Skip to content Skip to footer

Aj hádka podlieha zákonu lásky

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske (Jn 15, 9-10).

„Učiteľ, ktoré je najväčšie prikázanie zo všetkých?“, opýtal sa akýsi zákonník Ježiša. A Ježiš odpovedal tak, ako je to napísané v Písme: „Milovať budeš…“

Prikázanie lásky voči Bohu, voči človeku a voči sebe samému, je najväčším zákonom a platí pre každú situáciu života. Platí aj pre situáciu napätia a hádky v zápase o lásku, pravdu, spravodlivosť a dobro. Aj v dnešnom prvom čítaní zo Skutkov apoštolov sme svedkami hádky, vášnivej diskusie medzi apoštolmi v zápase o správnu aplikáciu Ježišovho evanjelia do života prvých kresťanov (Sk 15, 17-21). Hneď prvá veta čítania je veľmi výrečná: „Keď nastala veľká hádka…“ Aj hádka je niekedy súčasťou ľudského života, aj hádka podlieha zákonu lásky. Hádka však nemá byť štandardným riešením, hádka je čímsi výnimočným. S hádkou je spojená prudká emocionalita, neraz negatívna, a tak hádke niekedy hrozí, že vyriekne slová, ktoré veľmi bolia, ktoré však už nemožno vrátiť späť. Neuváženým slovom možno ľahko zničiť ľudské vzťahy, ktoré sa tak ťažko budujú.

Preto každá situácia nášho života si vyžaduje ovládanie svojho jazyka. Apoštol Jakub vo svojom liste píše: „Ak si niekto myslí, že je nábožný, a nedrží si jazyk na uzde, ale klame sám seba, toho nábožnosť je márna“ (Jak 1, 26). Na inom mieste Jakub ďalej pokračuje: „Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde celé telo“ (Jak 3, 2).

Zlý jazyk môže rozbiť vzťahy, môže rozbiť manželstvo, rodinu, kňazstvo, malé spoločenstvo. Ako sa to začína? Nedostatkom modlitby. Potom to skĺzne do nedostatku lásky, vznikne klebetné spoločenstvo, zrodia sa rozdelenia, žiarlivosť, nevraživosť, elitárstvo… Spoločenstvo prestáva rásť.

Ak si niekto nevie udržať jazyk na uzde, je to znamením:

 • Úpadku duchovného života
 • Povrchnosti ľudského života
 • Život v ilúziách
 • Klamanie seba samého
 • Dvojtvárnosť nielen pred Bohom, ale aj pred ľuďmi. Zlý jazyk nehovorí v prítomnosti druhého, ale vždy za jeho chrbtom
 • Vnútorného a nevyliečeného zranenia
 • Taký človek je nedôveryhodný a ľudia sa ho stránia

Ako vyliečiť svoj jazyk?

 • Vyliečiť zranené srdce odpustením, modlitbou a nezištnou službou lásky
 • Radostný život, tešiť sa z maličkostí života
 • Dobrí priatelia
 • Pravidelné spytovanie svedomia s pohľadom zameraným predovšetkým na náš jazyk
 • Pravidelná sviatosť zmierenia
 • Duchovné vedenie
 • Eucharistia

Najťažšia práca je na sebe samom. Používať jazyk s láskou znamená zostať v Ježišovej láske a nadobudnúť radosť, ozajstnú radosť, úplnú radosť.

Jozef Žvanda

Zdroj: GASPARINO A.: Spiritualita dialógu. Bratislava : Don Bosco, 2000.

Foto: Internet