Skip to content Skip to footer

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša. Pondelok,16.11.2020. Potulky so sv. Jánom Pavlom II. – Christifideles laici

Milí mladí priatelia, dnes sme počuli v texte evanjelia o veľkom zástupe, ktorý nasledoval Pána Ježiša. Chcel by som vám povedať o veľkej skupine tých, ktorí tvoria tento zástup po celé generácie, o laikoch a ich poslaní. Sv. Jána Pavol II. túto tému ponúkol v exhortácii – Christifideles laici. Exhortácia bola podpísaná sv. Jánom Pavlom II. dňa 30. decembra, na sviatok Svätej Rodiny roku 1988 (11. rok pontifikátu pápeža, v 68 roku života).

V roku 1987 sa konala v Ríme biskupská synoda o poslaní laikov. Synodálni otcovia uvažovali nad dvadsiatou kapitolou Matúšovho evanjelia o zástupe ľudí pozvaných do vinice: „Choďte aj vy do mojej vinice.“ Služba laikov má dnes prorocký význam. Synodálni otcovia vyzývajú laikov, aby odpovedali na Pánovo pozvanie a mali účasť na poslaní Cirkvi: „živo, zodpovedne a vedome.“ (CHL, 3.)

Predstavme si štruktúru exhortácie: úvod, 1. kapitola – dôstojnosť laikov v tajomstve Cirkvi, 2. kapitola – účasť laikov na živote v communio Cirkvi a tajomstvo Cirkvi ako communio, 3. kapitola – spoluzodpovednosť laikov za Cirkev v jej poslaní a misionárske communio, 4. kapitola – dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti a mnohorakosť povolaní, 5. kapitola – Výchova a vzdelávanie laikov i stále dozrievanie, výzva a modlitba

Exhortácia prináša tému všeobecného povolania laikov ku svätosti a vnímania Cirkvi ako communia.

Aktuálnosť tejto problematiky sv. Jána Pavol II. podporil blahorečením: Marcela Calla (pôsobil v hnutí – Mladý katolícky robotník), Antonie Messinova a Pieriny Morosiniova (mučenice čistoty), Lorenza Ruiz (filipínsky laický misionár), Giuseppe Moscatiho (lekár).

Exhortácia prináša obnovený pohľad na víziu poslania laikov, ktorí svoje poslanie žijú v spoločnosti. Myšlienky exhortácie odrážajú osobnú skúsenosť  pápeža v spolupráci s laikmi.

Charakteristikou poslanie laika, je účasť na posvätení sveta spoločnosti, kultúry, pracoviska. Pričom farnosť je miestom, kde Cirkev buduje vzťahy a má byť miestom prijatia a ochotnej pomoci.

Laik je teda ten, kto naplno žije v dome Cirkvi, vychádza z neho, aby odovzdal skúsenosť s Kristom a iných priviedol do domu Cirkvi.

Exhortácia sa v 4. kapitole špeciálne venuje aj mladým: „V liste Mládeži sveta z 31.3.1985 čítame: “Cirkev pozerá na mládež; ešte viac: Cirkev vidí seba samu zvláštnym spôsobom v mládeži – vo vás všetkých a v každom jednom z vás. Tak tomu bolo od začiatku, od čias apoštolov… Aj v našej generácii na konci 2. tisícročia po Kristovi Cirkev vidí seba samu v mládeži.” Mladí ľudia sú vskutku aktívnymi subjektami, protagonistami evanjelizovania a budovateľmi sociálnej obnovy. Mladosť je časom zvlášť intenzívneho objavovania vlastného “ja” a vlastného “životného projektu”, je časom rastu, narastania v “múdrosti a v obľube u Boha a u ľudí” (Lk 2,52).

Synodálni otcovia povedali k tomu: “Mladí ľudia sú zvlášť citliví pre hodnoty spravodlivosti, nenásilia a mieru. Ich srdce je otvorené pre bratskosť, priateľstvo a solidaritu. Sú nanajvýš motivovaní pre záležitosť kvality života a zachovania prírody. Sú však naplnení aj otázkami, sklamaniami, biedami a úzkosťami pred svetom, ako aj pokušeniami, ktoré sú pre nich typické... Preto Cirkev neúnavne hlása Ježiša Krista a jeho Evanjelium ako jedinú a prebohatú odpoveď na najhlbšie túžby mládeže, ako jednoznačnú a príťažlivú výzvu k osobnému nasledovaniu… Cirkev má veľa čo povedať mládeži a mládež má veľa čo povedať Cirkvi. Tento obojstranný dialóg musí byť úprimný, jasný a odvážny.“ (CHL, 46.)

V závere Svätý Otec vyzýva, aby mali laici bdelé vedomie príslušnosti k Cirkvi a mali účasť na apoštolskom a misionárskom poslaní Cirkvi.

Spomeniem dva podnety k prehĺbeniu témy o poslaní laikov v Cirkvi.

V apríli roku 2014 nigérijský kardinál Francis Arinze vydal vo Vatikánskom nakladateľstve príručku o úlohe laikov v Cirkvi, o ich identite. Príručka zhrňuje učenie Cirkvi o tejto problematike od II. Vatikánskeho koncilu až po myšlienky pápeža Benedikta XVI. Autor sa zaoberá aj tým, kde je pôsobenie laikov najnaliehavejšie: vytláčanie otázky o Bohu na okraj spoločnosti až po obranu manželstva rodiny, evanjelizácia v politike a v médiách.

V októbri tohto roku vyšla vo Vatikánskom nakladateľstve kniha od biskupa Fabia Fabene „Symfónia služobnosti. Nová prítomnosť laikov v Cirkvi.“ Pápež František v nej napísal úvod: „Prišiel čas, aby laici postúpili o krok vpred, o ďalší krok, a aby našli v Cirkvi spôsob, ako odpovedať na svoje povolanie.” A ďalej pokračuje: „Musíme si overiť, či sme verní tejto laickej identite, a natiahnuť hodinky, ktoré sa akosi zastavili. Teraz prišiel čas. Poslanie laikov nie je privilégium pre nemnohých a žiada si úplnú oddanosť a plné nasadenie. Od laikoch sa žiada, aby prežívali radostné sebadarovanie a modlitbu, rástli a pracovali v rámci kresťanského spoločenstva, zdieľali a podporovali jeho cestu vo vzájomnej výmene darov prebudených Duchom Svätým.“

Pripojme sa ku slovám modlitby sv. Jána Pavla II. ku Panne Márii v závere exhortácie Christifideles laici:

„Ó, Ty preblahoslavená Panna, Matka Krista a Matka Cirkvi, s radosťou a obdivom sa zapájame do Tvojho Magnifikatu, do piesne vďačnej lásky.

S Tebou ďakujeme Bohu, “ktorého milosrdenstvo prechádza z pokolenia na pokolenie” za obdivuhodné povolanie a mnohoraké poslanie laikov.

On ich povolal, aby žili v spoločenstve lásky a svätosti s Ním, a aby boli zjednotení ako súrodenci vo veľkej rodine Božích detí. Sú poslaní vyžarovať Kristovo svetlo a do celého sveta šíriť oheň Ducha prostredníctvom svojho života v Duchu Evanjelia.

Panna Magnifikátu, naplň ich srdcia vďačnosťou a oduševnením za toto povolanie a poslanie. Ty, ktorá si sa v pokore a veľkodušnosti stala “služobnicou Pánovou”, daruj nám tvoju oddanosť pre službu Bohu a pre spásu sveta. Otvor naše srdcia pre bezhraničné diaľky Božieho Kráľovstva a pre hlásanie Evanjelia všetkým stvoreniam.

Tvoje materinské srdce vie o mnohorakých nebezpečenstvách a početných zlách, ktoré ohrozujú mužov a ženy našej doby. Ale vie súčasne aj o mnohých iniciatívach dobra, o veľkých túžbach po hodnotách, o pokroku na ceste ku spáse.

 Odvážna Panna, daruj nám duševnú silu a dôveru v Boha, aby sme prekonali všetky prekážky, ktoré sa stavajú do cesty uskutočňovaniu nášho poslania.

Nauč nás zaobchádzať s realitami sveta v hlbokom kresťanskom vedomí zodpovednosti, v radostnej nádeji na príchod Božieho Kráľovstva, nového neba a novej zeme.

Ty, ktorá si v modlitbe s apoštolmi bola spolu vo Večeradle, aby si čakala na príchod turíčneho Ducha, vypros, aby sa znovu vylial na všetkých laikov, aby plne zodpovedali svojmu povolaniu a poslaniu ratolestí na pravom viniči, ktoré sú ustanovené, aby prinášali bohaté ovocie pre život sveta.

Svätá Panna a Matka, veď nás a buď nám oporou, aby sme vždy žili ako opravdiví synovia a dcéry Cirkvi Tvojho Syna a tak prispievali k tomu, že by sa na zemi vybudovala civilizácia pravdy a lásky podľa želania Boha a na jeho slávu. Amen.“

Spracoval: Róbert Slotka

Foto: Internet