Skip to content Skip to footer

Opäť v Ríme

Od 28.4.- 1. 5. prebiehalo v Ríme Európske stretnutie univerzitných študentov, ktoré sa zaoberalo aktuálnou témou novej evanjelizácie. Z našej univerzity a za naše UPaC boli na stretnutí 10 študenti a jeden univerzitný kaplán. Celkovo zo Slovenska odchádzali 2 autobusy, pričom najviac študentov bolo z UPaC Bratislava a za naše UPaC.

Ako prebiehalo stretnutie? Našu cestu sme začali prosebnou sv. omšou v bratislavskom UPaC. Po bezpečnom cestovaní sme sa ubytovali v kempuse internátov Univerzity Tor Vergata- internáty boli odovzdané do užívania tesne pred našim príchodom. Hlavný program prebiehal v aule a v prednáškových priestoroch spomínanej univerzity, kde sme mali možnosť vypočuť si prednášky vzácnych hostí a pracovať v jazykových skupinách pri hľadaní odpovedí v šiestich oblastiach novej evanjelizácie- kultúra, spoločnosť, komunikácia, ekonomika; oblasť vedy, výskumu a techniky; politika.

Z bohatej ponuky úvah a diskusií som si uvedomil potrebu novej evanjelizácie, záujem spoločenstva Cirkvi o novú evanjelizáciu (bl. Ján Pavol II.: „ Nová evanjelizácia musí ísť ďalej ako slovná proklamácia viery.“), nová evanjelizácia sa aktívne realizuje na univerzitnej pôde (napr. pekné svedectvo študentov z Chorvátska o živote spoločenstiev; praktická rada študenta z Malajzie o spôsobe evanjelizácie- použil skratku HEAR- h- help, e- emphaty, a- attention, r- respect; bohaté aktivity v slovenských UPaC a iné), evanjelizácia potrebuje nás (profesor z Univerzity La Sapientia: „Je potrebné byť kresťanom na svojom mieste, nie iba oficiálnym kresťanom.“, Mons. Leuci: „ Cirkev potrebuje mužov a ženy, ktorí príjmu zodpovednosť od Pána.“), evanjelizácia je na prvom mieste dielom Ducha Svätého.

Hlavný program bol popretkávaný mnohými osobnými stretnutiami, slávením sv. omší v univerzitnom kostole sv. Tomáša Akvinského, pápežskou liturgiou v Bazilike sv. Petra, modlitbovou a spomienkovou vigíliou na mieste Svetových dní mládeže- Tor Vegata, prechádzkami po Ríme.

Cestou späť sme sa zastavili v rodisku sv. Jozefa Freinandemetza – misionára Číny v talianskych Dolomitoch, kde sme si pozreli jeho rodný dom, urobili si peknú prechádzku po krížovej ceste pod majestátnymi vrcholmi (došli sme do výšky 2045 m) a odslúžili ďakovnú a zároveň prosebnú sv. omšu za dielo evanjelizácie v našich UPaC, na Slovensku, vo svete a hlavne za zapálenie našich sŕdc pre novú evanjelizáciu.

kap. Róbert