Skip to content Skip to footer

Čo nám chce povedať sv. Štefan?

Po slávnosti narodenia Pána si spomíname na diakona Štefana, ktorý až po vyliatie krvi vyznáva svoju vieru v Ježiša Krista, Božieho Syna.

Aký odkaz nám môže priniesť sv. Štefan? Z pastierskeho listu nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka na sviatok sv. Štefana môžeme načerpať nasledujúcu inšpiráciu:

„Čo sa treba učiť od Štefana, to je obraz Cirkvi, ktorá sa neuzatvára. Cirkvi síce nie z tohto sveta, ale uprostred tohto sveta a pre tento svet …

 Vzácne slová hovorí sv. Augustín, že skutočný kresťan nie je ten, ktorý je rozhodnutý konať dobro, ale ktorý je aj dosť silný znášať zlo

Čo nám teda má povedať Štefanovo rozprávanie tu a dnes?
Predovšetkým sa nesmieme „hanbiť za evanjelium“ (Rim 1, 16). Hanbiť sa za to, čomu sa neveriaci posmievajú a čím pohŕdajú. Nesmieme sa báť privlastniť si dary, ktoré nám dal Boh – prostredníctvom viery …

Sv. Štefan chce, aby sme mali správne kresťanské myslenie – myslenie, ktoré formuje hlboké poznanie našej viery, pokánie a modlitba – myslenie, ktoré sa formuje pre pokoru, odpustenie a štedrosť…

Ako nasledovníci Ježiša Krista sa musíme namáhať. „Viera bez skutkov je mŕtva“, píše apoštol Jakub (Jak 2, 17). A my si uvedomujeme, že v prvom rade je potrebné, aby sme mali solídne náboženské vedomosti a vieru, ktorá je živá a treba ju prejaviť skutkami. Sme povinní dosvedčovať vieru svojím životom… Ak sa nevieme prejaviť ako kresťania v našich chrámoch, v našich spoločenstvách, v rodinách, asi ťažko budeme vydávať svedectvo o Kristovi v prostredí, ktoré nám bude cudzie, nehostinné, ba aj nepriateľské. A práve tu je veľmi potrebné, aby sme vnášali Krista…

Kresťanstvo nie je teda náboženstvo knižné, či len vianočné, ale je náboženstvom živého Slova, náboženstvom, ktoré pretvára zvnútra ľudí a národy, vstupuje do bežného života, aby zdokonalili človeka na obraz Boha – Ježiša Krista. Táto novosť je hybnou silou každého jednotlivca, ale aj všetkých kresťanských národov, dejín Cirkvi, mnohých spoločenstiev a vnútorných reforiem v Cirkvi…“

Nech sv. Štefan oroduje za nás a vyprosuje nám horlivosť pre Evanjelium.

Celé znenie pastierskeho listu nájdete https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151225001

o. Róbert