Skip to content Skip to footer

Duchovné slovko pre pedagógov Teologickej fakulty

Na začiatku letného semestra zaznelo duchovné slovo pre pedagógov na Teologickej fakulte od o. Róbert Slotka. Témou duchovnej inšpirácie bolo odovzdávanie svedectva viery. Vo svojo príhovore sa opieral o encykliku p. Františka – Lumen fidei a osobné skúsenosti.

 Východiskom príhovoru bola rečnícka otázka externej študentky, ktorá sa sama pýtala, v čom je Katolícka univerzita iná od iných univerzít. Odpoveď našla v odbornom a ľudskom prístupe vyučujúcich a ich svedectve viery. Môžeme povedať, že svedectvo viery preniká odbornú spôsobilosť a aj ľudský prístup pedagógov Katolíckej univerzity.

Vieru sv. otec v encyklike predstavuje v obraze svetla, rodí sa zo stretnutia so živým Bohom, dáva nový zrak. Viera sa opiera Božie konanie v dejinách spásy. Bez tejto pravdy o Božom konaní viera by bola iba rozprávkou, projekciou túžob a zohrievajúcim citom. Viera sa rodí z počutia, vždy je spojená s odpoveďou a nasledovaním Krista. Viera je aj cestou videnia do hĺbky. Viera je aj dotykom Krista, ktorý sa realizuje prostredníctvom sviatostí.

Viera vedie ku konkrétnym postojom: úcta k človeku, ochota vstúpiť do dialógu. Viera pozýva vedca otvoriť sa bohactvu realite stvorenia, prehlbuje a posilňuje kritické myslenie.

Viera je súčasťou teologického bádania. Teológia nie je len vedou o Bohu, predovšetkým vovádza do hlbšieho porozumenia slova, ktoré Boh vyslovuje o sebe. Teológia má hlbšie vovádzať človeka do vnútorného dialógu Najsvätejšej Trojice, preto súčasťou teológie je pokora. Nech je táto inšpirácia do letného semestra na Teologickej fakulte pozvaním k intenzívnemu svedectvu viery celého spoločenstva KU.

 o. Dušan