Skip to content Skip to footer

6. Veľkonočná nedeľa A 2020, „Milovaní, uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach…“ (1 Pt 3, 15-18)

V dnešnom druhom čítaní z Prvého listu sv. Apoštola Petra nám zaznieva slovo, ktoré bolo určené nielen prvým kresťanom, ale aj nám, súčasným kresťanom a zároveň kresťanom všetkých čias. Meno kresťan, je odvodené od Kristovho mena, Kristus = lat. Christos = gr. Chrestos = hebr. Mesiáš = slov. pomazaný. My, Kresťania, nosíme Kristovo meno, lebo v krste sme aj my boli pomazaní Duchom Svätým. Ježiš Kristus je náš Učiteľ a Pán, On je náš Spasiteľ a Vykupiteľ, ktorý nás už nenazýva sluhami, ale nazýva nás svojimi priateľmi, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Ale náš Pán nám, ako svojim priateľom, všetko zjavil. My sme sa krstom, ktorý On spečatil svojou smrťou na kríži, my sme sa krstom stali jeho bratmi a sestrami. On nás zároveň ako svojich bratov a sestry na kríži odovzdal svojej Matke. Kresťania sú bratia a sestry, sú bratia a sestry Ježiša Krista, Božieho Baránka, sú milovaní nekonečnou Božou láskou a pozvaní pre večný život k účasti na večnej hostine.

Preto apoštol Peter nás v prvej časti svojho slova vyzýva: „Milovaní, uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach…“ Vo svojich srdciach máme uctievať toho, ktorý je Najväčšie Dobro, Nekonečná Láska, ktorá sa za nás nekonečne obetovala. Ako to máme uskutočňovať?

Krista Pána si vo svojich srdciach uctievame vtedy, keď robíme to, čo nám prikázal. A on nám neustále prikazuje lásku. Prichádza z neba, aby nám dal nové prikázanie, keď hovorí: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás“ (Jn 15, 12). Ježiš Kristus tak najväčšie prikázanie, ktoré znie: „Milovať Budeš Pána Boha svojho z celého srdca, z celej duše, z celej mysle a z celej svojej sily a svojho blížneho ako seba samého“, posúva ešte ďalej, lebo už nehovorí, že milovať svojho blížneho máme tak, ako seba samého. Sú totiž ľudia, ktorí nemajú samých seba radi. Potom, ako môžu milovať druhých? Ježiš teda slová milovať svojho blížneho ako seba samého posúva ešte ďalej, keď vraví: „…milujte sa navzájom tak, ako som ja miloval vás!“ A nakoniec dodáva: „Lebo nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.“ A tak Petrova výzva, že máme uctievať Krista, Pána, vo svojich srdciach znamená, že máme milovať Boha a svojho blížneho nie tak, ako miluje človek, ale ako nás Kristus miloval, keď obetoval za nás svoj život.

„Milovaní, uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach…“, konkrétne znamená to, k čomu nás neustále vyzýval sv. Ján Pavol II., ktorého nedožitých 100 rokov si budeme pripomínať v pondelok 18. mája 2020. Sv. Ján Pavol II. nás neustále vyzýval, aby sme mali úctu k Eucharistii, aby sme do centra svojho života postavili Eucharistiu, lebo Eucharistia je živý Kristus, Najväčšie Dobro. Sv. Ján Pavol II. nás vyzýval, aby sme Eucharistiu slávili zvlášť v Deň Pána, teda v  nedeľu, aby sme prijímali Krista prítomného v Eucharistii s čistým srdcom a aby sme ho adorovali.

Sv. Ján Pavol II. nás zároveň pozýval, aby sme si uctievali Ježiša Krista skrze jeho Matku, našu nebeskú Matku, Pannu Máriu, aby sme sa neustále k nej utiekali, aby sme jej očami v modlitbe posvätného ruženca kontemplovali Kristovu tvár. Panna Mária nám zároveň v Káne Galilejskej ukazuje na svojho syna a hovorí: „Urobte všetko, čo vám povie“ (Jn 2, 5)

A napokon nás sv. Ján Pavol II. vyzýval, aby sme si Ježiša Krista uctievali v každom človeku. Preto neustále zdôrazňoval dôstojnosť ľudskej osoby, neustále zdôrazňoval ochranu ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť. A neustále zdôrazňoval spiritualitu spoločenstva, aby sme boli spolu. Preto zdôrazňoval potrebu účasti na nedeľnej svätej omši, preto hovoril o rodine ako o domácej cirkvi, preto založil Svetové dni mládeže a aj Svetové stretnutia rodín, preto inicioval mnohé ďalšie projekty a dal zelenú masmédiám, preto našu krajinu pod Tatrami navštívil trikrát, preto absolvoval náročných sto štyri Apoštolských ciest, preto, aby sme boli spolu. A aby sme tak mohli uctievať Ježiša Krista vo svojich srdciach.

Jozef Žvanda

Foto: Internet