Skip to content Skip to footer

Slovo z Kaplnky: Piatok po 2. adventnej nedeli 2017 – O poznávaní Boha

Adventné obdobie, ktoré už druhý týždeň prežívame, nám skrze liturgické texty a Božie slovo odhaľuje hlbokú túžbu Boha po človeku, hlbokú túžbu Boha raz zdieľať večnosť spolu s človekom. Biblické texty nám predstavujú celú históriu spásy, v ktorej Boh iniciuje vzťah s človekom. Je to Boh, ktorý ako prvý robí ústretový krok voči človeku, aby človek mohol spoznať svojho Boha, aby človek túžil po Bohu a odpovedal na Božie kroky, aby tak človek mohol spoznať seba samého.

Témou poznávania Boha, témou budovania osobného vzťahu medzi Bohom a človekom sa zaoberal nejeden židovský či kresťanský autora, ba dokonca aj autori z iných náboženstiev. Táto téma je nadčasová a dotýka sa všetkých nás. Touto témou sa v polovici XX. storočia zaoberal aj mladý poľský kňaz Karol Wojtyla, a to vo svojej dizertačnej práci pod názvom: Náuka o viere podľa sv. Jána z Kríža, ktorú obhájil 14.júna 1948 na Jagelonskej univerzite v Krakove v Poľsku. V dizertačnej práci Wojtyla zdôrazňoval osobný charakter stretnutia človeka s Bohom. Toto osobné stretnutie človeka s Bohom spôsobuje, že veriaci prekračuje hranice svojej existencie. Veriaci v osobnom stretnutí s Bohom sa stáva ešte viac sám sebou. Toto stretnutie so živým Bohom je skúsenosťou nie len pre mystikov. Je centrom každého kresťanského života.

Mystická skúsenosť odhaľuje dôležité veci o ceste k Bohu a o povahe nášho spojenia s Bohom. Napríklad nás učí, že najvyššou múdrosťou, ktorú môžeme dosiahnuť, je poznanie, že našu skúsenosť Boha nemôžeme „objektivizovať“ pretože Boha nepoznávame tak, ako poznávame objekt (strom, auto). Jednoducho povedané, tak ako o aute môžeme povedať, že má určité parametre, objem motora, výkon, druh spaľovacieho motora, či typ podvozku, tak nemôžeme Boha vložiť do istých parametrov. Boha poznávame ináč. Boha poznávame skôr tak, ako poznávame druhého človeka, vzájomným sebadarovaním. Tak ako dvaja zamilovaní žijú jeden v druhom a pritom nestrácajú svoju jedinečnosť, tak aj Boh žije v nás a my prebývame „v Bohu“ a nestráca sa pritom zásadný rozdiel medzi Stvoriteľom a stvorením. Sv. Ján z Kríža učí, čo je cieľom kresťanského života: stať sa Dios par participación – Bohom svojou účasťou.

Adventné obdobie nás pripravuje na slávenie Vianočných sviatkov, v ktorých Boh opäť prichádza na tento svet a túži budovať s nami osobný vzťah, aby sme ho takto vďaka osobnému vzťahu hlbšie osobne spoznávali, aby Boh ešte viacej žil v nás a aby sme my ešte viac prebývali v Bohu. Adventné obdobie nám zároveň pomáha pripraviť sa na druhý príchod nášho Pána, aby sme potom už navždy prebývali v Bohu.

Jozef Žvanda

Foto. Internet