Skip to content Skip to footer

Chcem ti dať tvár… (Celá krásna si, Mária…)

Bullou Ineffabilis Deus (Nevýslovný Boh) dňa 8. Decembra 1854 pápež Pius IX. vyhlásil dogmu o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie. Samotná definícia znie v latinskom jazyku nasledovne:

„Ad honorem sanctae et individauae Trinitatis, ad decus et ornamentum Virginis Deiparae, ad exaltationem fidei catholicae et christianae religionis augmentum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra declaramus, pronuntiamus et definimus, doctrinam, quae tenet, beatissimam Virginem Mariam in primo instanti suae conceptionis fuisse singulari omnipotentis Dei gratia et privilegio, intuitu meritorum Christi Iesu Salvatoris humani generis, ab omni origianlis culpae labe praeservatam immunem, esse a Deo revelatam, atque idcirco ab omnibus fidelibus firmiter constanterque credendam.“   

Definícia v slovenskom jazyku znie:

„Ku cti svätej a nedeliteľnej Trojice, ku ozdobe a vyznačeniu Panny a Bohorodičky, k vyvýšeniu katolíckej viery, k rastu kresťanského náboženstva a skrze autoritu nášho Pána Ježiša Krista, blažených apoštolov Petra a Pavla a Nás samých, vyhlasujeme, ohlasujeme a definujeme, že učenie, ktoré potvrdzuje, že najblahoslavenejšia Panna Mária v prvom okamihu jej počatia skrze jedinečnú milosť a vyznačenie všemohúceho Boha s ohľadom na zásluhy Krista Ježiša, Vykupiteľa celého ľudského pokolenia, bola uchránená od každej poškvrny prvého hriechu, je Bohom zjavené a má byť preto všetkými veriacimi pevne a neustále verené.“  

Kolínsky arcibiskup Joachim kardinál Meisner vo svojich úvahách o Panne Márii spomína situáciu jedného z uväznených v pivnici koncentračného tábora. Ten každé ráno mohol vidieť z príslušníkov pracovných kománd idúcich do práce len ich nohy. Tak vlastne si denne uvedomoval z tohto množstva ľudí len ich nohy bez toho, aby sa im mohol pozrieť do tváre. „Videl živé bytosti bez tváre, ktoré sa musia dať hnať bičom tých, ktorí im rozkazujú,“ konštatuje kardinál Meisner. „Chcem ti dať tvár“ je prísľub, ktorý nám Boh dáva prostredníctvom nevinnej Panny Márie. Z budúcnosti, keď Boží Syn visel na kríži, Boh zhliadol na poníženie Panny Márie. Tejto novej Eve daroval to, čo prvá Eva stratila. Novej Eve – Panne Márii už od jej počatia daroval čistú tvár a čisté srdce, aby sme aj my ostatní mohli raz prijať čistú, nevinnú tvár. Ako krásne to znie na adresu ženy: čistá, nevinná… Ako krásne to znie na adresu muža: čistý, nevinný, muž jednej tváre.

Nepoškvrnená, pomôž nám získať čistú tvár, prosím!

Jozef Žvanda

(MEISNER, J. Úvahy o Panně Marii. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1994, s. 13-14).