Skip to content Skip to footer

Slovo z Kaplnky, 13.03.2018, Živá voda a Misie na KU 2018

A povedal mi: „Táto voda prúdi do východnej krajiny, preteká cez Arabu, vleje sa do mora, do slaných vôd, a vody sa uzdravia. A všade, kam sa rieka dostane, bude žiť všetko, čo sa hýbe; bude veľmi mnoho rýb všade, kam sa dostane táto voda; ozdravie a žiť bude všetko, k čomu sa rieka dostane“ (Ez 47, 1-9).

Prorok Ezechiel je exilovým prorokom. Boh ho posiela v čase babylonského zajatia k svojmu ľudu Izraelu. Izraelský národ je ďaleko od svojej domoviny, chrám je zbúraný a spustnutý a návrat domov pre Izrael je v nedohľadne. Do tejto situácie prichádza Ezechiel, aby ľudu v exile – v zajatí, ohlasoval nádej. A tak vyslovuje proroctvo o suchých kostiach, ktoré ožijú, o kamennom srdci, ktoré sa pretvorí v milujúce srdce z mäsa. Ezechiel vyslovuje aj dnešné proroctvo, videnie o chráme a živej vode, ktorá vyteká z chrámu a kam táto voda bude prúdiť, tam všetko ožije. Živá voda Božej milosti, živá voda Eucharistie a sviatostí, živá voda Božieho slova. Táto voda aj dnes prúdi a chce ovlažiť srdce dnešného človeka, dnešného zmäteného človeka, ktorý sa neustále niekam ženie, stále túži po zážitkoch, no pritom je ešte smädnejší, viacej smädnejší a bezmocný často upadá do zúfalstva. Koľko mladých ľudí dnes upadá do beznádeje a depresie…

Živá voda. Táto živá voda sa stále ponúka. Chce sa ponúknuť aj nám, a to zvlášť počas budúceho týždňa, počas týždňa Ľudových misií na Katolíckej univerzite. Nuž čo povedať o tejto udalosti?

Ľudové misie možno označiť ako apoštolskú prácu kňazov, ktorí sú splnomocnení cirkevnou autoritou dočasne vykonávať pastoráciu v danej farnosti s cieľom dôkladnej náboženskej obnovy všetkých farníkov. Misie sú poslaním a misionári sú poslaní. Misionári, ktorí prídu k nám, kňazi z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, sú poslami Cirkvi, Ježiša Krista a Boha. Cieľom misií je dôkladná náboženská obnova všetkých farníkov, všetkých nás. Misie sú určené všetkým veriacim a nie sú to exercície – duchovné cvičenia, ktoré sú určené iba úzkej skupine veriacich. Misie sa venujú celému náboženskému životu, zatiaľ čo exercície istej partikulárnej časti náboženského života veriacich.

Misie sú určené všetkým. Nábožných ľudí majú utvrdiť v nábožnosti a priviesť k vnútornému obráteniu tých, ktorým je duchovný a sviatostný život vzdialený. Úlohou misionárov je poučiť nás o základných pravdách viery a morálnych povinnostiach, pripraviť nás na dobrú spoveď a na sväté prijímanie, napomenúť kvôli verejným hriechom, vyzvať na pokánie a dôkladne obrátenie, pozdvihnúť na duchu, povzbudiť k hlbšej viere a k životu z viery, ako aj v pokroku v dokonalosti. Sv. Vincent de Paul aj dnes vyzýva svojich kňazov, aby počas týchto dní, čakali na duše. Nejde tu o vyvolanie krátko trvajúceho otrasu, treba obnoviť farnosť, naše duchovné spoločenstvo na Katolíckej univerzite. Je potrebné uzdraviť našu minulosť generálnou spoveďou, a dať nám možnosť konať už na novej ceste.

Ľudové misie na Katolíckej univerzite majú aj svoje špecifiká. Líšia sa od ľudových misií v klasických farnostiach, kde sú rôzne stavy ľudí a mnohé a rozličné povolania. Ľudové misie na Katolíckej univerzite budú nasmerované na študentov, pedagógov a zamestnancov. Misionári sa budú chcieť stretnúť s každým z nás. Zvláštnosťou bude aj tzv. Nádvorie hľadajúcich – v pondelok o 14.30 s pátrami lazaristami, v utorok o tomto čase s otcom biskupom Jozefom Haľkom a v stredu s otcom biskupom Marekom Forgáčom. Otcovia biskupi budú aj napoludnie v utorok a v stredu slúžiť pre univerzitné spoločenstvo sväté omše.

Nuž nech živá voda Ducha Svätého počas misií na Katolíckej univerzite v Ružomberku naplní a osviež nás všetkých.

Jozef Žvanda

Foto: Internet