Skip to content Skip to footer

Veľkonočná nedeľa 2020. Príhovor: Jozef Žvanda

Kristus, náš veľkonočný Baránok, bol obetovaný. Preto slávme sviatky v Pánovi.

 

Slávime Veľkú noc 2020. Slávime vrchol Božej lásky. Najkľúčovejšia – najdôležitejšia udalosť všetkých čias sa nám dnes sprítomňuje. Kristus, náš veľkonočný Baránok, bol obetovaný. Kristus, náš veľkonočný Baránok, vstáva z mŕtvych. Preto slávme sviatky v Pánovi. Toto je verš pred evanjeliom dnešnej Veľkonočnej nedele, Nedele Pánovho zmŕtvychvstania, verš, nad ktorým sa v krátkosti dnes spolu zamyslíme.

Pánovo vzkriesenie je stredobodom udalostí všetkých čias. K tejto udalosti smeruje celá minulosť, celá prítomnosť a celá budúcnosť. K tejto udalosti smeruje život každého človeka na tejto zemi. A to nezáleží, či je niekto kresťan, žid, moslim, hinduista či ateista. Kristovo zmŕtvychvstanie sa dotýka života každého jedného človeka všetkých čias. „Lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi… Všetko je stvorené skrze neho a pre neho.“ (Kol 1, 16) „Ak Kristus nevstal, vaša viera je márna“, píše apoštol Pavol v Prvom Liste Korinťanom a pokračuje: „Ale Kristus vstal, prvotina zosnulých!“ (1 Kor 15, 17-20) Bez Pánovho zmŕtvychvstania by náš život smeroval k ničote, náš život by nemal zmysel a človek by bol tým najnešťastnejším tvorom na tomto svete. Ale Kristus vstal.

Kristus, náš veľkonočný Baránok preto potvrdzuje našu minulosť:

 1. Sme stvorení z Božej lásky, sme Božie milované deti a Pán nás nikdy neopustí, aj keď sme aj hriešne deti, aj keď ho my často opúšťame.

Sme stvorení na obraz a podobu Boha, sme stvorení z Božej lásky a Boh nás mal vo svojom srdci, keď ešte nejestvoval svet. Boh už vtedy vedel o každom jednom z nás, už vtedy si nás vyvolil, povolal a požehnal. Už vtedy si nás vtlačil do dlane. (Iz 49, 16) Boh nám daroval nesmrteľnú dušu a nekonečnú túžbu po láske a po živote. Preto milovať niekoho znamená povedať mu: „Ty nezomrieš“! (Gabriel Marcel)

Kristus, náš veľkonočný Baránok preto potvrdzuje našu prítomnosť:

 1. Boh sa stal človekom, aby sme spoznali Božiu lásku a aby nás oslobodil od hriechu a večnej smrti. Jedine v ňom sa stávame naplno slobodnými.

Už teraz na zemi spoznávame Božiu lásku, ktorá sa nám dáva skrze dary a plody tejto zeme, skrze každého človeka, skrze rodinu, skrze manželstvo, predovšetkým sviatostné, ktorá sa nám dáva skrze deti a skrze starcov, ktorá sa nám dáva v spoločenstve Cirkvi. Prejavom veľkej Božej lásky je kňaz, Kristov kňaz. Skrze kňazov Boh sprostredkúva sviatosti, zvlášť Eucharistiu a odpustenie hriechov vo sviatosti zmierenia, aby sme boli slobodní, naplno slobodní. Ak žijeme v hriechu, už nie sme slobodní. Preto tak ako apoštoli Peter a Ján utekajú z domu strachu, v ktorom sa ukrývajú k Nádeji – k prázdnemu Ježišovmu hrobu, tak aj my máme opreteky utekať na stretnutie s ním v Eucharistii. Lebo On je Vzkriesenie a Život a on nás vzkriesi v posledný deň.

Kristus, náš veľkonočný Baránok preto potvrdzuje našu budúcnosť:

 1. Boží Syn zvíťazil nad smrťou a z nesmierne veľkej Božej lásky sme vykúpení.

Boží Syn, Ježiš Kristus, je Kristus, čo znamená Pánov Pomazaný, Mesiáš, ktorého predpovedali proroci. Prorok Izaiáš ho predpovedal  štyroch piesňach o Trpiacom Pánovom služobníkovi. Ježiš Kristus je ozajstným Veľkonočným Baránkom, ktorého predobrazom je baránok, ktorého jedli Izraeliti v Egypte prd svojim Východom. Tak, ako vtedy krv baránka, ktorou pomazali veraje veriacich zachránila židovský ľud, tak Krv Veľkonočného Baránka na našich perách nás zachraňuje pre večný život. On, Kristus, náš Veľkonočný Baránok, bol za nás na kríži obetovaný, On dnes vstáva z mŕtvych. On, Veľkonočný Baránok, je našou jedinou nádejou, jedinou ozajstnou Nádejou. Učí nás, čo znamená naozaj milovať a pozýva nás, aby sme mu  na každom kroku nášho života dôverovali. Jedine On vnáša skutočne svetlo do našich životov.

Kristus, náš veľkonočný Baránok, bol obetovaný. Preto slávme sviatky v Pánovi. Sme pozvaní sláviť Veľkonočné sviatky, tešiť sa z Pánovho zmŕtvychvstania a zároveň sme pozvaní tak ako apoštoli utekať na stretnutie so vzkrieseným Kristom a stáť sa svedkami jeho zmŕtvychvstania. Naše svedectvo o vzkriesenom Kristovi môžeme potvrdzovať aj jednoduchými skutkami lásky, ako ich navrhuje pápež František:

 1. Usmievajte sa, kresťan je vždy šťastný!
 2. Poďakujte (aj keď by ste práve nemuseli).
 3. Pripomeňte ostatným, ako ich máte radi.
 4. Pozdravujte s radosťou ľudí, ktorých vidíte každý deň.
 5. Vypočujte si príbeh druhého bez predsudkov, s láskou.
 6. Zastavte sa pomôcť. Uvedomte si, kto vás potrebuje.
 7. Pozdvihnite niekomu ducha.
 8. Tešte sa z kvalít či úspechov iného.
 9. Vyberte, čo nepoužívate, a dajte to každému, kto to potrebuje.
 10. Pomôžte, keď si iný potrebuje odpočinúť.
 11. Napomínajte s láskou, nemlčte zo strachu.
 12. Prejavujte si pozornosti s tými, ktorí sú blízko vás.
 13. Vyčistite to, čo používate v domácnosti.
 14. Pomôžte ostatným prekonať prekážky.
 15. Zavolajte svojim rodičom.

Kristus, náš veľkonočný Baránok, bol obetovaný. Preto slávme sviatky v Pánovi. Sláviť sviatky v Pánovi znamená odstrániť z nášho života všetko, čo spôsobuje smútok. Preto, aj keď pôst už skončil, treba sa aj naďalej postiť týmto nevšedným pôstom:

 1. Postite sa zo škodlivých slov a odovzdávajte láskavé slová.
 2. Postite sa z mrzutostí a naplňte sa vďačnosťou.
 3. Postite sa z hnevu a naplňte sa pokorou a trpezlivosťou.
 4. Postite sa z pesimizmu a naplňte sa nádejou a optimizmom.
 5. Postite sa zo starostí a naplňte sa dôverou v Boha.
 6. Postite sa zo sťažností a naplňte sa jednoduchými vecami v živote.
 7. Postite sa z nátlakov a naplňte sa modlitbou.
 8. Postite sa zo smútku a zatrpknutosti a naplňte svoje srdce radosťou.
 9. Postite sa zo sebectva a naplňte sa súcitom s ostatnými.
 10. Postite sa z nedostatku odpustenia a naplňte sa postojmi zmierenia.
 11. Postite sa zo slov a naplňte sa tichom a počúvajte ostatných.

Kristus, náš veľkonočný Baránok, bol obetovaný. Preto ďakujme Bohu, že:

 • Sme stvorení z Božej lásky!
 • Boh sa stal človekom, aby sme spoznali Božiu lásku!
 • Boží Syn zvíťazil nad smrťou a z nesmierne veľkej Božej lásky sme vykúpení!

Preto slávme sviatky v Pánovi. Amen.

Jozef Žvanda