Skip to content Skip to footer

11. nedeľa B 2018 – Kto je to otec?

Otec. Kto je to otec? Čo vo mne vyvoláva slovo otec, čo vo mne evokuje? Ak počujem slovo otec, pociťujem v tej chvíli bezpečie, istotu, starostlivosť, zodpovednosť, statočnosť, múdrosť a rozvážnosť? Alebo sú to negatívne pocity, negatívnu skúsenosť s otcom?

Mnohí spájajú dnešnú krízu, morálnu krízu s krízou otcovstva. Dnes je deň otcov. Ako veľmi potrebujeme dobrých a statočných otcov. Ak sme zažili milujúceho otca, zodpovedného, nuž je to veľký dar a za tento dar treba ďakovať Bohu. Je to zároveň výzva stať sa dobrým otcom, milujúcim otcom, milujúcou mamou. Čo však v prípade, ak v našom živote otec absentoval, ak zlyhal, ak nám veľmi ublížil? Čo s tým? Treba to spracovať, otcovi, ktorý zlyhal, treba odpustiť a prosiť, aby Boh uzdravil naše srdce. Potrebujeme to urobiť. Prečo? Aby sme sa dostali von z toho bludného kruhu, aby sme zažili uzdravenie a potom, aby sme sa mohli stať dobrými otcami a mamami. Čo hovorí dnešné Božie slovo o otcovi?

  1. Otec vyrastá v dome Pánovom.

V dnešnom v žalme nachádzame slová:  „Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať. Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie, úrodní budú a plní sviežosti.“ (Ž 92, 2-16) Dobrý otec vyrastá v dome Pánovom. Počúva Pánovo slovo, živí sa ním a v tomto svetle sa díva na svoj život. Dobrý otec sa však živí aj Eucharistiou a ostatnými sviatosťami. Ináč by ťarchu Božieho slova neuniesol. Dobrý otec je ten, ktorý zasieva semeno, fyzické a duchovné, tak ako sme to počuli v evanjeliovom podobenstve. Dobrý otec  je ten, ktorý dôveruje Bohu a je trpezlivý, a tým najviac slúži svojmu synovi. Tak staručký Zachariáš napriek pokročilému veku neprestáva dôverovať Bohu, je trpezlivý a vo dne v noci mu slúži. Nakoniec sa stane sa otcom Pánovho predchodcu. Je nesmierne dôležité, aby naše deti vyrastali v Dome Pánovom, kam ich treba privádzať už od počiatku. Je nesmierne dôležité, aby sme im už „zarána zvestovali Božiu dobrotu“, aby sme našich mladíkov naučili modliť sa. Je nesmierne dôležité naučiť deti dôverovať Bohu. A najlepšie je, ak sa to naučia od svojho vlastného otca.

  1. Božie kráľovstvo, to je milujúci otec.

V evanjeliu nám JHS vyrozprával dve podobenstvá o Božom kráľovstve. Kráľovstvo v biblickom slova zmysle je službou. Kraľovať s Kristom znamená slúžiť. Božie kráľovstvo je službou lásky, kde Boh miluje až do krajnosti. Božie kráľovstvo je prijatím, odpustením, obetou, nezištnosťou. Naplno ho budeme prežívať v nebi. Ježiš na jednom mieste hovorí: „Božie kráľovstvo je medzi vami.“ Božie kráľovstvo je medzi nami. Ako toto chápanie Božieho kráľovstva spojiť s otcom? Božie kráľovstvo je tam, kde je milujúci otec, obetavý otec, milosrdný otec.

  1. Otec je múdrym otcom

A napokon ešte prvé čítanie: „Vtedy spoznajú všetky stromy poľa, že ja som Pán; ponižujem strom vysoký a povyšujem nízky. Nechám uschnúť strom zelený a kvitnúť bude strom suchý.“ (Ez 17, 22-24) Pozemský otec čerpá múdrosť od Nebeského Otca. Starostlivo bdie nad svojou záhradou. Ponižuje strom vysoký, t. j. bdie nad svojim synom a vedie ho k pokore a múdrosti, aby sa nevyvyšoval. A tiež vydvihuje syna, ktorým pohŕdajú, ktorému ubližujú, ktorý je slabý a chorý a dodáva mu odvahu.

Nuž vďaka Ti, nebeský Otec, za milujúcich pozemských otcov. A prosíme, pomôž dozrieť mladíkom v zrelých otcov. Amen

Jozef Žvanda

Foto: Internet