Skip to content Skip to footer

27. Nedeľa A 2017 – Vám sa Božie kráľovstvo vezme…

Týmito slovami sa končí dnešný úryvok z evanjelia. V ňom opäť dochádza k stretu medzi Ježišom, veľkňazmi a staršími z ľudu, ktorým bol Ježiš z Názareta veľmi nepríjemný. Pretože sa vydával za Božieho Syna, rozhodli sa, že ho zabijú. Aj preto im vyrozprával podobenstvo o hospodárovi a o vinici, na podklade ktorého odhalil ich zámery. Ježiš je smutný, že nepoznali čas navštívenia, a preto hovorí: „Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“

Tušia vôbec veľkňazi a starší z ľudu, čo to znamená? Zmysel slov: „Vám sa vezme Božie kráľovstvo“, vysvetľuje dnes prvé čítanie z proroka Izaiáša: „Teraz vám ukážem, čo urobím svojej vinici: Pováľam jej plot a bude napospas, zrúcam jej ohradu a budú po nej šliapať. Obrátim ju na púšť. Nebudú ju rezať ani okopávať, vyrastie na nej tŕnie a bodliaky.“ „Pováľam jej plot“, znamená, dovolím, aby ste sami zbúrali múry Božích prikázaní a múry Dekalógu, ktoré vás chránia, a vďaka ktorým ste šťastní. Dovolím, aby ste zrušili evanjelium, aby ste ho pošliapali. Dovolím, aby ste zo svojho života odstránili jediného, živého a pravého Boha. Dovolím, aby ste sa zbavili Božieho kráľovstva a aby sem prišlo kráľovstvo človeka. Dovolím, aby ste si sami vládli, aby ste si sami určovali, čo je dobré a čo je zlé. Dovolím, aby ste žili bezbreho, aby ste robili všetko, čosi len zmyslíte. Toto všetko dovolím, aby ste napokon sami seba zahubili. Moji služobníci zanesú posolstvo o Bohu na druhý kraj sveta. Tam, kam evanjelium vstúpi, tam všetko ožije a bude rásť a prinášať úradu. Tam však, kam vstúpi kráľovstvo človeka bez Boha, tam vstúpia žiarlivosť, sváry, choroba, smrť a napokon nekonečný smútok.

Otec z podobenstva si myslel, že k jeho synovi budú mať úctu…

Ako sa veľmi mýlil. Žiť bez Božieho kráľovstva, znamená nielen, že ľudia k našim deťom nebudú mať úctu, ale že skôr než naše deti za múrmi vinice pošliapu a zabijú, najprv z nich skrze žúrky, skrze bezbrehú zábavu, skrze perverznosť na TV obrazovkách a na internete, skrze alkohol, sex a drogy, vyžmýkajú všetko dobro, všetko najlepšie. A nemusí to byť priamo fyzická vražda, stačí urobiť z nich ľudské trosky…

„Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“ Dnešné Božie slovo však nevynáša iba tento smutný ortieľ, ale prináša aj nádej, a tá je ukrytá v úryvku z Listu sv. Apoštola Pavla Filipanom: „Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné! Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.“

 „Myslite na všetko to, čo pravdivé, čo je cudné…“

Ak my dospelí dnes svojim deťom a mládeži čosi dôležité dlžíme, a tým ich vystavujeme nebezpečenstvu, že im bude vzaté Božie kráľovstvo, tak tým dôležitým je čnosť cudnosti. Cudnosť je čnosťou, na základe ktorej žasneme nad tajomstvom ľudského tela, nad tajomstvom ľudskej pohlavnosti, nad tajomstvom ľudskej sexuality. Cudný človek pristupuje k ľudskému telu a k ľudskej sexualite s nesmiernou bázňou, stráži si tento dar, ako oko v hlave, nevystavuje ho na verejnosť, nezahráva sa ním. Cudný človek túži raz svoje telo priniesť ako čistú obetu na oltár Božej lásky v sviatostnom manželskom zväzku, či v sviatosti kňazstva alebo v zasvätenom živote. Cudnosť nám pomáha v našom živote žiť čistotu, nevinnosť, ktorá je základným oporným pilierom našej duchovnej stavby. Ako náhle je svätá čistota pošliapaná, v tej chvíli je narušená celá stavba nášho života a hrozí jej zrútenie. Chápeme, prečo diabol tak extrémne útočí na ľudskú pohlavnosť? My dospelí sme zodpovední zato, že sa do nášho života, do našich masmédií, skrze našu povrchnosť v duchovnom živote dostala perverznosť a pošliapavanie ľudskej sexuality. Tak nám hrozí, že sa nám a našim deťom  Božie kráľovstvo vezme. A vieme si predstaviť ľudské kráľovstvo bez Boha?

Preto, keď prežívame nepokoj a neistotu, ešte raz sa započúvajme do slov sv. Apoštola Pavla: „Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné! Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.“ „Myslite na všetko to, čo pravdivé, čo je cudné…“

Jozef Žvanda

Foto: Internet