Skip to content Skip to footer

Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archanjelov, 29.09.2021

KKC 328 Jestvovanie duchovných, netelesných bytostí, ktoré Sväté písmo zvyčajne volá anjelmi, je pravda viery. KKC 330 Pretože sú čisto duchovné stvorenia, majú rozum a vôľu: sú to osobné a nesmrteľné stvorenia. Dokonalosťou prevyšujú všetky viditeľné stvorenia.

KKC 329 Svätý Augustín o nich hovorí: „,Anjel‘… je názov služby, nie prirodzenosti. Ak sa pýtaš na meno tejto prirodzenosti, je to duch; ak sa pýtaš na službu, je to anjel: podľa toho, čím je, je duch; podľa toho, čo koná, je anjel.“

Svätý Hieronym vraví: „Treba vedieť, že názov anjelov označuje ich úrad, nie prirodzenosť. Lebo tí svätí duchovia v nebeskej vlasti sú síce vždy duchovia, ale vždy ich nemožno nazvať anjelmi. Oni sú anjelmi iba vtedy, keď sa prostredníctvom nich niečo oznamuje. Tí, čo zvestujú iba menšie veci, volajú sa anjeli, tí, čo zvestujú veľmi veľké, nazývajú sa archanjeli.

Preto k Panne Márii nebol poslaný hocijaký anjel, ale archanjel Gabriel (porov. Lk 1,26), čo znamená „Božia sila.“ Prišiel totiž zvestovať toho, ktorý sa dobrotivo zjavil v poníženosti, aby porazil vzdušné mocnosti. Božia sila mala zvestovať toho, ktorý prichádzal ako Pán mocností a mocný v boji (porov. Ž 24,8).

A kedykoľvek ide o niečo mimoriadne silné, hovorí sa o poslaní Michala, aby sa dalo zo samého činu i z mena vybadať, že nik nemôže urobiť to, čo dokáže urobiť Boh. Preto aj ten starý nepriateľ, čo v pýche chcel byť podobný Bohu, bude na konci sveta ponechaný na svoju silu a odsúdený na večné muky, lebo sa o ňom tvrdí, že bude bojovať s archanjelom Michalom, ako hovorí Ján: „Strhol sa boj s archanjelom Michalom.“ (porov. Zjv 12,7)

Rafael sa prekladá „Boží liek“. Lebo keď sa dotkol Tobiášových očí ako ošetrujúci lekár, odstránil tmu jeho slepoty.

KKC 331 Kristus je stredobodom sveta anjelov. Sú to jeho anjeli, lebo sú stvorení skrze neho a pre neho. A ešte väčšmi sú jeho preto, že ich urobil poslami svojho plánu spásy.

KKC 332 Anjeli sú prítomní už od stvorenia a v priebehu celých dejín spásy, zďaleka i zblízka zvestujú spásu a slúžia Božiemu plánu pri jej uskutočňovaní: zatvárajú pozemský raj, chránia Lota, zachraňujú Agar a jej dieťa, zadŕžajú Abrahámovi ruku, svojou službou sprostredkúvajú Zákon, vedú Boží ľud, zvestujú narodenia a povolania, pomáhajú prorokom. Napokon anjel Gabriel zvestuje narodenie Predchodcu a potom narodenie samého Ježiša.

KKC 333 Anjeli ochraňujú Ježišovo detstvo, posluhujú Ježišovi na púšti, posilňujú ho v smrteľnej úzkosti, hoci by ho boli mohli vyslobodiť z rúk nepriateľov, ako kedysi vyslobodili Izrael. Anjeli aj „evanjelizujú“, keď oznamujú dobrú zvesť o Kristovom vtelení a zmŕtvychvstaní. Budú pri Kristovom návrate, ktorý oznamujú, a budú mu posluhovať pri súde.

KKC 334 Dovtedy, čiže do Kristovho návratu, celý život Cirkvi má úžitok z tajomnej a účinnej pomoci anjelov.

 

Jozef Žvanda

Zdroj: Katechizmus Katolíckej cirkvi (KKC)

Liturgia hodín