Skip to content Skip to footer

Vďakyvzdanie za Písmo

V stredu večer 7. novembra sa v aule Jána Pavla II. konala poeticko – hudobná kompozícia, venovaná sv. Cyrilovi, Metodovi a Gorazdovi. Kompozícia tvorí súčasť

23. svätogorazdovských dní na Slovensku a osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie.

Predseda Národného osvetového centra, zameraného na šírenie kresťanskej kultúry a predseda Spoločnosti sv. Gorazda Miroslav Holečko spolu s 3 hereckými kolegami zo Slovenského národného divadla navštívili naše UPaC J. Vojtaššáka, aby nielen predviedli svoje umelecké schopnosti, ale aby strávili príjemné chvíle so študentmi našej KU. Herečka Jana Hanúsková a jej kolegovia z hereckej a hudobnej brandže Štefan Bučko a Jozef Šimonovič, spolu
so spevákom Jurajom Havajom a organistom Jánom Gabčom sa najprv so študentmi
a o. Róbertom Slotkom podelili o svoje zážitky zo svojho života, nevšedného sveta herectva, pričom sa veľmi živo zaujímali o život našej univerzity a pastoračného centra.
O 19.30 prebehlo v aule predstavenie, ktoré začalo skutočne netradične – spievaním slovenskej štátnej hymny Nad Tatrou sa blýska. Po jej odznení Miroslav Holečko priblížil poslucháčom dejiny Veľkej Moravy, pričom upriamil pozornosť na príchod a pôsobenie
sv. Cyrila a Metoda vo vtedajšej vlasti ranostredovekých Slovanov. Zvlášť vyzdvihol osobnosť sv. Gorazda, ktorý bol sv. Metodom ustanovený za priameho pokračovateľa ich misijného diela. Následne po príhovore M. Holečka začalo hudobno – poetické pásmo, popretkávané recitálom, spevom a modlitbou. Poslucháčom priblížilo vzťah našich vierozvestcov so sv. Gorazdom, ich húževnatú prácu na našom území i posledné chvíle
sv. Metoda, ktoré trávil práve so svojím nástupcom Gorazdom. Neustále mu kládol na srdce, aby nezabúdal v ľuďoch upevňovať kresťanskú vieru, napriek všetkým nástrahám a nebezpečenstvám, ktoré ho čakajú. Sv. Gorazd bol vo svojej podstate prvým kresťanským profesorom, ktorý aj navzdory osudu a nespočetným neprajníkom neochvejne šíril kresťanskú kultúru a vzdelanosť. Recitál všetci prítomní zakončili hymnickou piesňou „Bože, čos´ ráčil slovenskému ľudu“. Rektor KU, prof. Tadeusz Zasepa v záverečnom príhovore poďakoval účinkujúcim za ich dôstojný prednes a poďakoval im aj za to, že v rámci svojho turné po Slovensku neobišli Katolícku univerzitu. Herci sa potom po krátkom občerstvení rozlúčili
so svojimi hostiteľmi a pobrali sa za ďalšími profesionálnymi povinnosťami.

Hudobno – poetické pásmo na počesť sv. Cyrila, Metoda a Gorazda sa stalo dôstojnou súčasťou osláv vzniku nášho UPaC Jána Vojtaššáka v Ružomberku.

Helena Palaťková