého nasledovníka Ježiša Krista je dôležité, aby dokázal rozpoznať Boha v aktuálnej situácii, a aby sa mohol v aktuálnom čase stať kvasom pre tento svet.

Pápež František často kladie dôraz na ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti: na biednych zranených a utláčaných. Biedny však nie je len ten, kto má nedostatok, ale aj ten, kto žije bez Boha, kto ho nenašiel, alebo mu ho nikto neukázal. Boha teda môžeme vnímať aj v ľudskej biede a cez citlivé poznanie našej kultúry a náboženstva môžeme prinášať radostnú zvesť všetkým skupinám ľudí a dovoliť im zakúsiť Boha v jeho láske. Je dôležité vnímať prítomnosť Boha: uvedomovať si, že sa na mňa pozerá a ja mu môžem pohľad opätovať. Svätý Ignác v istom bode svojich duchovných cvičení hovorí o tom, že skôr ako sa začne modliť, musí v sebe vzbudiť Božiu prítomnosť a potom si s Bohom môžu navzájom hľadieť do očí. Stretnutie dvoch párov očí so sebou prináša výmenu lásky, ak ju však chceme zažiť, musíme sa otvoriť pre novú skúsenosť s Bohom.

Kontemplácia každodennosti

Kresťan budúcnosti sa buď stane mystikom, alebo vôbec nebude kresťanom. Ak hovoríme o mystickej skúsenosti, máme spravidla na mysli skúsenosť ľudí, ktorí majú bezprostredný kontakt s Bohom, predovšetkým tých, ktorí sa ponárajú do hlbokej kontemplácie. Mystika je však oveľa viac. Každý jeden z nás môže byť mystikom a môže sa naučiť vnímať Boha novým spôsobom a svoju skúsenosť vnímania Boha uviesť do konkrétnej vášne pozerať sa, kde všade je možnosť stretnúť sa s ním. Práve na tento fenomén upriamoval pozornosť svätý Ignác: Boha nemusíme stretnúť len v hlbokej kontemplácii a modlitbe, ale aj v najjednoduchších životných situáciách, ako je štúdium, trávenie voľného času či budovanie medziľudských vzťahov. Boh nás v každej situácii môže prekvapiť a prihovoriť sa nám. Prácu, voľný čas a všetko naše konanie tak môžeme prepojiť s modlitbou. Mystika nie je privilégiom jednotlivcov, ale pre každého z nás znamená udržiavanie úzkeho kontaktu s Bohom, je to neustále premieňanie Božieho kráľovstva na ľudské spoločenstvo s Bohom. Mystik je kresťanom budúcnosti, ale aj prítomnosti, je to ten, kto vo svojej činnosti neustále umiestňuje Ježiša do centra. Byť mystikom znamená skúsenosť kontemplácie každodennosti. Celé kresťanstvo sa neustále obnovuje v stretávaní s Bohom, citlivosť pre vnímanie Boha si však musíme vyprosiť, až potom sa staneme autentickým obrazom Boha a budeme ho neustále nosiť vo svojom vnútri.

Mystika zatvorených a otvorených očí

Dnešný svet nám ponúka taký pohľad na život, akoby Boha nebolo a prostredníctvom sekularizácie sa neustále pokúša odstrániť Boha z verejných sektorov. Keď však rozbijeme škrupinku reality, objavíme Božiu prítomnosť, ktorá sa zdá byť výlučne historickým elementom umenia, v skutočnosti však ide o hlbokú skúsenosť ľudí, ktorí stavali historické budovy, maľovali obrazy a tvorili ostatné umelecké diela. Dnes si už nevystačíme s Bohom katechizmu, ale potrebujeme nadobudnúť osobnú skúsenosť so živým Bohom. Príkladom takejto skúsenosti je Jób, ktorý na konci svojho bolestného príbehu konštatuje: „Len z počutia som teba dosiaľ poznával, lež moje oko teraz ťa už uzrelo“ (Job 42. 5). Aj my často poznáme Boha len z počutia (vieme naspamäť Desatoro, prijímame sviatosti, získavame teologické tituly), ale nič sa v našom živote nemení. Aké krásne je však tešiť sa z Božích stvorení a objavovať krásu, ktorú Boh vložil do každej živej bytosti! Našu situáciu veľmi dobre vystihuje výrok praotca Jakuba, keď sa budí zo sna o rebríku, po ktorom vystupovali a zostupovali Boží Anjeli: „Ozaj, Pán je na tomto mieste a ja som o tom nevedel!“ (Gn 28, 16). Ani my Boha často nevidíme, hoci je tu s nami a potrebujeme si nanovo otvoriť oči a vyprosiť si novú skúsenosť vnímania Boha.

Poznáme dva druhy mystiky: mystiku zatvorených očí a mystiku otvorených očí. V oboch prípadoch ide o vzácny druh spirituality. Mystici zatvorených očí (svätá Terézia z Lisieux, svätý Ján z kríža a iní) majú zatvorené oči, aby mohli prežívať hlboké priateľstvo s Bohom a objavovať ho v hĺbke kontemplácie. Mystik otvorených očí sa vyznačuje vášňou, nikdy sa neunaví kontemplovaním kreativity života a všíma si vo svete konkrétne Božie stopy. Denne sa môžeme ponoriť do pozitívnych aj negatívnych ľudských situácií a  objavovať v nich Božiu prítomnosť, prizerať sa, ako Boh dáva slobodu a nový život. Mystika je osvietená viera, pretože dokáže vidieť realitu vo svetle Boha.

 

Text: Slavomíra Matlová

Foto: Róbert Slotka