Skip to content Skip to footer

O pohoršení

Milí mladí priatelia, Ježiš nás v evanjeliu upozorňuje: Ak by nás zvádzali na hriech, naše  ruky, nohy, oči, bude pre nás lepšie zbaviť sa ich, ako ísť do pekla. Zvádzať, to znamená uvádzať do pokušenia, preto budeme dnes hovoriť o pokušení, a keďže ja sám som pokúšaný a mám málo skúsenosti, budem sa opierať o skúsenosti východných otcov. Ak hovoríme o pokušení, tu sa všetko začína v myšlienke.

Jeden z najvýznamnejších mníšskych spisovateľov východu, Evagrius poukazuje na to, že je omnoho ťažšie bojovať proti myšlienkam, ako proti veciam – skutkom. Lebo rozum je ľahko pohyblivý a pri hriešnych myšlienkach ťažko ovládateľný. Aj prepodobný Siluan Atosský zastáva nepriamo tento názor, keď hovorí: „Pád je v myšlienke“, čo znamená, že ak človek prijme hriešne myšlienky, pomaly sa blíži k svojmu pádu, ktorým je hriech – odlúčenie od Boha. Skutočne, na počiatku každého zla alebo dobra, je myšlienka. Sv. Ignác učí: „myšlienky môžu byť moje, dobrého ducha, alebo zlého ducha“.

Teda každé pokušenie či už pochádza od diabla, či od nás samých, sa začína myšlienkou; a ak ju človek prijíma, pokušenie narastá,  myšlienka dá príkaz vôli aby šla do konkrétnych skutkov. Ak sa hriech nezastaví, obyčajne sa stáva človekovi zvykom.

Nielen diabol pokúša človeka, ale pokušenie pochádza aj od nás samých. Teda nie všetko zlo je od diabla. Pokúša nás aj vlastná žiadostivosť, povaha, temperament, krása, múdrosť, prostredie, vzdelanie, postavenie, priatelia, rozličné situácie a príležitosti, ako to hovorí aj sv. apoštol Jakub:  „…každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom keď počne porodí hriech…“ (Jak 1,14)

Pokušenie Boh dopúšťa aby sa ukázalo, na čej som strane, koho si volím, komu dávam prednosť. Je to ponuka, možnosť, voľba, časť slobody. V istom slova zmysle má človek a každý z nás na peklo právo. My máme jedno desivé privilégium – mám možnosť páchať hriech. Toto privilégium ti bolo darované, ty sám sa preň slobodne rozhoduješ. Boh ťa nikdy nebude nútiť aby si ho miloval, on chce, aby si si sám mohol vybrať svoju budúcnosť s plným vedomým toho, čo robíš. Ako ja hovorím Bohu „buď vôľa tvoja“ aj Boh hovorí mne „buď vôľa tvoja“.

Ale vedzte – alebo si buďte istí, že diabol nemá moc vás donútiť do hriechu. Máme ešte jedno privilégium a to povedať: Nie! Dobrí alebo zlí anjeli, môžu pôsobiť na rozum prostredníctvom vonkajšieho návrhu, ponuky, pôsobia podobne ako reklama, média, pôsobia na city, pudy, vedia čo sa vám páči, po čom tajne túžite; sú však zásadne úplne neschopní dotknúť sa slobodnej vôli. A toto by som chcel zopakovať: sú však zásadne úplne neschopní dotknúť sa vašej slobodnej vôli. „Strach s démona je detinský:“ (sv. Ján Klimak)

Aj Pseudo-Makarius upozorňuje: mýli sa, kto si predstavuje diabla ako nejakého obra. Diabol je silný nie v sile, ale v klamstve. Človek sa dostáva do vplyvu zla nielen vtedy, keď ho popiera, ale aj vtedy, ak ho doslova extrémne preceňuje. Preto nie je dobré zlo ani bagatelizovať, ale ani preceňovať. Neboj sa diabla, ale boj sa uraziť Boha.

Hovorí sa, že v Starom zákone ľudia sa báli Boha a v Novom zákone to je Boh ktorý sa bojí ľudí. Áno má strach so mňa s teba s nás. Boh má strach z hriechu. A naopak človek ako ja, som stratil strach z hriechu, ničota pekla ma už nestraší.

Preto daj mi Pane lásku k tebe, tá nech ma chráni v pokušení, ona je silnejšia ako strach, bez nej zachytím sa na prvej prekážke to je veru isté, viem to veľmi dobré. Keďže som zo zeme, všetko je pre mňa pokušením, všetko ma vábi, aj zlo aj dobro chcem mať vo svojej dlaní, nikto z ľudí mi v tom nezabráni. Preto k tebe každý deň sa modlím: Otče náš, stoj pri mne…a neuveď ma do pokušenia, ale zbav ma zlého.

Autor: František Kovaľ