Skip to content Skip to footer

Duchovná obnova pedagógov a zamestnancov Katolíckej univerzity vo svetle jej novej vízie

Na chate v Trlenskej doline pri Vlkolínci sa v dňoch 31.januára až 1. februára 2012 uskutočnila duchovná obnova pedagógov a zamestnancov ružomberských fakúlt Katolíckej univerzity na tému „Človek podľa knihy Genezis.“  Tému priblížil Mons. ThDr. Marián Bublinec, ktorý zvýraznil dôstojnosť a krásu povolania človeka v poriadku stvorenstva. Sedemnásť pedagógov a zamestnancov z Pedagogickej, Zdravotníckej i Filozofickej fakulty KU v Ružomberku

si nielen počas prednášok, ale aj v následnom zamyslení v tichu a počas spoločných diskusií a modlitieb uvedomilo potrebu zastavenia sa pri biblicky inšpirovanom obraze človeka, ktorý je otvorený pre spiritualitu spoločenstva a hlboko ľudské vzťahy v každom prostredí. Na obnovu možno nadviazať účasťou na pravidelných mesačných biblických stretnutiach pre pedagógov a zamestnancov KU, tiež na ďalšej duchovnej obnove začiatkom mája alebo aj účasťou na duchovných cvičeniach 6. až 10. júna tohto roku tiež na chate v Trlenskej doline .

Duchovná formácia pedagógov a zamestnancov je dôležitou súčasťou novej vízie KU, nakoľko ich kresťanské svedectvo výrazne vplýva na formáciu mysle a srdca študentov KU.

Ondrej Šmidriak