Skip to content Skip to footer

Slovo z Kaplnky. Streda 03.06.2020, Článok č. 2 z KKC

Prvý článok Katechizmu Katolíckej cirkvi (KKC) končí slovami: „….Blažený Boh poslal v plnosti času svojho Syna ako Vykupiteľa a Spasiteľa. V ňom a skrze neho volá ľudí, aby sa v Duchu Svätom stali jeho adoptovanými deťmi, a teda aj dedičmi jeho blaženého života.“

V druhom článku KKC ďalej čítame: „Aby toto volanie zaznievalo po celom svete, poslal Kristus apoštolov, ktorých si vyvolil, a dal im príkaz ohlasovať evanjelium: ,Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta´ (Mt 28,19-20). Apoštoli sa na základe tohto poslania ,rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali´“ (Mk 16,20).

  • „Aby toto volanie zaznievalo po celom svete… – Toto volanie je určené všetkým ľuďom, všetkých národov a všetkých čias, lebo všetkých nás stvoril Boh a všetci sme Božie deti, milované Božie deti.
  • …poslal Kristus apoštolov, ktorých si vyvolil,… – Druhý List apoštola Pavla Timotejovi začína slovami: „Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša podľa prisľúbenia života, ktorý je v Kristovi Ježišovi…“ Apoštoli sú vyvolení Bohom podľa Božej vôle. Toto vyvolenie je darom a nie samozrejmosťou, je darom a tajomstvom a zodpovednosťou. Jedna vec je sám ohlasovateľ Evanjelia ako taký, so všetkými svojimi stránkami, s dobrými aj s menej dobrými. Druhá vec je, že je povolaný s tým čo má, taký ako je.
  • …a dal im príkaz ohlasovať evanjelium…  – Keď apoštol Pavol začína spomínaný Druhý list Timotejovi, píše: „Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša podľa prisľúbenia života, ktorý je v Kristovi Ježišovi…“Apoštol Pavol, ale aj všetci apoštoli všetkých čias majú plniť Božiu vôľu, ktorá spočíva v hlásaní Ježiša Krista, ktorý je Evanjelium, lebo On je prisľúbením života, prisľúbením večného života. Každý pokrstený kresťan dostáva v krste misiu, poslanie stať sa apoštolom prisľúbenia života, ktorým je Kristus. Človeku už viac nemôžeme dať, ako život, večný život, lebo všetko ostatné je len dočasné. Preto byť apoštolom je darom, tajomstvom, ale aj zodpovednosťou. Istým spôsobom vďaka krstu je každý z nás apoštolom a úžasne slúži svetu, keď akýmkoľvek spôsobom hlása prisľúbenie života, Ježiša Krista.

Text a foto: Jozef Žvanda