Skip to content Skip to footer

Zachariáš a Alžbeta, plodnosť vs. neplodnosť

Alžbeta a Zachariáš. On – kňaz z Abiášovej kňazskej triedy. Ona – žena z Áronových dcér. Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia. Nemali však deti a obaja boli v pokročilom veku. Toto je správa, ktorú na začiatku svojho evanjelia ponúka evanjelista Lukáš.

Plodnosť v Starom zákone znamenala požehnanie. A rovnako to možno chápať aj dnes. S každým dieťaťom, ktoré prichádza na tento svet, akoby prichádzal aj nový Boží úsmev. Každé dieťa  je akoby poodhalením Božej tváre, jeho tajomstva. Do každého dieťaťa Boh vkladá osobitné dary a talenty, ktoré raz majú byť prínosom pre všetkých ľudí, nielen pre daného človeka.

Vo Sv. písme sa na viacerých miestach stretávame s neplodnosťou, ktorá sa však javí ako Boží plán. Nakoniec ona vyústi  v plodnosť a zrodia sa veľkí ľudia. Tak možno hovoriť o Samsonovi, o prorokovi Samueleovi. Tak sa narodil aj sv. Ján Krstiteľ.

Napriek tomu, že dieťa je Božím darom a nie problémom, mať dieťa nie je automatickým. Dieťa je Božím darom. Rodičia  dieťaťu sprostredkovávajú život, ale tým prvotným darcom života je Boh. Prečo aj dnes dobrý Boh niektoré manželské páry neobdarí dieťaťom? Prečo niekedy príkladní kresťanskí manželia sú bezdetní?

Podstatou manželstva nie sú deti, ale oni dvaja, on a ona. V dnešnom svete majú veľké poslanie tak manželia obdarení deťmi ako aj bezdetní manželia. Tí prví majú byť zodpovednými kresťanskými rodičmi. Majú svojim deťom odovzdávať Božiu lásku. Majú ponúknuť deťom dar rodiny. Aj bezdetní manželia majú svoje poslanie. Svojou láskou a vernosťou majú ukazovať na hodnotu manželstva. Majú prijať tento kríž a niesť ho s trpezlivosťou a láskou. Sú povolaní poslúžiť a pomôcť opusteným deťom, deťom z detských domovov. Ak ich príjmu a budú ich s láskou vychovávať, aj oni budú rodičmi. Budú duchovne plodiť a vychovávať svoje deti. Lebo nestačí byť iba fyzickým otcom či matkou. Máme byť duchovnými otcami a matkami. Aj kňazi v rímskokatolíckej  cirkvi rovnako aj zasvätené osoby sú bezdetní, zriekajú sa svojich vlastných detí, aby sa mohli stáť duchovnými otcami a matkami všetkých detí. Veď koľko detí je na tomto svete opustených, koľko je tu sirôt žijúcich rodičov…

A napokon ak raz chceme byť otcami či matkami, je potrebné sa zato už odteraz modliť. Je potrebné žiť zdravým spôsobom života. Jednou z príčin neplodnosti niektorých párov je moderný nezdravý štýl života,  neustály zhon, stres, fajčenie, zlé životné priority, odkladanie počatia dieťaťa až na neskorší vek, antikoncepcia. Práve tá posledná je veľmi zákerná. Ak niekto celé roky vďaka hormonálnej antikoncepcii odmieta prijať dieťa, má potom v neskoršom období na toto dieťa právo? Hormonálna antikoncepcia zničí telo ženy až natoľko, že ona už nie je schopná počatia. Človek si tak šije bič sám na seba.

Zachariáš a Alžbeta sú pre nás príkladom v tom, že aj keď mali dojem, že Boh na nich zabudol, predsa mu zostali verní. Dieťa prišlo až potom, keď sa dokázali od tohto dieťaťa oslobodiť, keď boli celkom slobodní pre Pána. Vtedy im Boh požehnal dieťa, veľkého syna, Pánovho predchodcu.

Jozef Žvanda

Foto: Internet