Skip to content Skip to footer

Dobrý učiteľ sexuality

Druhá nedeľa v období cez rok nám prináša vedomie potreby dobrého a múdreho učiteľa. Takéhoto učiteľa potrebuje mladý Samuel, ktorý ešte nedokáže rozoznať Boží hlas, lebo sa mu ešte nezjavilo Pánovo slovo. Kňaz Héli to však dokáže a je to on, kto správne usmerní Samuela a pochopí, že v tom neznámom hlase sa k dospievajúcemu mladíkovi prihovára sám Boh. Toto Hélimu slúži ku cti, že dokáže nasmerovať Samuela k Bohu. Čo však hrá proti nemu samému, sú jeho vlastní synovia Ofni a Finés, ktorých výchova sa mu vymkla z rúk Porov. (1 Sam 2, 22-25).

Dobrého učitelia potrebujú aj dvaja hľadajúci mladí muži, Ondrej a jeho priateľ. Dobrého učiteľa nájdu v Jánovi Krstiteľovi, ktorý v prichádzajúcom neznámom Hebrejovi spoznáva Božieho Baránka (Porov. Jn 1, 36). Veľkosť Ján spočíva nielen v tom, že dokázal rozpoznať Ježiša, ale že tých dvoch hľadajúcich nasmeroval k Dobrému učiteľovi, ktorého raz neznámy mladík osloví slovami: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som dosiahol večný život“ ( Mk 10, 17)?

A ako zapadá do kontextu týchto dvoch biblických príbehov dnešné druhé čítanie z Prvého listu sv. apoštola Pavla Korinťanom? Apoštol dnes totiž hovorí: „Telo nie je na smilstvo, lež pre Pána a Pán pre telol“ (1Kor 6, 13). Ak Cirkev dnes ponúka toto Božie slovo a ak hľadáme vzájomný súvis, ukazuje sa že človek naozaj potrebuje dobrého, múdreho a láskavého učiteľa. Potrebuje ho každý človek. A potrebuje ho každý človek zvlášť ak ide o tak závažnú vec, ako pohlavnosť, či sexualita človeka. Túto pohlavnosť stvoril Boh ako geniálny dar pre človeka na zavŕšenie jeho lásky, ako vrchol darovania sa muža žene a ženy mužovi. Telo nie je na smilstvo. Telo je pre Pána. Krásne telo ženy a krásne telo muža sú oslavou Boha, jeho múdrosti a dobroty voči človeku. Vo vzájomnom spojení sa muža so ženou človek zažíva kúsok neopísateľného neba. Vzájomné splynutie dvoch tiel, ktorému predchádza vzájomné splynutie dvoch sŕdc vyslovené a deklarované skutkami jednoty, vernosti a nerozlučiteľnosti a slovom potvrdeným aj pred verejnou autoritou, je Božím dotykom lásky, silou plodiacou nový život.

Ľudská sexualita je veľkým darom, darom neopísateľnej hodnoty. Sexualita hrá tak závažnú úlohu v živote muža a ženy, že je potrebné v maximálnej mier chrániť tento dar. On nie je určený pre náhodnú lásku, pre krásny romantický príbeh, pre jednu noc či pre lov čistých panien. On je určený pre milujúcich sa manželov, je určený pre ich celý pozemský život. Preto je potrebné ho chrániť, aby ľudská sexualita tých dvoch spájala a nie ničila, aby sexuality neničila ľudské srdcia. Aj preto na počiatku povedal Boh jasné slovo: „Nezosmilníš!“ Cirkev toto slovo chráni a aktualizuje, aby chránila človeka a veľké dary, ktoré dostal do vienka. Žiaľ, ak dnes vidíme toľko smutných a zranených ľudských sŕdc, toľko zničených vzťahov a manželstiev, príčinu možno hľadať práve v tomto, v zneužití daru sexuality. Je potrebné povedať ešte raz a vážne: „Kto zneužíva sexualitu, toho práve sexualita zničí! Kto má úctu k tomuto daru, tento dar preň bude požehnaním!“

Aj preto dnešný svet potrebuje dobrých, múdrych a láskavých učiteľov, dobrých učiteľov sexuality. Nájdeme ich na ulici? Nájdeme ich v televízii? Nájdeme ich na internete? A nemajú nimi byť na prvom mieste zodpovední a láskaví rodičia? Nemajú byť nimi múdri učitelia, pedagógovia, vychovávatelia, čistí kňazi a rehoľníci? Kiež by mladý človiečik sa vo svojom živote stretol s dobrými učiteľmi, lepšími ako bol Héli. Kiež by sa v učiteľoch stretol s Dobrým učiteľom.

o. Jozef Žvanda