Skip to content Skip to footer

Taizé – Silvester

Stretnutie Taizé pobáda mladých, aby boli nositeľmi pokoja, zmierenia a dôvery vo svojich mestách a tam kde práve žijú. Tento krát sa takáto púť konala v Rotterdame v Holandsku, na ktorej som sa po prvýkrát zúčastnila aj ja.

Prostredníctvom organizácie Stretnutia mladých z Prešova sme sa dvoma autobusmi vydali na cestu v pondelok 27. 12. 2010 ráno. Po únavnej 22 hodinovej ceste nás v utorok v skorých ranných hodinách privítali usporiadatelia na čele s bratom Francisom z komunity Taizé. Tu sme sa rozdelili do väčších skupín. Každej skupinke bola pridelená farnosť, v ktorej na nás už čakali spoločenstvá a rodiny ochotné prijať pútnikov. Okrem Rotterdamu bola možnosť ubytovať sa aj vo vzdialenejších mestách- Haag, Delft. Bol to prvý zážitok pohostinnosti a dôvery voči mladým, ako nám štedro otvorili svoje príbytky a venovali sa nám.

Každý deň sme začínali spoločnými modlitbami vo farskom spoločenstve a skupinkách. Zažili sme modlitbu, spev, ticho, reflexie. Témou tohtoročnej púte bolo: Radosť, súcit a odpustenie. Podnety na prácu v skupinkách nám ponúkal List z Chile adresovaný všetkým účastníkom stretnutia.
Z listu vyberám zopár myšlienok, ktoré ma oslovili:
V živote prechádzame utrpením a skúškami, ktoré niekedy trvajú dlhú dobu. Máme sa však usilovať vždy znova nachádzať radosť zo života, ktorá pochádza z dôvery v Boha. Vybrať si radosť v živote neznamená, unikať od ťažkostí. Ona nás uschopňuje čeliť skutočnosti a utrpeniu. Cesta k šťastiu spočíva v darovaní samých seba. Súcit nás nabáda pomáhať, byť pozorní voči slabým- pomoc obetiam  prírodných katastrof. Spravodlivosť musí viesť k odpusteniu. Odpustenie neznamená zabúdať na previnenie, naopak, keď odpúšťame, stávame sa slobodnejší pre spoznávanie vlastných chýb.

Počas práce vskupinkách, ktoré boli tvorené účastníkmi z rôznych národov, sme sa zamýšľali nad nasledujúcimi otázkami: Čo ma robí smutným, šťastným? Prečo je radosť taká dôležitá pre kresťanov? Kde som sa stal svedkom chudoby a nespravodlivosti? Čo prebúdza moju štedrosť? Je dôležité, aby sme viac starali o náš životný štýl? Verím v odpustenie?
V priebehu popoludnia sa konali workshopy na výstavisku Ahoy a v rôznych častiach Rotterdamu. Jedna z tém worshopov bola- „Boh v nás pôsobí.“ Ako počúvať a reagovať na jeho volanie? Prekvapivé bolo vidieť, koľko mladých ľudí túžilo objaviť svoje povolanie. Tento seminár bol pomocou pre mladých, hľadajúcich svoju cestu.
Silným dojmom na mňa zapôsobilo, keď sa vo večerných hodinách tisíce mladých ľudí stretlo na výstavisku pri myšlienkach rozjímania brata Alojza a modlitbe okolo kríža. Atmosféru modlitby umocňovala aj výzdoba, ktorá sa niesla v duchu hostiteľskej krajiny. Dve sály modlitby a tiché miestnosti boli vyzdobené dielami Rembrandta, ktoré boli inšpirované udalosťami z Nového zákona: Ježišova chôdza po vode, Márnotratný syn, Klaňanie sa troch kráľov, Klaňanie pastierov. Prístav Rotterdam zobrazovali veľké oranžové krídla.
Na Silvestra o 23:00 začala v spoločenstvách vigílijná modlitba za mier. Po nej nasledovala slávnosť národov, na ktorej každý prezentoval vlastnú krajinu.
Toto stretnutie vedené bratmi z Taizé a tisíckami dobrovoľníkov bolo príležitosťou nájsť spôsob, ako pokračovať v „púti dôvery“ po našom návrate domov. Unavení, ale plní zážitkov sme sa vrátili domov v nedeľu 2.1.2011 a už sa tešíme na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční na prelome rokov v Berlíne.

Niečo o Taizé: Zakladateľom komunity z Taizé bol brat Roger Louis Schütz-Marsauche, pochádzajúci z protestantskej rodiny vo Švajčiarsku. Počas 2. svetovej vojny odišiel do Francúzska sa usadil v dedinke Taizé, kde pomáhal vojnovým utečencom, najmä Židom. Neskôr sa k nemu pridali aj ďalší. Spolu sedem bratov sa zaviazalo žiť v celibáte a dodržiavať regulu spoločného života. Takto brat Roger realizoval dávnejšiu svoju túžbu založiť komunitu, kde by sa žilo zmierenie medzi kresťanmi, prežívala dobrota srdca a aby láska bola srdcom všetkého. Rokmi sa počet bratov zväčšoval.
Dnes komunita z Taizé zoskupuje 100 bratov, katolíkov i protestantov z viac ako 25 národov. Do Taizé prichádzajú mladí z celého sveta. Komunita organizuje rôzne stretnutia.

Jana Maliková 3. roč. PEP