Skip to content Skip to footer

Mimoriadnou eucharistickou koncelebráciou Benedikt XVI. ukončil Rok kňazov

Vatikán (11. júna, RV) – Pápež Benedikt XVI. predsedal na Námestí sv. Petra mimoriadnej eucharistickej slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorou ukončil Rok kňazov, vyhlásený v júni 2009. Spolu so Svätým Otcom koncelebrovalo 15 tisíc kňazov z celého sveta, ktorých Benedikt XVI. vo svojom príhovore povzbudil k vernosti povolaniu aj v týchto ťažkých časoch:

„Drahí spolubratia v kňazskej službe, milovaní bratia a sestry,
Kňazský rok, ktorý sme slávili 150 rokov po smrti svätého farára z Arsu, vzoru kňazskej služby v našom svete, sa schyľuje ku koncu.

Nechali sme sa ním viesť, aby sme znovu pochopili veľkosť a krásu kňazskej služby. Kňaz nie je len držiteľ úradu, ako tí, ktorých každá spoločnosť potrebuje, aby boli zabezpečené určité funkcie. Naopak, on robí niečo, čo nikto nemôže urobiť pre seba: v mene Krista vyslovovať slová rozhrešenia od našich hriechov a zmeniť tak, mocou pochádzajúcou od Boha, situáciu nášho života.“
Na tajomstve premenenia chleba a vína Svätý Otec poukázal na sviatostný charakter kňazstva a zdôraznil vďaku za odvahu Boha zveriť seba samého slabému človeku.
Pápež pri tejto príležitosti neobišiel ani bolestnú tému prípadov pedofílie:

„Dá sa predpokladať, že „nepriateľovi”, sa nový záblesk kňazstva nepáči, on by radšej videl, ako mizne, aby nakoniec Boh bol zatlačený na okraj sveta. A tak sa stalo, že v tomto roku radosti pre sviatostné kňazstvo vyšli na svetlo hriechy kňazov. Aj my prosme o odpustenie Boha a tých, ktorým sa ublížilo a sľúbme urobiť všetko, čo je len možné na zabezpečenie toho, aby k takýmto zneužitiam už nikdy nedošlo.“
Obrazom palice z 23. žalmu Svätý Otec vyjadril, že aj Cirkev musí používať prút a palicu pastiera na ochranu viery, proti zblúdeniu. Aj použitie palice môže byť službou lásky. Ale poukázal aj na to, že palica pomáha kráčať ťažkými a strmými cestami, nasledujúc Pána.

V závere dnešnej slávnosti k ukončeniu Roku kňazov sa pápež osobitne poďakoval Kongregácii pre klérus, za prácu počas celého Kňazského roku a za zorganizovanie týchto mimoriadnych dní. Okrem toho pozdravil Svätý Otec prítomných kardinálov a biskupov, osobitne tiež tých, ktorí prišli zo vzdialenejších kútov sveta. Tých pozdravil Svätý Otec vo viacerých jazykoch. V angličtine povedal:

„Teraz by som rád pozdravil všetkých anglicky hovoriacich kňazov prítomných na dnešnej slávnosti! Moji drahí bratia, pri vyjadrení mojej vďaky za vašu lásku Kristovi a jeho neveste Cirkvi, vás opäť slávnostne žiadam, aby ste boli verní vašim sľubom. Slúžte Bohu a vášmu ľudu so svätosťou a odvahou a vždy potvrdzujte vašimi životmi tajomstvo Pánovho kríža. Nech Boh hojne žehná vašu apoštolskú námahu!“
Potom nasledoval pozdrav po nemecky. „Z celého srdca“ pozdravil Benedikt XVI. biskupov, kňazov a zasvätené osoby a všetkých pútnikov. „Kde niet súdržnosti, tam niet ani pokroku. Ak zostaneme vzájomne spojení, ak zotrváme v Kristovi, skutočnom Viniči, potom môžeme byť mocnými a živými svedkami lásky a pravdy“ – povedal Svätý Otec.
Nasledovali pozdravy po španielsky a po portugalsky. Poľsky hovoriacim pútnikom sa prihovoril slovami žalmistu:

„Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života“ (Ž 23,6). Drahí bratia, Kristus si vás vybral, povolal vás, zahrnul vás dobrotou a milosťou. S úprimným srdcom prijímajte tento dar každým dňom a prinášajte ho s láskou tým, ku ktorým ste poslaní. Buďte svätí a privádzajte aj ostatných ku svätosti v Kristovi.“

V závere pozdravil pápež talianskych a rímskych kňazov, ako aj biskupov, seminaristov obradov východných katolíckych cirkví a všetkých povzbudil pokračovať s obnoveným elánom na ceste posvätenia v tomto posvätnom úrade, ktorý im Pán zveril.

Zdroj: www.tkkbs.sk