Skip to content Skip to footer

Slovo z Kaplnky, Utorok po 5. pôstnej N 2019: Poznáš, že Ja Som, aby si aj ty raz bol: ja som!

Ježiš im teda povedal: „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. A ten ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu.“ (jn 8, 21-30)

Steve Jobs, známy americký zakladateľ počítačovej firmy APPLE, ktorému vďačíme za APPLE BOOK, za iPhone a aj za iPad, celý život trpel tým, že bol adoptovaným dieťaťom, že biologickí rodičia ho neprijali a opustili, a tak podľa jeho slov boli iba tzv. spermobankou a vajíčkobankou. Steve Jobs si veľmi vážil svojich náhradných rodičov, ktorí ho s láskou prijali a vychovali, no počas celého života sa nedokázal zbaviť pocitu, že bol opustený. Je skvelé, že v technických objavoch šiel maximálne do hĺbky, no v poznávaní seba nie. V poznávaní seba nehľadal serióznu odpoveď, nehľadal odpoveď u Ježiša, ktorý jediný môže dať relevantnú odpoveď. A tak neskôr ten, ktorý bol opustený, Steve Jobs, sám opustil, opustil svoju manželku a aj svoje dieťa…

„Kto som ja? Kto vlastne som? Kam kráčam? Aký je zmysel môjho života? Aký má zmysel v mojom živote choroba? Aký zmysel má v mojom živote neúspech? Aký zmysel majú moje hriechy? Aký zmysel má moja viera? Kto vlastne som?“ Nadčasové otázky, ktoré sa dotýkali nielen Steva Jobsa, ale dotýkajú sa všetkých ľudí všetkých čias a v každej chvíli života. Denne sa nás tieto otázky dotýkajú a to tým viac, čím viac slabneme, čím viac nám ubúdajú sily. Nuž potrebujeme to vedieť, potrebujem vedieť, kto vlastne som. A u koho hľadať serióznu odpoveď? U koho, ak nie u toho, ktorý jediný prišiel z neba, ktorý jediný vie, čo je v človeku, ako to napísal sv. Ján Pavol II., u koho, ak nie u Ježiša?

„Ja Som“, hovorí Ježiš. „Ja Som“, ktoré kedysi zaznelo Mojžišovi z horiaceho kra: „Ja som, ktorý Som, Ja Som Boh, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boha Jakuba, Ja Som živý Boh, YHWH“. Toto „Ja Som“ zaznieva dnes Ježišovým poslucháčom a zaznieva aj nám, aj my sme jeho poslucháčmi. On je Bohom, je Synom milovaného Otca, je Božím Synom od večnosti, keď ešte nebola časnosť, je milovaným Synom, ktorého nesmierne miluje Otec. On je to Slovo, ktoré bolo u Boha, splodený, nie stvorený. Apoštol Pavol o ňom v Liste Kolosanom napísal: „On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo. Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi.“ (Kol 1, 15-20)

Ježiš vie, kým je. Vie to od Otca, ktorý ho od večnosti miloval. Vie, že Otec ho stále miluje, preto sa nemusí báť ničoho, ani smrti. Ježiš vie, že Otec ho vytrhne z moci smrti. Ježiš vie, kým je, on je Ja Som, tak ako jeho Otec je: „Ja Som, ktorý Som.“ A to je pre nás veľkým šťastím. Je pre nás veľkým šťastím, že Ježiš vie, kým je, vie že je milovaným až do krajnosti, preto aj on miluje do krajnosti a zároveň aj nás učí milovať do krajnosti. Vďaka Ježišovi, ktorý vie, kým je, aj my to spoznávame. „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som.“ Pohľad na kríž, tak veľmi je potrebný aj pre nás. Ježiš je vyzdvihnutý na kríži, zomiera na kríži, zomiera za mňa, lebo ma prenesmierne miluje. V tomto pohľade na Ježiša spoznávam a dostávam odpoveď na svoje nadčasové otázky:

  1. Ježiš ma nekonečne miluje, lebo sám je nekonečne milovaný.
  2. Ježiš sa za mňa dobrovoľne obetuje.
  3. Môj život má v Ježišových očiach a v očiach je ho Otca, nášho nebeského Otca, nesmiernu hodnotu.
  4. Ježiš ma miluje takého, aký som, mladého či starého, nízkeho či vysokého.
  5. Ježiš ma miluje, aj keď ho ja nemilujem.
  6. Ježiš túži po mojom srdci a po ničom inom netúži, len po mojej láske.
  7. Ježiš ma prosí už len o jedno, aby som viac už nehrešil a aby som mu daroval svoj hriech.
  8. Ježišov Otec, náš nebeský Otec, nám túži hriechy odpustiť. Ak ich úprimne vo sviatosti zmierenia vyznáme a oľutujeme, on nám ich odpúšťa a zabúda.
  9. Ježiš na kríži dokazuje: „Ja Som“ a túži, aby sme aj my mohli vo večnosti s ním povedať: „Ja som, som večne živý, som už naveky v Božom náruči a nikto ma už Božích rúk nevytrhne.“
  10. Ježiš ma miluje, Boh ma nekonečne miluje, nie som opustený, Boh ma nikdy neopustí, lebo som nekonečne milovaný. Preto ani ja ho nechcem opustiť, naozaj, už nikdy a nechcem opustiť ani človeka, žiadneho človeka.

Vďaka Ti, Ježišu, že Ty si: Ja Som!

 

Text a foto: Jozef Žvanda