Skip to content Skip to footer

Dialóg – potreba našich čias

Dialóg je súčasťou nášho každodenného života. Uvedomujeme si, aký silný význam má toto slovo a jeho realizácia v našom duchovnom živote?

V spoločnosti ľudí vedieme dialóg dosť často a niektorým blízkym ľuďom v našom živote aj dôverujeme. Viesť s niekým dialóg znamená, že vieme zdieľať svoje názory a hodnoty, ale aj od iných prijímať. Dialóg je aj hľadanie ciest zblíženia a dorozumenia medzi ľuďmi a snaha odstraňovať konflikty a napätia pokojnou cestou.

Dialóg sa nenachádza nielen medzi ľuďmi, ale aj medzi kresťanom a Cirkvou, a medzi každým jedným človekom a Bohom! Aj bl. Pápež Ján Pavol II. často povzbudzoval ľudí k dialógu. V apoštolskej exhortácii „Reconciliatio et paenitentia“ ho predstavuje ako prostriedok a účinnú metódu zmierenia.

Napísal: „Cirkev používa metódu dialógu, aby lepšie mohla viesť ľudí – a to takých, ktorí krstom a vyznávaním viery patria medzi členov kresťanského spoločenstva, ako aj ostatných, ktorí sú mimo neho – k vnútornému obráteniu a pokániu cestou hlbokej obnovy vlastného svedomia a života vo svetle tajomstva vykúpenia spásy, ktorú priniesol ľuďom Kristus a zveril ju svojej Cirkvi. Opravdivý dialóg je teda zameraný predovšetkým na znovuzrodenie každého človeka pomocou vnútorného obrátenia a pokánia.“

Dialóg sa môže uplatňovať vo všetkých oblastiach života ľudského spoločenstva. Počiatkom a cieľom každého úprimného dialógu, ktorý vedie k zmiereniu medzi ľuďmi je obnova dialógu človeka s Bohom.

Roman Bella, študent 1. roč. Mgr. PF KU

Foto: Internet